e-strava Informácia jedálne
Základná škola,Tulipánova
Nitra
[0217]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Zmena sadzieb:
od 01.09.2013 nadobúda účinnosť dodatok č.5 k VZN Mesta Nitry č.21/2008.
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa zvyšuje na sumu stanovenú MŠVVaŠ SR pre štvrté finančné pásmo.

žiaci 1.stupeň - 1,09 Eur
žiaci 2.stupeň - 1,16 Eur
trvalý príkaz pre 1.stup. - 23,-Eur
Trvalý príkaz pre 2.stup. - 25,-Eur


Vážení stravníci,

naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne a jedálne, t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy a odberu stravy.


Podstanou zmenou pre Vás je:
- vydávanie stravy cez bezkontaktné čipové kľúčenky (náhrada za stravenky)
- odhlasovanie (prihlasovanie) stravy cez: terminál (PC) v jedálni školy, alebo cez WEB stránku školy.


Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac dokladom o zaplatení. Dokladom o zaplatení je výpis banky pri trvalých príkazoch, prípadne pri platbe v hotovosti poštová poukážka.


Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli (PC) - v čase otvorenia jedálne
- cez internet nepretržite počas celých 24 hodín
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14:00 hod. predošlého pracovného dňa.


Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy:

1. Na termináli (PC) v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej kľúčenky
2. Cez WEB stránku školy kliknitím na nasledovný link


Ako postupovať, ak ešte nemáte vytvorený účet (len raz - neopakuje sa):
1. Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne
2. Prihlási sa na internetovú stránku školy: www.zstulipanova.sk
3. Vyhľadá odkaz a postupne otvorí „Jedáleň“ a klikne na „Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
4. Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky
5. Do kolónky „heslo„ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej ŠJ)
6. Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!
7. Odhlási resp. prihlási si stravu. Možné zmeny: 1 - prihláška jedla, 0 (nula) - odhláška a klikne na tlačítko „Uložiť zmeny“


Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
1. Prihlási sa na internetovú stránku školy: www.zstulipanova.sk
2. Vyhľadá odkaz a postupne otvorí „Jedáleň“ a klikne na „Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
3. Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky
4. Do kolónky „heslo „ zadá svoje (zmenené osobné) heslo
5. Odhási resp. prihlási stravu. Možné zmeny: 1 - prihláška jedla, 0 (nula) - odhláška a klikne na tlačítko „ Uložiť zmeny“


Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca. Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci pracovný deň o 14:00 hod.
Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.