e-strava Informace jídelny
ZŠ Veľkomoravská 12
Trenčín
[0229]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

V školskej jedálni sa poskytuje strava pre žiakov a zamestnancov školy.

Pokyny k stravovaniu:

Prihláška na stravovanie:
Žiak bude prihlásený na stravu v ŠJ len na základe prihlášky na stravovanie, podpísanej zákonným zástupcom dieťaťa. Prihláška na stravovanie musí byť odovzdaná vedúcej ŠJ najneskôr deň predtým, ako sa bude dieťa stravovať.

Čipový systém:
Každému stravníkovi bude pridelený čip, pod ktorým bude zaevidovaný do stravovacieho systému. Suma, ktorú zaplatíte za čip: 5 € do čísla 999, 7 € od čísla 1000. Stravník si ponechá čip počas celej doby stravovania sa v školskej jedálni. Keď sa prestane stravovať a nepoškodený čip vráti, uhradenú sumu za čip dostane späť. Stravník, ktorý je riadne prihlásený na stravu ( tzn., že rodičia odovzdali podpísanú prihlášku a za obed riadne zaplatili), priloží čip k čítačke pri výdajnom okienku v školskej jedálni. Pracovníčka kuchyne uvidí, či má žiak prihlásenú stravu a aký obed mu má vydať - či je to stravník prvého alebo druhého stupňa. Keď si stravník čip zabudne, príde za vedúcou ŠJ, ktorá mu obed uvoľní.


Úhrada stravného:
Podľa VZN mesta Trenčín uhrádza stravník stravu v školskej jedálni nasledovne:
- žiak prvého stupňa - 1,21 € na nákup potravín, 0,40 € režijný poplatok za každý odobratý obed - spolu 1,61 €, zálohová platba na jeden mesiac - 30 €.
- žiak druhého stupňa - 1,30 € na nákup potravín, 0,40 € režijný poplatok za každý odobratý obed - spolu 1,70 €, zálohová platba na jeden mesiac - 32 €. - žiak, ktorý má nárok na dotáciu na stravu, uhrádza iba režijné poplatky 0,40 € za každý odobratý obed, zálohová platba na jeden mesiac - 8 €.
- dospelý stravník - 1,41 € na nákup potravín, 1,50 režijný poplatok za každý odobratý obed spolu - 2,91 €
Stravné je potrebné uhradiť do 20-eho dňa predchádzajúceho mesiaca, tzn., že stravu na september uhrádzate do 20-eho augusta na číslo účtu:
IBAN: SK93 7500 0000 0040 1620 2086
Platby posielajte vždy len z čísla účtu, ktoré ste uviedli v prihláške a ako variabilný symbol udávajte číslo čipu bez predných núl t.j. napr. v čísle 009, udávajte len 9, v čísle 0999 udávajte len 999. Do poznámky uveďte meno a triedu žiaka.
Platby sú spracovávané elektronicky, len platba zo správneho účtu ( z účtu, ktorý ste zadali v prihláške) a so správnym VS bude automaticky priradená k stravníkovi.
Keď počas školského roka zmeníte účet, tak mi prosím nahláste nové číslo účtu!
Zriaďte si prosím trvalé príkazy na každý mesiac - prvý v auguste na september, posledný v máji na jún - spolu 10 platieb, aby Vám platby plynule odchádzali včas a aby sa nestávalo, že príde dieťa v prvý deň v novom mesiaci k okienku a nedostane obed, lebo rodičia zabudli zaplatiť a strava pre Vaše dieťa nebola objednaná - vyhneme sa tak zbytočným nedorozumeniam!

Výdaj obedov v prvý deň choroby(keď dieťa ochorie zvečera do rána a strava sa už nedá odhlásiť):
Obed sa vydáva cez bočný vchod(od ihriska)do jednorazových plastových obedárov v čase od 11,30 do 11,45 hod. Rodič si príde do kancelárie ŠJ uhradiť poplatok za obedár v sume: 0,10 € miska na polievku, 0,20 € obedár na hlavné jedlo, 0,10 € miska na šalát, puding, múčnik..., následne mu bude vydaný obed. Ďalšie dni počas trvania choroby treba stravníka odhlásiť!
Všetci žiaci, ktorí zostanú v karanténe (celé triedy), budú hromadne odhlásení na základe pokynu od pána riaditeľa.

Dietne stravovanie:
Stravu stravníkovi, ktorému lekár nariadil dietu, môže poskytnúť školská jedáleň na Hodžovej ulici formou dovozu. Všetky formality (prihlášky, čipy, platby) si vybavíte v tejto školskej jedálni. Ja potrebujem od Vás potvrdenie od odborného lekára(nie obvodného), že dieťa má nariadenú dietnu stravu a žiadosť, v ktorej žiadate výdaj takto privezenej stravy v našej školskej jedálni. Iné poskytovanie dietnej stravy v našom zariadení nie je možné! (Z hygienických dôvodov nie je možné stravu pripraviť doma, priniesť ju do kuchyne školskej jedálne, aby bola následne podaná dieťaťu).

Preplatky stravného:
Preplatky posielam na účet, ktorý máte udaný v prihláške počas letných prázdnin.

Prihlášky a odhlášky:
Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie na stravu na nasledujúci deň je možné len do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa:
- cez web školy v sekcii školská jedáleň, prihlasovanie a odhlasovanie stravy
- telefonicky na čísle: 032/65 234 62 ( len v prípade, že nemáte prístup na internet
- priamo v školskej jedálni cez počítač, prostredníctvom čipu na odhlasovacom termináli. Nedá sa odhlásiť cez víkendy, počas prázdnin, riaditeľského voľna, štátnych sviatkov, prípadne iných dní keď nie je prevádzka školskej jedálne (keď sa v školskej jedálni nevarí). Z dôvodu dodržania všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie, nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Takéto odhlásenie ( ráno v ten istý deň) je možné len v pondelok ráno alebo v iný prvý deň po skončení prázdnin alebo po sviatkoch ( napr. po Novom roku sa nastupuje do školy až v utorok alebo v stredu) a to vždy ráno do 8,00 hodiny telefonicky na čísle 032/65 234 62, alebo osobne v kancelárii školskej jedálne.


Postup odhlásenia alebo opätovného prihlásenia stravy:
1.Na termináli (PC) v jedálni školy – len
prostredníctvom čipu (návod je vyvesený v
jedálni pri počítači).

2.Cez WEB stránku školy
- postup zriadenia vstupu (prvý krát –
neopakuje sa):
a)Prihlási sa na internetovú stránku školy:
www.zsmoravtn.edu.sk
b)Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„NÁŠ WEB“
„Školská jedáleň“
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
c)Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho
čipu, okrem prvých núl.
d)Do kolónky „heslo“ zadá univerzálne heslo:
z s v m
e)Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení
heslo na svoje (osobné) heslo!!!
f)Odhlási, resp. prihlási stravu cez „Jedálny
lístok“
Možné zmeny:
1 – prihláška jedla
0 – (nula) – odhláška
h)Kliknite na tlačidlo „Uložiť zmeny“


Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
Postup je ten istý, len miesto univerzálneho hesla zadáte svoje zmenené (osobné) heslo.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom, s riadne zakúpenou stravou na určité dni daného mesiaca.
V prípade, že sa Vám nepodarilo vstúpiť do aplikácie prihlasovanie – odhlasovanie stravy, alebo zabudnete svoje zmenené heslo, treba kontaktovať vedúcu ŠJ na číslo 032/65 234 62.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci deň po 14,00 hod.
Po 14,00 sa už nedá na nasledujúci deň prihlásiť ani odhlásiť zo stravy!

Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.

V prípade nejasností ma kontaktujte na tel. čísle 032/65 234 62
e-mail: e.simkova@zs4.sk
Eva Šimková - vedúca školskej jedálne


Oznam o pôvode mäsa, z ktorého sa pripravujú obedy v našej školskej jedálni:
V našej školskej jedálni sa pripravujú mäsové jedlá výlučne z chovu zo Slovenskej alebo Českej republiky.