e-strava Informace jídelny
Stredná odborná škola strojnícka
Bánovce nad Bebravou
[0170]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vážení stravníci,

Od 1.septembra 2016 je naša škola presťahovaná do priestorov bývalého Stredného odborného učilišťa Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou, Partizánske cesta 76.
Podobne je presťahovaná aj kuchyňa s jedálňou.
Princíp stravovania žiakov a personálu SOŠ zostáva nezmenený – zmenilo sa len miesto odberu stravy.
Prihlasovanie a odhlasovanie je možné?
- cez terminál v jedálni,
-Cez internet – WEB stránku školy
-Naviac je možné odhlasovať a prihlasovať stravu cez mobil.
Postup:
-U vedúcu ŠJ požiadate o povolenie vykonať odhlásenie cez internet (pokiaľ ho už máte nie je potrebné znovu žiadať)
-Z mobilu navštívite stránku www. m.estrava.cz
-Po otvorení stránky zadáte kód zariadenia 170 (to je číslo Vašej jedálne)
-Kód užívateľa = Vaše číslo čipu (bez ľavostranných núl)
-Heslo ******
-Prihlásiť
Potom postupujete ako pri bežnom internetovom prihlásení
t.j. otvorí sa Vám jedálny lístok kde môžete vykonať potrebný úkon
-------------------------


Odber stravy bude nezmenený – t.j. prostredníctvom čipov
Prihlasovanie a odhlasovanie je možné?
- cez internet – WEB stránku SOŠ
- Naviac je možné odhlasovať a prihlasovať stravu cez mobil.
Postup viď vyššie

-------


Zálohu pri trvalých príkazov odporúčame:
-30 € pri žiakoch 1.- 4. ročníka


číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0050 5633

Čipy v hodnote 5 € sa predávajú v učtárni Strednej odbornej školy.


----------------------------------
- odhlasovanie stravy (prihlasovanie) cez:
• terminál (PC) v jedálni školy,
• internetovú stránku školy.

- spôsob úhrady za stravu:

• platba trvalým príkazom
platba cez internetbanking
platba zloženkou

č. účtu 7000505633/8180
variabilný symbol uveďte rrmm čč
rr= rok, mm= mesiac a štvormiestne číslo čipu, na ktorý poukazujete platbu. Napr. 21090172
• spôsob platby dospelých stravníkov a cudzích stravníkov sa nemení

Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na č. účtu 7000505633/8180. Zvyšné, nechcené obedy si odhlási. Doklad o zaplatení je výpis z banky, výpis z internetbankingu, prípadne ústrižok zloženky vydanej vedúcou školskej jedálne.Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy bude možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli prostredníctvom čipovej kľúčenky
- cez internetovú stránku školy nepretržite počas celých 24 hodín

Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené len do 12,00 hod !!!
Postup odhlásenia cez internetovú stránku školy:

Postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
• Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
• Prihlási sa na internetovú stránku školy,
• Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
• Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
• Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
• Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo
• Odhlási resp. prihlási stravu,

Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
• Prihlási sa na internetovú stránku školy,
• Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
• Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
• Do kolónky „heslo „ zadá svoje (zmenené osobné) heslo,
• Odhlási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška.

V prípade že máte e-mailovú adresu požiadajte vedúcu ŠJ, aby Vám nastavila možnosť zaslania spávy o každej zmene (dátumy a počty - prihlásenie, odhlásenie stravy) na Vašu e-mailovú adresu.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Odhlásiť stravu je možné len výnimočne aj u vedúcej jedálne.

Zmeny sú spracovávané každý pracovný deň o 8.00 hod, 10.30 hod.,14.10 hod.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.


Oznámenie.
V zmysle Metodického usmernenia predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania Všeobecne záväzného nariadenia č.17/2012 TSK , ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2013, schváleného uznesením TSK č. 480 /2012 zo dňa 19.12.2012 a VZN TSK č.10/2012 zo dňa 29.2.2012 o určení výšky nákladov na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka na režijné náklady v ŠJ a určení podmienok úhrady týchto príspevkov nasledovne.
- výška úhrady zákonného zástupcu na stravu sa určuje z príspevku na potraviny a režijných nákladov.
Z dôvodu zvyšovania cien potravín a zvyšovania nákladov na prevádzku školskej jedálne sa mení hodnota hlavného jedla nasledovne:

Pre žiakov od 15 - 19 rokov: 1,48 €


Úhrada príspevku :

žiaci 15 - 19 rokov 1,48 €
z toho potraviny 1,33 €
réžia 0,15 €

Pred prihlásením sa na stravu prosíme stravníkov, aby si vyplnili zápisný lístok na stravu a odovzdali ho vedúcej školskej jedálne.


Príspevok na stravu sa uhrádza do 25. dňa v starom mesiaci, na nový nasledujúci mesiac.

Ing. Zuzana Janíková
riaditeľka školy