e-strava Informácia jedálne
Škultétyho 11
Topoľčany
[0064]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

ážení stravníci,

Naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy.
Podstanou zmenou pre Vás je odhlasovanie a vydávanie stravy cez čipové karty resp cez internetovú stránku školy.

Od 1. januára 2008 sa mení systém prihlasovania a odhlasovania stravy.

Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni)automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na nasledujúci mesiac dokladu zaplatení u vedúcej (predloženie zloženky, výpis banky u trvalých príkazov, výpis internetbankingu..)

V prípade, že nezdokladuje úhradu do podleného precovného dňa predchádzajúceho mesiaca bude z prihášok na nasledujúci mesiac zrušený.
Nové prihlásenie bude možné až po zdokladovaní úhrady stravného na nasledujúci mesiac dokladu zaplatení u vedúcej

Odhlásenie stravy bude možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli - v čase otvorenia jedálne
- cez internet nepretržite počas celých 24 hodín
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Na upravenom PC v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej karty

2. Cez internet e-strava
(až od 1.2.2008)

- postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Škultétyho
c) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
f) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
g) Odhási resp. prihlási stravu,

Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadenia vstupu:
h) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Škultétyho
i) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
j) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
k) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (osobné) heslo,
l) Odhási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška.

V prípade že máte e-mailovú adresu požiadajte vedúcu, aby Vám nastavila možnosť zaslania spávy o každej zmene (dátumy a počty - prihlásenie, odhlásenie stravy)na Vašu e-mailovú adresu.

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Odhlásiť stravu je možné len výnimočne aj u vedúcej jedálne.

Zmeny sú spracováné každý pracovný deň o 8.15 hod, 10.15 hod.,14.10 hod.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.