e-strava Informácia jedálne
ZŠ Veľkomoravská 12
Trenčín
[0229]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

V školskej jedálni sa poskytuje strava pre žiakov a zamestnancov školy.

Pokyny k stravovaniu:
Žiak bude prihlásený na stravu v ŠJ len na základe prihlášky na stravovanie, podpísanej zákonným zástupcom dieťaťa. Prihláška musí byť odovzdaná vedúcej ŠJ najneskôr deň predtým, ako sa bude dieťa stravovať.

Čipový systém:
Každému stravníkovi bude pridelený čip, pod ktorým bude zaevidovaný do stravovacieho systému. Suma, ktorú zaplatíte za čip: 5 € do čísla 999, 7 € od čísla 1000. Stravník si ponechá čip počas celej doby stravovania sa v školskej jedálni. Keď sa prestane stravovať a nepoškodený čip vráti, uhradenú sumu za čip dostane späť. Stravník, ktorý je riadne prihlásený na stravu ( tzn., že rodičia odovzdali podpísanú prihlášku a za obed riadne zaplatili), priloží čip k čítačke pri výdajnom okienku v školskej jedálni. Pracovníčka kuchyne uvidí, či má žiak prihlásenú stravu a aký obed mu má vydať - či je to stravník prvého alebo druhého stupňa.


Úhrada stravného v školskom roku 2022/2023:
Žiak prvého stupňa - 1,21 € + 0,40 € režijný poplatok za každý odobratý obed - spolu 1,61 €.
Zálohová platba na jeden mesiac - 30 €.
Žiak druhého stupňa - 1,30 € + 0,40 € režijný poplatok za každý odobratý obed - spolu 1,70 €.
Zálohová platba na jeden mesiac - 32 €.
Žiak, ktorý má nárok na dotáciu na stravu, uhrádza iba režijné poplatky 0,40 € za každý odobratý obed.
Zálohová platba na jeden mesiac - 8 €.
Dospelý stravník - 1,41 € + 1,50 € režijný poplatok za každý odobratý obed - spolu - 2,91 €.

Žiaci z Ukrajiny platia za stravu, tak ako naši žiaci - prvý stupeň mesačná zálohová platba 30 €
- druhý stupeň mesačná zálohová platba 32 €

Platby posielajte vždy len z čísla účtu, ktoré ste uviedli v prihláške na stravovanie a ako variabilný symbol udávajte číslo čipu bez predných núl t. j. napr. v čísle 009 udávajte len 9, v čísle 0999 udávajte len 999. Do poznámky je potrebné uviesť meno a triedu žiaka.
Platby sú spracovávané elektronicky, len platba zo správneho účtu ( z účtu, ktorý ste zadali v prihláške) a so správnym VS bude automaticky priradená k stravníkovi.
Keď počas školského roka zmeníte účet, tak mi prosím nahláste nové číslo účtu, z ktorého budete platby posielať.
Zriaďte si prosím trvalé príkazy najlepšie k 15 dňu v mesiaci - prvý v auguste na september, posledný v máji na jún - spolu 10 platieb, aby Vám platby plynule odchádzali včas a aby sa nestávalo, že príde dieťa v prvý deň v novom mesiaci k okienku a nedostane obed, lebo rodičia zabudli zaplatiť a strava pre Vaše dieťa nebola objednaná - vyhneme sa tak zbytočným nedorozumeniam!

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:

IBAN: SK93 7500 0000 0040 1620 2086

Výdaj obedov v prvý deň choroby (keď dieťa ochorie z večera do rána a strava sa už nedá odhlásiť):
Obed sa vydáva do čistých, Vami prinesených obedárov v čase od 11,30 do 11,45 hod. Ďalšie dni počas trvania choroby treba stravníka z obeda odhlásiť!

Všetci žiaci, ktorí zostanú v karanténe (celé triedy), budú zo stravy hromadne odhlásení na základe pokynu od pána riaditeľa.

Diétne stravovanie:
Stravu stravníkovi, ktorému lekár nariadil diétu, môže poskytnúť školská jedáleň na Hodžovej ulici formou dovozu. Všetky formality (prihlášky, čipy, platby) si vybavíte v tejto školskej jedálni. Ja potrebujem od Vás len potvrdenie od odborného lekára(nie obvodného), že dieťa má nariadenú diétnu stravu a žiadosť, v ktorej žiadate výdaj takto privezenej stravy v našej školskej jedálni. Iné poskytovanie diétnej stravy v našom zariadení nie je možné! (Z hygienických dôvodov nie je možné stravu pripraviť doma, priniesť ju do školskej jedálne, aby bola následne podaná dieťaťu).

Preplatky stravného:
Preplatky posielam na účet počas letných prázdnin.

Prihlášky a odhlášky:
Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie na stravu na nasledujúci deň je možné len do 14,00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa, iba počas víkendu sa dá odhlásiť do pondelka ráno do 7.00 hod.
Odhlásenie je možné:
- cez web školy v sekcii školská jedáleň - prihlášky a odhlášky
- telefonicky na čísle: 032/65 234 62 ( len v prípade, že nemáte prístup na internet ).Postup odhlásenia alebo opätovného prihlásenia stravy:

cez WEB stránku školy
- postup zriadenia vstupu (prvý krát –
neopakuje sa):
a)Prihlási sa na internetovú stránku školy:
www.zsmoravtn.edu.sk
b)Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„NÁŠ WEB“
„Školská jedáleň“
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
c)Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho
čipu, okrem prvých núl.
d)Do kolónky „heslo“ zadá univerzálne heslo:
z s v m
e)Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení
heslo na svoje (osobné) heslo!!!
f)Odhlási, resp. prihlási stravu cez „Jedálny
lístok“
Možné zmeny:
1 – prihláška jedla
0 – (nula) – odhláška
Kliknite na tlačidlo „Uložiť zmeny“


Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
Postup je ten istý, len miesto univerzálneho hesla zadáte svoje zmenené (osobné) heslo.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom, s riadne zakúpenou stravou na určité dni daného mesiaca.
V prípade, že sa Vám nepodarilo vstúpiť do aplikácie prihlasovanie – odhlasovanie stravy, alebo zabudnete svoje zmenené heslo, treba kontaktovať vedúcu ŠJ na číslo 032/65 234 62.

Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.

V prípade nejasností ma kontaktujte na tel. čísle 032/65 234 62
e-mail: e.simkova@zs4.sk
Eva Šimková - vedúca školskej jedálne


Oznam o pôvode mäsa:
V našej školskej jedálni sa pripravujú mäsové jedlá výlučne z chovu zo Slovenskej alebo Českej republiky.

Za účelom naplnenia programu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny pre deti, podávame našim stravníkom produkty podporované Európskou úniou.