e-strava Informace jídelny
ZŠ R.Jašíka
Partizánske
[0022]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vážení stravníci.
Obedy a desiate sa pre žiakov a zamestnancov školy poskytujú od 6.9.2022.Obedy pre cudzích stravníkov sa budú vydávať od 12.9.2022 v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod., do vlastných prinesených nádob.

Výška stravného za obed pre:

ročník 1-4 1,21 €
ročník 5-9 1.30 €

mliečna desiata 0,52 €
cudzí stravníci 4,41 €

Pre žiakov ZŠ bola zriaďovateľom stanovená réžia vo výške 2,- € mesačne, ktorá sa bude pripočítavať k platbe za stravu.
Číslo účtu na zriadenie trvalého príkazu SK68 0200 0000 0000 1513 8192
VS číslo čipu stravníka
Suma pre ročník 1-4 .... 26 € vrátane réžie
pre ročník 5-9 .... 28 € vrátane réžie
desiata ............10 €
Sumy pre súrodencov môžete spočítať. Platba do 23.dňa mesiac vopred.
Strava v ŠJ sa vydáva cez čipové kľúčenky.
Stravník je prihlásený na stravu automaticky po úhrade stravného na nasledujúci mesiac. Pokiaľ táto úhrada bude zrealizovaná do dátumu uvedeného na poštovom peňažnom poukaze, nie je potrebné nosiť vedúcej ŠJ doklad o zaplatení.

Odhlásenie stravy na nasledujúci deň je možné do 13,40 hod:
- - v aplikácii, ktorú si stiahnete
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estravarn

Apple:
https://apps.apple.com/us/app/estrava/id1562140027

- cez webovú stránku školy kod jedálne 022
- u vedúcej ŠJ
Informácie o odhlasovaní cez internet a heslo získate u ved. ŠJ.

V prípade choroby dieťaťa je prvý deň možné odobrať obed do vlastnej nádoby, ostatné dni je potrebné odhlásiť.