e-strava Informácia jedálne
Stredna odborná škola, T.Vansovej 2
Topoľčany
[0167]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

O Z N A M

Oznamujeme stravníkom, že MŠVVaŠ SR s účinnosťou od dňa 1.1.2023 mení finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov.
V našom zariadení sme určili 3 stupeň finančného pásma pre jednotlivé kategórie stravníkov čím sa mení výška mesačného stravného /paušálne/ nasledovne

-obed stravníci do 15 rokov/prima-kvarta/ 42 eur -obed stravníci od 15 do 19 rokov 46 eur
-poldenná strava ubytovaní /R,V/ 78 eur
-celodenná strava ubytovaní /R,O,V/ 124 eur

Ubytovaní žiaci sa môžu od 1.1.2023 odhlasovať resp. prihlasovať na stravu aj jednotlivo podľa potreby – to znamená samostatne raňajky, obedy, večere čo doteraz nebolo umožnené. Samozrejme v rámci toho na akú stravu sa v prihláške na stravovanie prihlásili – teda poldenní raňajky a večere, celodenní raňajky, obedy, večere. Zároveň ich žiadam aby túto možnosť zodpovedne využívali, aby sme predišli zbytočnému plytvaniu potravinami.
V uvedenej finančnej čiastke je uvedená hodnota potravín a aj príspevok na režijné náklady. Výšku konkrétnych príspevkov určí riaditeľ školy vnútorným predpisom, ktorý bude uverejnený na webovom sídle Strednej odbornej školy obchodu a služieb ul. T.Vansovej č.2.

Spôsob platby zostáva nezmenení - teda paušálne platobným príkazom. To znamená, že v decembri sa vykoná úhrada na mesiac január už podľa nového stanoveného finančného pásma. Zároveň týmto žiadam všetkých rodičov aby dodržiavali termíny aj spôsob platby. V prípade nejakých nejasností ma prosím môžete kontaktovať.

Vyúčtovanie preplatkov za obdobie od 1.9.2022 do 23.12.2022 sa uskutoční začiatkom januára 2023 /po ukončení kalendárneho roku/ na účty, z ktorých bolo stravné platené.

Ďakujem

vedúca školskej jedálne


OZNAM
Oznamujeme stravníkom, že dňa 16.12.2022 bude školská jedáleň z technických príčin zatvorená.
Výnimku tvoria ubytovaní žiaci, ktorým bude pri raňajkách podaný balíček. Všetci ostatní žiaci sú na tento deň odhlásení.


Vážení stravníci,

Naša škola prešla v školskom roku 2022/2023 na nový stravovací systém evidencie stravníkov, výdaja stravy a spôsobu úhrady a vyučtovania stravného.

Podstatnou zmenou pre Vás je:
-vydávanie stravy prostredníctvom výdajného
terminálu použitím bezkontaktných čipových
kľúčeniek (náhrada za stravenky)
-odhlasovanie (prihlasovanie) stravy a to
nasledovným spôsobom:
- internetová stránka našej školy
- mobilná aplikacia
- platba platobným príkazom na úhradu stravného na
účet školskej jedálneStravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac resp. vybrané dni) automaticky po vykonaní úhrady stravného.
Dokladom o zaplatení je bankový výpis zo stravného účtu školskej jedálne, kde sa premietnu všetky platby od jednotlivých stravníkov.

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy je možne cez internet počas pracovných dní, ale vždy platí na nasledujúci deň je povolené vykonávať odhlasovanie resp. prihlasovanie vždy len do 13,00 hod.


Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :

Cez internetovú stránku školy, alebo mobilnú aplikaciu (App.store pre IOS Apple, Obchod play pre Android), do zadania treba napísať Estrava Ulrich,vyhľadať jedáleň a zadať kod a heslo.

Postup zriadenia vstupu cez internetovú stránku školy (prvý krát- neopakuje sa):

a) Prihlási sa na internetovú stránku školy-
Stredná odborná škola obchodu a služieb
T.Vansovej č.2 Topoľčany
b) Vyhľadá odkaz „Stravovanie“
c) Vyberie odkaz „Prihlášky- odhlášky“
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho
čipu bez nul
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo
Prvotne univerzalne heslo sa sklada:
inicialy /meno, priezvisko/číslo čipu bez nul
napr. Jan Mrkvička s čislom čipu 0015
napíše heslo jm15 /zadava sa vždy bez
diakritiky/
f) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na
svoje (osobné) heslo !!!,
g) Odhlási resp. prihlási stravu,

Pri prvom prihlásení doporučujeme stravníkom zmenit univerzalne heslo na svoje nové heslo!!!


Možné zmeny:
- prihláška jedla na príslušný deň /resp.dni/
- odhláška jedla na príslušný deň /resp.dni/

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom .

Zmeny sú spracovávané každý pracovný deň.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.

!!!
Upozorňujeme stravníkov, že stravu na nasledujúci mesiac je nutné uhradiť do 25. v bežnom mesiaci.
V prípade ak sa stravník chce odhlásiť zo stravovania, je potrebné túto informáciu nahlásiť vedúcej školského stravovania.
Čas od 25. do konca mesiaca je rezervovaný na doručenie dokladov o zaplatení.

UPOZORNENIE
Ubytovaní žiaci, ktorí sú prihlásení na celodennú stravu si musia vždy odhlásiť celú celodennú stravu,žiaci prihlásení na poldennú stravu si vždy musia odhlásiť celú poldennú stravu na príslušný deň na ktorý robia odlášku. Prosím dodržujte tieto pravidla, aby sme predišli problémom, ktoré by mohli vzniknúť.