e-strava Informácia jedálne
ZŠ Tribečská 1653/22
Topoľčany
[0371]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Informácia pre stravníkov: 15.1. 2024

Prosím všetkých stravníkov a ich zákonných zástupcov, aby dodržiavali odhlasovanie zo stravy pracovný deň vopred do 14.00 hod. elektronicky, alebo na telef. čísle :0918 626 787 /sms / . Po 14.00 hod. odhláška zo stravy už nebude platná.


Ďakujem za porozumenie09. 1. 2024

Stravovanie v školskej jedálni od 1.1. 2024


Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ - réžijné náklady pre stravníkov, ktorí odovzdali žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu v školskom roku 2023 - september - december je 4€ / mesiac.

Výšku príspevku je potrebné uhradiť spolu za mesiac január-marec 2024 vo výške 12€ do 15.1. 2024.
na č. účtu : SK50 0200 0000 0016 3645 6753.
Zloženky žiaci budú dostávať dňa 11.1. 2024

Podmienky stravovania v ŠJ a poskytovania dotácie sa nemenia a platia tak ako boli stanovené v mesiaci september 2023.

K nahliadnutiu sú v predchádzajúcich oznamoch v mesiaci apríl 2023, alebo v smernici ŠJ .


Za porozumenie ďakujem

ved. ŠJ


OZNAM: 15.12. 2023
Oznamujem všetkým stravníkom ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany, že z prevádzkových dôvodov je potrebné odhlásiť sa zo stravy do 19.12 2023 hod.

Stravníci, ktorí už vedia, že sa nebudú stravovať po 19.12 2023 nech sa odhlásia vopred.
Po 19.12. 2023 už odhláška zo stravy nebude možná.
V prípade choroby stravníka, si môže zákonný zástupca prevziať obed v jednorázovom obale.


Ďakujem za pochopenie!


OZNAM: 25.8. 2023

Stravovanie v školskej jedálni od septembra 2023:

Obedy je možné odoberať v školskej jedálni
od 5.9. 2023.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni - réžijné náklady pre stravníkov, ktorí odovzdali žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu v ŠJ je 4€ / mesiac.
Výšku príspevku je potrebné uhradiť spolu za mesiac september-december 2023
vo výške 16€ do 20.9. 2023
na č. účtu: SK50 0200 0000 0016 3645 6753.

Podmienky stravovania v ŠJ a poskytovania dotácie sú upravené v smernici o stravovaní v ŠJ v časti v škole máme / smernice a interné predpisy. /

Mliečna desiata sa bude podávať od októbra 2023 a prihlásiť sa môžete do 25.9. 2023 u ved. šj., ktorá Vám zároveň podá ďalšie pokyny na jej úhradu.
Výška mliečnej desiaty pre stravníkov, ktorí odoberajú obed a požiadali o dotáciu na stravu :

1.-4. roč. 0,30€
5.-9. roč. 0,35€

Výška mliečnej desiaty pre stravníkov, ktorí odoberajú obed a nepožiadali o dotáciu na stravu, alebo chcú odoberať len mliečnu desiatu:

1.-4. roč. 0,70€
5.-9. roč. 0,75€

Podmienky na stravu sa nemenia a platia tak ako boli stanovené v mesiaci máj a jún 2023.
K nahliadnutiu sú v predchádzajúcich oznamoch v mesiaci apríl 2023, alebo v smernici ŠJ.

Za porozumenie ďakujem
ved.


Upozornenie: 27.6. 2023

Upozorňujem zákonných zástupcov žiakov, ktorí chcú, aby ich deti poberali od septembra 2023 dotáciu na stravu a neodovzdali ešte vyplnené potrebné tlačivá, aby tak urobili najneskôr do 30.6. 2023 a odovzdali vyplnené tlačivá ved. ŠJ.


Ďakujem za porozumenie.

28.4. 2023


Oznam k obedom od mája 2023:


Všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia požiadali o poskytnutie dotácie na stravu sa môžu začať stravovať od 2.5. 2023.
Každému žiakovi bude doručená poštová poukážka na úhradu réžijných nákladov na mesiac máj a jún v hodnote 8€. / prípadne znížená o preplatok, alebo zvýšená o mliečnu desiatu . /
Podmienky stravovania v školskej jedálni a poskytovania dotácie sú upravené v smernici 2/2023 o stravovaní v školskej jedálni v časti v škole máme /smernice a interné predpisy /

Ďakujem za porozumenie
ved. Šj


12.4. 2023


Obedy od 1.5. 2023

Podmienky odberu dotovaného obeda:

Zákonný zástupca žiaka podá žiadosť o dotáciu /odovzdá vypísanú návratku triednemu učiteľovi /

Kto má nárok na dotáciu od 1.5. 2023:

Každý žiak ZŠ od 1. až po 9. ročník ak o ňu požiada školu.


- žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni
- žiak, ktorý si prináša diétne jedlo do školy a personál mu ho zohrieva a naservíruje
- žiak, ktorý sa stravuje na základe diéty doma
- žiak, ktorý sa vzdeláva individuálne na území SR.

PODMIENKY:

1. Každý zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má záujem o dotáciu podá žiadosť najneskôr do 17.4. 2023

2. Ak má dieťa diétu treba predložiť lekárske potvrdenie a zákonný zástupca dieťaťa bude dostávať finančnú náhradu na bankový účet

3. Dotácia je oprávnená len vtedy, keď sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, / v škole, na súťaži...../a zároveň odoberie stravu.Ak nebude splnená jedna, alebo obe podmienky, zákonný zástupca uhradí plnú sumu za obed.

Napr.
- dieťa sa zúčastní vyučovania a neodeberie obed - rodič hradí plnú sumu.
- dieťa nie je v škole a odoberie obed / príde po vyučovaní na obed / rodič hradí plnú sumu.
- dieťa nie je v škole a rodič neodhlási obed- rodič platí plnú sumu.

Odporúčania:

Je veľmi dôležité, aby malo dieťa každý deň čip.

Rodič si musí dať pozor, aby odhlásil svoje dieťa z obedu, keď v daný deň nebude v škole / lekár, choroba /.
Toto platí aj pre diétne stravovanie.Réžijný poplatok zostáva zachovaný /4 € /.

Ďakujem za porozumenie
ved. šj
Pozor zmena: 01.01. 2023


Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením
§140 odst.9/štandartné stravovanie / a odst. 10 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ ako súčasti základnej školy podľa príslušných vekových kategórii stravníkov - alikvotne na základe denných súm 3. finančného stravovacieho pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov - stanoveného Ministerstvom školstva , vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ s platnosťou od 01.01. 2023/- nasledovne:

za žiaka základnej školy - desiata
1.-4. ročník 0,70€ / deň
5.-9. ročník 0,75€ / deň

za žiaka základnej školy - obed
1.-4. ročník 1,70€ / deň
5.-9. ročník 1,90€ / deň

Mesačný príspevok na réžijné náklady 4€ sa uhrádza spolu s mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov za každého stravníka, ktorý aspoň raz za príslušný kalendárny mesiac odobral jedno hlavné jedlo - obed , alebo
doplnkové jedlo - desiatu.

Ďakujem za porozumenie ved. ŠJ
Oznam: 16.12. 2022

Oznamujem všetkým stravníkom, ktorí sa stravujú v Šj ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany, že zloženky na stravu za mesiac január sa budú vydávať pri nástupe do školy t.j. 9.1. 2023 žiakom do tried, ktoré je potrebné uhradiť do 13. januára 2023.

Žiaci, ktorí už vedia, že sa nebudú od januára 2023 stravovať v ŠJ, treba to oznámiť ved. ŠJ sms správou na č. t. 0918 626 787.

Ďakujem za pochopenie.

ved. ŠJ

Oznam: 8.09. 2022


Oznamujem žiakom, ktorí chcú odoberať mliečnu desiatu od októbra 2022, aby sa nahlásili do 12.09. 2022 do 14.00 hod. ved. Šj.


Za pochopenie ďakujem
OZNAM: 2.9. 2022


Platba za stravné a čiastočné réžijné náklady platné od 1.9. 2022:

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. o vzdelávaní / školský zákon / a v znení a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1.9. 2022 zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových skupín stravníkov v súlade s finančnými pásmami / 3. finančné pásmo /

žiaci 1. stupeň obedy - 1,21€/deň
mliečna desiata - 0,52€/deň
réžijné náklady - 4,00€ / mesiac

žiaci 2.stupeň obedy - 1,30€/deň
mliečna desiata - 0,56€/deň
réžijné náklady - 4,00€/mesiac

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30€ v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb., a zároveň za splnenia týchto podmienok: dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.
Dotácia ( § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb.) sa nevzťahuje na odobratý obed podľa odseku III. bod 3.
Dotácia je určená iba na zabezpečenie obeda, nie je určená na zabezpečenie desiaty.Mliečna desiata sa bude podávať od mesiaca október 2022.

Stravné za mesiac september je treba uhradiť do 09. septembra 2022 a za mesiac október do 25.septembra 2022.

V prípade záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v našej školskej jedálni,žiak pri nástupe do školy dostane Zápisný lístok stravníka, ktorý je povinný odovzdať nasledujúci deň vyplnený a podpísaný p. učiteľke triednej.
Bez prihlášky nebude dieťa prihlásené na školské stravovanie!

Za pochopenie ďakujemOZNAM: 31.8. 2022
Vážení stravníci,

naša škola sa rozšírila o moderný spôsob riadenia kuchyne a jedálne o elektronickú evidenciu stravníkov, odhlasovanie, prihlasovanie a výdaj stravy.

Podstanou zmenou pre Vás je:
- vydávanie stravy cez bezkontaktné čipové kľúčenky (náhrada za stravenky).
- odhlasovanie (prihlasovanie) cez:
• terminál (PC) / nachádza pri vchode k veducej ŠJ/ s použitím bezkontaktnej čipovej kľúčenky (ďalej čip)
• alebo cez WEB stránku školy.

U vedúcej ŠJ len vo výnimočných prípadoch (zlyhanie internetu, porucha odhlasovacieho terminálu).

Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac dokladom o zaplatení.
Dokladom o zaplatení je potvrdená zloženka, alebo výpis banky pri akejkoľvek forme úhrady stravného.

Stravníkom, ktorí do 13:00 hod.v poslednom pracovnom dni pred novým mesiacom nebudú mať zdokladovanú úhradu stravného, systém neumožní odber stravy !!!

- Čip si vyzdvihne každý stravník za zálohu 4,00 € u vedúcej ŠJ. Po zakúpení je čip majetkom stravníka bez možnosti vrátenia do ŠJ.
- Čipom sa identifikuje stravník pri výdajnom okienku a kuchárke systém oznámi:
- kategóriu stravníka – porciu pre 1. Stupeň, 2. Stupeň, dospelého
- stravníka ktorý nemá uhradenú stravu
- stravníka, ktorý je odhlásený
- stravníka, ktorý už stravu odobral a pokúša sa o druhý odber
- cudzieho stravníka – čip z inej školy .....

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- na objednávkovom termináli -len prostredníctvom čipovej kľučenky

- cez internetovú stránku školy nepretržite počas celých 24 hodín
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14:00 hod.

Ak sa stravník nemôže dostaviť na obed napr. zo zdravotných dôvodov; a nebol vopred odhlásený, je potrebné si v tento deň odobrať obed
s čipom stravníka.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Na termináli (PC) – len prostredníctvom čipu
2. Cez WEB stránku školy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
- postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):

a) Stravník /zákonný zástupca/ si osobne príp. telefonicky (+421/918 626 787) vyžiada od vedúcej jedálne prihlasovacie heslo,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy, www. zstribecskato.sk
c) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„V škole máme“ ,
„Školská jedáleň“,

„Odhlásenie a prihlásenie na stravu“
c) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky, bez ľavostranných núl,
(napr. 0001 = 1, 0273 = 273
d) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (zmenené osobné) heslo,
e) Odhási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
f) stlačí buton „ Uložiť zmeny“

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci pracovný deň o 14:00 hod.
Import a export dát je automatický.
OZNAM: 22. 06 .2022
Vedúca školskej jedálne ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany, oznamuje všetkým stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a plánujú sa v mesiaci jún ešte odhlásiť zo stravy, že posledný termín odhlásenia je
24.6. 2022 do 14.00 hod.
Po tomto termíne už nebude možné vás zo stravy odhlásiť z dôvodu uzávierky a objednávky tovaru.
V prípade, že sa nestihnete, alebo zabudnete odhlásiť zo stravy, alebo v prípade choroby, môžete si obed prevziať zabalený v jednorázovom obale v školskej jedálni, lebo inak vám prepadne.
Dňa 30.6. 2022 sa strava nevydáva a stravníci sú odhlásení.

Ďakujem
Oznam: 13.09. 2021
Oznamujem stravníkom, ktorí chcú ešte odoberať mliečnu desiatu od októbra 2021, aby sa nahlásili do 14.09. 2021 do 14.00 hod. ved. Šj.


Za pochopenie ďakujem


Platba za stravné a čiastočné réžijné náklady platné od 1.9. 2021:

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. o vzdelávaní / školský zákon / a v znení a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1.9. 2021 zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových skupín stravníkov v súlade s finančnými pásmami / 3. finančné pásmo /

žiaci 1. stupeň obedy - 1,21€/deň
mliečna desiata - 0,52€/deň
réžijné náklady - 4,00€ / mesiac

žiaci 2.stupeň obedy - 1,30€/deň
mliečna desiata - 0,56€/deň
réžijné náklady - 4,00€/mesiac

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30€ v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb., a zároveň za splnenia týchto podmienok: dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.
Dotácia ( § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb.) sa nevzťahuje na odobratý obed podľa odseku III. bod 3.
Dotácia je určená iba na zabezpečenie obeda, nie je určená na zabezpečenie desiaty.Mliečna desiata sa bude podávať od mesiaca október 2021.

Stravné za mesiac september je treba uhradiť do 10. septembra 2021 a za mesiac október do 25.septembra 2021.

V prípade záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v našej školskej jedálni,žiak pri nástupe do školy dostane Zápisný lístok stravníka, ktorý je povinný odovzdať nasledujúci deň vyplnený a podpísaný p. učiteľke triednej.
Bez prihlášky nebude dieťa prihlásené na školské stravovanie!

Za pochopenie ďakujemOZNAM: 31.8. 2021
Vážení stravníci,

naša škola sa rozšírila o moderný spôsob riadenia kuchyne a jedálne o elektronickú evidenciu stravníkov, odhlasovanie, prihlasovanie a výdaj stravy.

Podstanou zmenou pre Vás je:
- vydávanie stravy cez bezkontaktné čipové kľúčenky (náhrada za stravenky).
- odhlasovanie (prihlasovanie) cez:
• terminál (PC) / nachádza pri vchode k veducej ŠJ/ s použitím bezkontaktnej čipovej kľúčenky (ďalej čip)
• alebo cez WEB stránku školy.

U vedúcej ŠJ len vo výnimočných prípadoch (zlyhanie internetu, porucha odhlasovacieho terminálu).

Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac dokladom o zaplatení.
Dokladom o zaplatení je potvrdená zloženka, alebo výpis banky pri akejkoľvek forme úhrady stravného.

Stravníkom, ktorí do 13:00 hod.v poslednom pracovnom dni pred novým mesiacom nebudú mať zdokladovanú úhradu stravného, systém neumožní odber stravy !!!

- Čip si vyzdvihne každý stravník za zálohu 5,50 € u vedúcej ŠJ. Po zakúpení je čip majetkom stravníka bez možnosti vrátenia do ŠJ.
- Čipom sa identifikuje stravník pri výdajnom okienku a kuchárke systém oznámi:
- kategóriu stravníka – porciu pre 1. Stupeň, 2. Stupeň, dospelého
- stravníka ktorý nemá uhradenú stravu
- stravníka, ktorý je odhlásený
- stravníka, ktorý už stravu odobral a pokúša sa o druhý odber
- cudzieho stravníka – čip z inej školy .....

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- na objednávkovom termináli -len prostredníctvom čipovej kľučenky

- cez internetovú stránku školy nepretržite počas celých 24 hodín
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14:00 hod.

Ak sa stravník nemôže dostaviť na obed napr. zo zdravotných dôvodov; a nebol vopred odhlásený, je potrebné si v tento deň odobrať obed
s čipom stravníka.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Na termináli (PC) – len prostredníctvom čipu
2. Cez WEB stránku školy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
- postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):

a) Stravník /zákonný zástupca/ si osobne príp. telefonicky (+421/918 626 787) vyžiada od vedúcej jedálne prihlasovacie heslo,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy, www. zstribecskato.sk
c) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„V škole máme“ ,
„Školská jedáleň“,

„Odhlásenie a prihlásenie na stravu“
c) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky, bez ľavostranných núl,
(napr. 0001 = 1, 0273 = 273
d) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (zmenené osobné) heslo,
e) Odhási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
f) stlačí buton „ Uložiť zmeny“

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci pracovný deň o 14:00 hod.
Import a export dát je automatický.

10.08.2020

Zmena telefónneho čísla do školskej jedálne: nové číslo mobil. telefónu 0918 626 787.
Prosím volať, alebo posielať sms v pracovných dňoch od 7.30 hod. - do 15. 30 hod.


Ďakujem za pochopenie


OZNAM: 22. 06 .2020
Vedúca školskej jedálne ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany, oznamuje všetkým stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a plánujú sa v mesiaci jún ešte odhlásiť zo stravy, že posledný termín odhlásenia je
24.6. 2020 do 14.00 hod.
Po tomto termíne už nebude možné vás zo stravy odhlásiť z dôvodu uzávierky a objednávky tovaru.
V prípade, že sa nestihnete, alebo zabudnete odhlásiť zo stravy, alebo v prípade choroby, môžete si obed prevziať zabalený v jednorázovom obale v školskej jedálni, lebo inak vám prepadne.
Dňa 30.6. 2020 sa strava nevydáva a stravníci sú odhlásení.

ĎakujemSTRAVOVANIE od 01.06. 2020

Školská jedáleň je v prevádzke len pre žiakov a zamestnancov, ktorí sa zúčastnňujú vyučovania a pracujú na pracovisku.
Strava musí byť vydaná najneskôr 3 hodiny po jej príprave.
Pred príchodom do jedálne si deti umyjú a vydezinfikujú ruky.
Žiaci si v školskej jedálni sadnú na vyhradené miesta, aby sa minimalizoval kontakt medzi nimi
Polievku a nápoje budú mať žiaci pripravené na stole.Druhé jedlo si vyzdvihnú pri výdajnom okienku tak, aby boli zachované bezpečné odstupy.
Príbor , zabalený v papierovom obrúsku im vydá pracovníčka školskej jedálne.
Po skonzumovaní jedla odchádza celá skupina naraz a to na pokyn pedagogického zamestnanca
Pred príchodom ďalšej skupiny poverení zamestnanci vydezinfikujú stoly a iné dotykové plochy.Miestnosť sa vyvetrá.
Po návrate z jedálne do tried si deti umyjú ruky.
Pravidlá na úhradu a prihlasovanie a odhlasovanie obedov platia tak ako pred pandémiou.
Režim v školskej kuchyni je upravený dodatkom prevádzkového poriadku.
V období pandémie keď žiaci nenavštevovali školu,sú všetci stravníci odhlásení.
Od 1. júna 2020 sú prihlásení na obed len žiaci, ktorí sa prihlásili u triednej p. učiteľky.

ĎAKUJEM za porozumenie ved. ŠJ

oznam:
Dňa 31.1. 2020
Výdaj mliečnej desiaty a obedov sa mení nasledovne:
mliečna desiata: od 8.00 hod. - do 8.10 hod.
obedy: od 11.00 hod. - do 13.00 hod.

ďakujem za pochopenie

12.12. 2019
Oznam:
Oznamujeme všetkým stravníkom ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany, že kvôli vyúčtovaniu a objednávke tovaru je nutné sa odhlásiť zo stravy do 17.12. 2019.
Stravníci, ktorí už vedia, že sa nebudú stravovať po 17.12. 2019, nech sa odhlásia vopred.
Po 17.12. 2019 už odhláška zo stravy nebude možná.
V prípade choroby si stravník odoberie jedlo do prineseného obedára.Ďakujem za pochopenie

oznam 05.08.2019

Zmena ceny čipov.
nová cena 5,50 €
Oznam: 12.6. 2019

Vedúca školskej jedálne ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany, oznamuje všetkým stravníkom, ktorí sa stravujú v Školskej jedálni a plánujú sa v mesiaci jún ešte odhlásiť zo stravy, že posledný termín odhlásenia je 21.6. 2019 do 14.00 hod.
Po tomto termíne už nebude možné vás zo stravy odhlásiť z dôvodu uzávierky a objednávky tovaru.V prípade, že sa nestihnete, alebo zabudnete odhlásiť zo stravy, alebo v prípade choroby, môžete si obed prevziať do obedára, lebo inak vám prepadne.
Dňa 28.6. 2019 sa strava nevydáva a stravníci sú odhlásení.
Stravníci, ktorí vedia, že sa od septembra 2019 nebudú stravovať nech prídu odovzdať čipy a prevziať tlačivo, aby sa im mohol vrátiť preplatok a záloha za čip.

ĎAKUJEM
OZNAM: 7.02. 2019

Dňa 8.02. 2019 z dôvodu chrípkového ochorenia sa mliečna desiata a obedy vydávajú nasledovne:

Mliečna desiata: od 9.30 hod.- do 9.55 hod.
Obedy: od 11.30 hod.- do 13.30 hod.

Za pochopenie ďakujem.

OZNAM:
28.01. 2019


Dňa 31.1. 2019 t.j. vo štvrtok sa obedy vydávajú
v čase od 11.00 hod. - do 13.00 hod.

Za pochopenie ďakujem
10.12. 2018
OZNAM:
Vedúca Školskej jedálne ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany, oznamuje všetkým stravníkom, že kvôli vyúčtovaniu a objednávke tovaru je nutné sa odhlásiť zo stravy do 14.12. 2018.
Stravníci, ktorí už vedia, že sa nebudú stravovať po 14.12. 2018, nech sa odhlásia vopred.
Po 14.12. 2018 už odhláška zo stravy nebude možná.
V prípade choroby si stravník odoberie jedlo do prineseného obedára.

Za pochopenie ďakujem

Výdaj obedov:

PONDELOK - PIATOK :

od 11.50 hod. - do 14.10 hod.

OZNAM:
Dňa 19.09. 2018 a 20.09. 2018 t.j. / streda a štvrtok / sa vydávajú obedy
od 11.00 hod. do 13.00 hod.


ĎAKUJEM
OZNAM: Dňa 28.08. 2018

MESTO TOPOĽČANY v súlade s ustanovením §140 ods.9 a ods. 10 zákon NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ ako súčasti základnej školy podľa príslušných vekových kategórií stravníkov - alikvotne na základe denných súm do 4. finančného stravovacieho pásma stanoveného Ministerstvom školstva , vedy, výskumu a športu Slov. republiky.

1,09€ za jedno odobraté jedlo - obed žiaci I. stupeň.
1,16€ za jedno odobraté hlavné jedlo - obed žiaci II.stupeň
0,50€ za jedno odobraté doplnkové jedlo - desiata
1,00€ réžijné náklady za každý kalendárny mesiac za žiaka I. a II. stupňa.

Obedy sa vydávajú od 04. 09. 2018.
Mliečna desiata sa bude podávať od 01.10. 2018.

Žiaci, ktorí budú mať záujem o mliečnu desiatu sa prihlásia u vedúcej ŠJ do 14.09. 2018.
STRAVNÉ ZA MESIAC SEPTEMBER JE TREBA UHRADIŤ DO 07.09. 2018 A ZA MESIAC OKTÓBER DO 20.09. 2018.
Zápisný lístok / žiadosť na stravu / treba odovzdať spolu so zaplatenou poukážkou
do 07. septembra 2018 vedúcej ŠJ.

V prípade neprítomnosti vedúcej ŠJ zápisný lístok vhoďte do schránky umiestnenej pri dverách do kancelárie vedúcej ŠJ.

Za pochopenie ďakujem.

V prípade nejasností volajte č.t. : 038/5223360, 0903 560 483.OZNAM :

Vedúca ŠJ ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany, žiada všetkých stravníkov, ktorí sa stravujú v Školskej jedálni a nebudú sa stravovať do konca školského roka 2017/2018, nech sa odhlásia zo stravy.
Posledný termín odhlásenia
je 21.6. 2018 do 14.00 hod.
Po tomto termíne už nebude možné vás zo stravy odhlásiť z dôvodu uzávierky a objednávky tovaru.
V prípade, že sa nestihnete, alebo zabudnete odhlásiť zo stravy, alebo v prípade choroby, môžete si obed prevziať do obedára, lebo inak vám prepadne.
Dňa 30.6. 2018 sa strava nevydáva a stravníci sú odhlásení.

Stravníci, ktorí sa stravovali v ŠJ ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany a nebudú sa stravovať v nasledujúcom školskom roku 2018/2019, aby odovzdali čipy a priniesli číslo účtu, aby sa im mohli vrátiť preplatky zo stravy.

Ďakujem ved. ŠJ


OZNAM:

Vedúca ŠJ Tribečská 1653/22 Topoľčany, oznamuje všetkým sžiaci ZŠ / 1.-4.ročník / obed: 1,09€/deň
žiaci ZŠ / 5.-9.ročník / obed: 1,16€/deň
Zamestnanci ZŠ obed: 1,26€/deň

Všeobecné záväzne nariadenie MESTA TOPOĽČANY
č. 2/2018 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených MESTOM TOPOĽČANY nadobúda účinnosť
travníkom, že kvôli vyúčtovaniu a objednávke tovaru je nutné sa odhlásiť zo stravy do 15.12. 2017.

Stravníci, ktorí už vedia, že sa nebudú stravovať po 15.12. 2017, nech sa odhlásia vopred.
Po 15.12. 2017 už odhláška zo stravy nebude možná.
V prípade choroby si stravník odoberie jedlo do prineseného obedára.

Za pochopenie ďakujem.
31.8. 2017 OZNAM:


SADZBY STRAVÉHO:

1,01 € pre žiaka 1. stupňa
1,09 € pre žiaka 2. stupňa
0,44 € pre žiakov odoberajúcich mliečnu desiatu
1,00 € réžijné náklady za každý kalendárny mesiac za žiaka 1. a 2. stupňa

Obedy sa vydávajú od 5. 09. 2017.
Mliečna desiata sa bude podávať od 2.10. 2017.

Žiaci, ktorí budú mať záujem o mliečnu desiatu sa prihlásia u vedúcej ŠJ do 15.9. 2017.
STRAVNÉ ZA MESIAC SEPTEMBER JE TREBA UHRADIŤ DO 8.09. 2017 A ZA MESIAC OKTÓBER DO 20.9. 2017.
Zápisný lístok / žiadosť na stravu / treba odovzdať spolu so zaplatenou poukážkou do 8. septembra 2017 vedúcej ŠJ.
V prípade neprítomnosti vedúcej ŠJ zápisný lístok vhoďte do schránky umiestnenej pri dverách do kancelárie vedúcej ŠJ.

Za pochopenie ďakujem.

20.06. 2017
OZNAM :

Výdaj obedov a mliečnej desiaty v školskej jedálni sa od 21.6. 2017 mení nasledovne až do odvolania:

Obedy: 11:00 - 13:00 hod.
Mliečna desiata: 9:10 - 9:25 hod.
OBEDY STREDA : 21.6. 2017 - 11:30 - 13:30 hod.


ďakujeme za pochopenie.


Dňa 8.6. 2017

OZNAM :

Vedúca ŠJ ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany, žiada všetkých stravníkov, ktorí sa stravujú v Školskej jedálni a nebudú sa stravovať do konca školského roka 2016/2017, nech sa odhlásia zo stravy.
Posledný termín odhlásenia
je 23.6. 2017 do 14.00 hod.
Po tomto termíne už nebude možné vás zo stravy odhlásiť z dôvodu uzávierky a objednávky tovaru.
V prípade, že sa nestihnete, alebo zabudnete odhlásiť zo stravy, alebo v prípade choroby, môžete si obed prevziať do obedára, lebo inak vám prepadne.
Dňa 30.6. 2017 sa strava nevydáva a stravníci sú odhlásení.

Stravníci, ktorí sa stravovali v ŠJ ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany a nebudú sa stravovať v nasledujúcom školskom roku 2017/2018, aby odovzdali čipy a priniesli číslo účtu, aby sa im mohli vrátiť preplatky zo stravy.

Ďakujem ved. ŠJ

--------------------------------------------------


Oznam 12.12. 2016:

Ved. ŠJ Tribečská 1653/22 Topoľčany, oznamuje všetkým stravníkom, že kvôli vyúčtovaniu a objednávke tovaru je nutné sa odhlásiť zo stravy do 16. decembra 2016.

Stravníci, ktorí už vedia, že sa nebudú stravovať po 16. decembri 2016, nech sa odhlásia vopred.
Po 16. decembri 2016 už odhláška zo stravy nebude možná.
V prípade choroby si stravník odoberie jedlo do prineseného obedára.

ĎAKUJEM


Výdaj obedov v školskej jedálni:

Pondelok: 11:45 - 14 :00
Utorok : 12:00 - 14 :15
Streda: 11:45 - 14 :00
Štvrtok: 12:00 - 14 :15
Piatok: 11:45 - 14 :00


--------------------------------------------------
OZNAMY:
Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch, podľa VZN č. 2/2016 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach Mestom Topoľčany, určuje výšku mesačného príspevku na režijné náklady v sume 1,00€.
Mesačný príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia a tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania a uhrádza sa za každého stravníka / žiaka /, ktorý aspoň raz za príslušný kalendárny mesiac odobral jedno hlavné jedlo
/ obed /, alebo doplnkové jedlo / desiata /.Sadzby stravného platné od 1. 9. 2016 :

1,01 € pre žiaka 1. stupňa ZŠ
1,09 € pre žiaka 2. stupňa ZŠ
0,44 € pre žiakov odoberajúcich mliečnu desiatu
1,00 € réžijné náklady za každý
kalendárny mesiac za žiaka 1. a 2. stupňa.


Obedy sa vydávajú od 6.9. 2016.
Mliečna desiata sa bude podávať od 3.10. 2016.


Žiaci, ktorí budú mať záujem o mliečnu desiatu sa prihlásia u vedúcej ŠJ do 15.9. 2016.Stravné za mesiac september je treba uhradiť do 8. 9. 2016 a za mesiac október do 20.9. 2016.

Zápisný lístok / žiadosť na stravu / treba odovzdať spolu so zaplatenou poukážkou do 8. septembra 2016 vedúcej ŠJ. V prípade neprítomnosti vedúcej ŠJ zápisný lístok vhoďte do schránky umiestnenej pri dverách do kancelárie vedúcej ŠJ.--------------------------------------------------
Stravníci, ktorí sa stravovali v ŠJ ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany a nebudú sa stravovať v nasledujúcom školskom roku 2016/2017, aby odovzdali čipy a priniesli číslo účtu, aby sa im mohli vrátiť preplatky zo stravy.

Ďakujem ved. ŠJ
--------------------------------------------------Vážení rodičia, milí žiaci!

Svoje obľúbené domáce recepty môžete odovzdať vedúcej školskej jedálne p. Božikovej do 30. marca 2016 do 14.00 hod.

V zmysle prijatých záverov zasadnutia Celoslovenskej sekcie školského stravovania konanej dňa 10.-11. decembra 2015, zadalo Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci kreatívneho projektu tému pre aktualizáciu MSN pod názvom " RECEPTÚRY V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH OČAMI DETÍ", ktorý má za cieľ zber receptúr na bäzmesité, zeleninové a zemiakové pokrmy a pod., predložené žiakmi základných a stredných škôl ich rodičov, alebo starých rodičov zo svojich rodín, ako ich obľúbené.

Najvhodnejšie receptúry budú hodnotené členmi pracovnej skupiny a odborníkmi na výživu, pričom pri ich posudzovaní sa bude zohľadňovať najmä zastúpenie pridanej soli a cukrov v strave, dôraz bude tiež kladený na podiel vlákniny a tukov.
Následne vybrané receptúry budú predložené na odsúhlasenie ministrovi školstva a tak sa môže stať, že obľúbený domácky recept bude súčasťou noriem školského stravovania.


Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a ochotu spolupracovať pri projekte, ktorého cieľom je zvýšiť motiváciu detí k zdravému životnému štýlu, ktorého súčasťou je nielen pohyb, ale aj pestrá, nutrične vyvážená a výživovo hodnotná strava.
--------------------------------------------------


Ved. ŠJ Tribečská 1653/22 Topoľčany, oznamuje všekým stravníkom, že kvôli vyúčtovaniu a objednávke tovaru je nutné sa odhlásiť zo stravy do 15. decembra 2015.

Stravníci, ktorí už vedia, že sa nebudú stravovať po 15. decembri 2015, nech sa odhlásia vopred.
Po 15. decembri2015 odhláška zo stravy už nebude možná.
V prípade choroby si stravník odoberie jedlo do prineseného obedára.


Ďakujem.
OZNAM:
Dňa 24.8. 2015

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch, podľa VZN č. 8/2014 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany, určuje výšku mesačného príspevku na režijné náklady v sume 0,50 €.
Mesačný príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia a tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania a uhrádza sa za každého stravníka (žiaka), ktorý aspoň raz za príslušný kalendárny mesiac odobral jedno hlavné jedlo (obed), alebo doplnkové jedlo (desiata).

Sadzby stravného platné od 1. 9. 2015 :
1,01 € pre žiaka 1. stupňa ZŠ
1,09 € pre žiaka 2. stupňa ZŠ
0,44 € pre žiakov odoberajúcich mliečnu desiatu
0,50 € režijné náklady za každý kalendárny mesiac
za žiaka 1. a 2. stupňa ZŠ


Obedy sa vydávajú od 3. 9. 2015.

Mliečna desiata sa bude podávať od 1. 10. 2015.


Žiaci, ktorí budú mať záujem o mliečnu desiatu sa prihlásia u vedúcej ŠJ do 15. 9. 2015.

Stravné za mesiac september je treba uhradiť do 7. 9. 2015
a za mesiac október 2015 do 20. 9. 2015.


Zápisný lístok (žiadosť na stravu) treba odovzdať spolu so zaplatenou poukážkou do 7. septembra 2015 vedúcej ŠJ. V prípade neprítomnosti vedúcej ŠJ zápisný lístok vhoďte do schránky umiestnenej pri dverách do kancelárie vedúcej ŠJ.

Dokladom o zaplatení je potvrdená zloženka, alebo výpis banky pri akejkoľvek forme úhrady stravného. Stravníkom, ktorí do 13:00 hod. v poslednom pracovnom dni pred novým mesiacom nebudú mať zdokladovanú úhradu stravného, systém neumožní odber stravy !!!
Upozorňujem všetkých stravníkov, aby nosili čipy aj v tom prípade, ak idú na výlet (divadlo, kino, plaváreň), pretože terminál je nastavený na čipový systém.
V prípade , že si stravník čip zabudne, alebo stratí, musí ísť za vedúcou ŠJ ktorá mu číslo čipu napíše, v prípade straty, predá nový čip a stravník si môže ísť odobrať stravu.

Oznamujeme všetkým stravníkom, že na prípravu pokrmov používame hydinové mäso len od slovenských dodávateľov : Hydinárske závody Topoľčany a Hydinárske závody Veľké Zálužie.

Výdaj obedov v školskej jedálni sa mení nasledovne:

Pondelok - 12:00 - 14:00 hod.
Utorok - 12:15 - 14:15 hod.
Streda - 12:15 - 14:15 hod.
Štvrtok - 12:15 - 14:15 hod.
Piatok - 12:00 - 14:00 hod.

__________________________________________________

oznam:

Žiadam všetkých stravníkov, ktorí sa stravovali v ŠJ ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany a nebudú sa stravovať v nasledujúcom školskom roku 2015/2016, aby odovzdali čipy a priniesli číslo účtu, aby sa im mohli vrátiť preplatky zo stravy.

ĎAKUJEMoznam:
Vedúca ŠJ Tribečská 1653/22 Topoľčany, žiada všetkých stravníkov , ktorí sa stravujú v ŠJ a nebudú sa stravovať do konca školského roka 2014/2015, nech sa odhlásia zo stravy.
Posledný termín odhlásenia je 25.6. 2015
do 14.00 hod.
Po tomto termíne už nebude možné vás zo stravy odhlásiť z dôvodu uzávierky a objednávky tovaru.
V prípade, že sa nestihnete, alebo zabudnete odhlásiť zo stravy, alebo v prípade choroby, môžete si obed prevziať do obedára, lebo inak Vám prepadne.
od 22.6. 2015 - do 29.6. 2015 sa obedy vydávajú od 11. 00 hod. do 13.00 hod.
V utorok 30.6. 2015 sa obedy nevydávajú a stravníci sú odhlásení.

ved. ŠJOznam:

Mestské zastupiteľstvo

v Topoľčanoch, podľa VZN č. 8/2014 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany, určuje výšku mesačného príspevku na režijné náklady v sume 0,50€.
Mesačný príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia a tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania a uhrádza sa za každého stravníka / žiaka / , ktorý aspoň raz za príslušný kalendárny mesiac odobral jedno hlavné jedlo / obed /, alebo doplnkové jedlo / desiata/.
-----------------------------------
Sadzby stravného platné
od 1.9. 2014
1.stupeň: 1,01€
2.stupeň: 1,09€
mliečna desiata 0,44€

Napr. 20 vyuč. dní x 1,01€ =20,02€ + 0,50€ réžia = 20,70€
Stravník zaplatí 20,70€

Mliečna desiata sa bude podávať od 1.10. 2014.
Žiaci, ktorí budú mať záujem o mliečnu desiatu sa prihlásia u vedúcej ŠJ do 15. septembra 2014.
Stravné za mesiac september je treba uhradiť do 5. septembra 2014 a za mesiac október 2014 do 25. septembra.
Obedy sa vydávajú od 3. septembra 2014 .

Oznamujeme všetkým stravníkom ZŠ Tribečská 1653/22, že na prípravu pokrmov používame hydinové mäso len od slovenských dodavateľov:
Hydinárske závody Topoľčany
Hydinárske závody Veľké Zálužie .


Vážení stravníci,

naša škola rozšírila od 1.2.2012 moderný spôsob riadenia kuchyne a jedálne o elektronickú evidenciu stravníkov, odhlasovanie, prihlasovanie a výdaj stravy.

Podstanou zmenou pre Vás je:
- vydávanie stravy cez bezkontaktné čipové kľúčenky (náhrada za stravenky).
- odhlasovanie (prihlasovanie) cez:
• terminál (PC) v jedálni školy s použitím bezkontaktnej čipovej kľúčenky (ďalej čip)
• alebo cez WEB stránku školy.

U vedúcej ŠJ len vo výnimočných prípadoch (zlyhanie internetu, porucha odhlasovacieho terminálu).

Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac dokladom o zaplatení.
Dokladom o zaplatení je potvrdená zloženka, alebo výpis banky pri akejkoľvek forme úhrady stravného.

Stravníkom, ktorí do 13:00 hod.v poslednom pracovnom dni pred novým mesiacom nebudú mať zdokladovanú úhradu stravného, nový systém neumožní odber stravy !!!

- Čip si vyzdvihne každý stravník za zálohu 5,50 €. Po zakúpení je čip majetkom stravníka bez možnosti vrátenia do ŠJ.
- Čipom sa idenifikuje stravník pri výdajnom okienku a kuchárke systém oznámi:
- kategóriu stravníka – porciu pre 1. Stupeň, 2. Stupeň, dospelého
- stravníka ktorý nemá uhradenú stravu
- stravníka, ktorý je odhlásený
- stravníka, ktorý už stravu odobral a pokúša sa o druhý odber
- cudzieho stravníka – čip z inej školy .....

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli - v čase otvorenia jedálne len prostredníctvom
čipovej kľúčenky
- cez internetovú stránku školy nepretržite počas celých 24 hodín
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14:00 hod.

Ak sa stravník nemôže dostaviť na obed napr. zo zdravotných dôvodov; a nebol vopred odhlásený, je potrebné si v tento deň prísť s obedárom po obed s čipom stravníka.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Na termináli (PC) v jedálni školy – len prostredníctvom čipu
2. Cez WEB stránku školy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
- postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):

a) Stravník /zákonný zástupca/ si osobne príp. telefonicky (038/5223360) vyžiada od vedúcej jedálne prihlasovacie heslo,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy, www. zstribecskato.sk
c) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„V škole máme“ ,
„Školská jedáleň“,
„Odhlásenie a prihlásenie na stravu“
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky, bez ľavostranných núl,
(napr. 0001 = 1, 0273 = 273
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej jedálne),
f) Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!,
g) Odhlási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
h) stlačí buton „ Uložiť zmeny“
S odhlásením obeda sa neodhlasuje desiata. Desiata sa musí odhlásiť samostatne!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:

a) Prihlási sa na internetovú stránku školy, www. zstribecskato.sk
b) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„V škole máme“ ,
„Školská jedáleň“,
„Odhlásenie a prihlásenie na stravu“
c) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky, bez ľavostranných núl,
(napr. 0001 = 1, 0273 = 273
d) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (zmenené osobné) heslo,
e) Odhási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
f) stlačí buton „ Uložiť zmeny“

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci pracovný deň o 14:00 hod.
Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe protokolu automaticky vytváraného počítačom.