e-strava Informace jídelny
Stredná zdravotnická škola
Topoľčany
[0176]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vážení stravníci,

Naša škola od 1.októbra 2016 rozširuje moderný spôsob riadenia kuchyne a jedálne o využívanie elektronických bezkontaktných čipových kľúčeniek na:
- evidenciu stravníkov v zmysle odhlasovania, prihlasovania a výberu jedál
v prípade varenia viac jedál,
- odber stravy v jedálni školy.

Veľmi významnou zmenou pre Vás bude:
možnosť prihlasovania a odhlasovania s zmeny jedla cez:
• internetovú stránku školy,
• Mobilnú aplikáciu (mobil),
• a vydávanie stravy cez výdajný terminál – identifikácia cez čipové kľúčenky , ktoré nahradia stravné lístky.


Spôsob úhrady za stravu zostáva rovnaký ako doteraz a to formou:
a) Zloženky – vytlačenej novým informačným systémom
b) Trvalého príkazu – jeho výšku Vám odporučí vedúca jedálne

Platba formou a) bude vykonávaná ako doteraz, s povinnosťou preukázať zaplatenie u vedúcej posledným ústrižkom .

Platba formou b) – bude stanovená paušálna suma rovnaká na každý mesiac školského roku. Stravník (rodič) požiada svoju banku o zriadenie trvalého príkazu na uvedenú paušálnu sumu. Suma na nasledujúci mesiac musí byť uhradená do 20. kalendárneho dňa predchádzajúceho mesiaca na účet
IBAN SK5602000000000052238192
Variabilný symbol zadá číslo čipu stravníka. Stravník už nebude musieť každý mesiac vykonávať návštevu u vedúcej pre potreby preukázania úhrady stravy a vyzdvihnutia si straveniek.


Nový systém stravníka tak ako doteraz predbežne prihlási na stravu na celý ,mesiac resp. vybrané dni a vypočíta potrebu úhrady (predpis – odhlášky).
Po zdokladovaní úhrady stravného
-v prípade platby zloženkou predložením dokladu zaplatení u vedúcej ŠJ
- v prípade platby trvalým príkazom výpisom z účtu jedálne dodaného bankou
Systém povoľuje výdaj stravy – denne odosiela aktuálne dáta do výdajného terminálu jedálne. V prípade neuhradenia stravy systém informuje kuchárku a stravu zakáže vydať(aj s uvedením dôvodu).
Dokladom o zaplatení sumy zo zloženky je aj výpis banky (výpis internetbankingu)

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie, ako aj zmena jedla je možné cez
• internetovú stránku školy,
• Mobilnú aplikáciu (mobil),
nepretržite počas celých 24 hodín na ktorýkoľvek z nasledujúcich dní
aktuálneho mesiaca a na prelome mesiacov aj na nasledujúci mesiac.
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 13,30 hod. predošlého dňa.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Cez internetovú stránku školy

Postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy
c) Vyhľadá ponuku „Školská jedáleň“,
d) z ponúkaných možností vyberie „Prihlášky a odhlášky stravy“ a „otvorí“ ho
e) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
f) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
g) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
h) Odhlási resp. prihlási stravu,

Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
a) Prihlási sa na internetovú stránku školy
b) Vyhľadá ponuku „Školská jedáleň“,
c) Z ponúkaných možností vyberie „Prihlášky a odhlášky stravy“ a „otvorí“ ho
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
e) Do kolónky „heslo„ zadá svoje (zmenené osobné) heslo
f) Odhlási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny: 1-prihláška jedlo č.1
2-prihláška jedlo č.2
0-odhláška.

V prípade že máte e-mailovú adresu požiadajte vedúcu, aby Vám nastavila možnosť zaslania správy o každej zmene (dátumy a počty - prihlásenie, odhlásenie stravy) na Vašu e-mailovú adresu.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Odhlásiť stravu je možné len výnimočne aj u vedúcej jedálne.

Zmeny z terminálu v jedálni sú zapisované okamžite a zmeny z internetu sú automaticky spracované viackrát za každý pracovný deň.

Import a export dát z internetu je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.

2. Cez mobil
V mobilnom telefóne po vstupe na internet zadať: m.estrava.cz

Následne zadať :
- Kód zariadenia (vašej jedálne) = 0176 -fixný údaj
- Kód používateľa – číslo čipu napr.: 123
- Heslo bude zobrazené ****
Prihlásiť
--------------------------

Zobrazí sa na lište
Jedálny lístok /Informácie jedálne / Koniec
Prihlásený : Mária Slováková
Vyberiete si na lište - Jedálny lístok

Pri prelome mesiacov sa zobrazí možnosť výberu obdobia
Vyberte požadovaný mesiac napr. 11 / 2016

Zobrazí sa ponuka Jedálneho lístka s možnosťami, ako pri odhlasovacom termináli v jedálni.

Po vykonaní zmien Uložiť zmeny
Posledná obrazovka Vám:
- Potvrdí úspešnosť (neúspešnosť ) vykonanej zmeny
- Vypíše vykonané zmeny

Koniec