e-strava Informace jídelny
6.ZŠ Pionýrů 400
Frýdek Místek
[0166]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Informace ŠJ pro strávníky:

PRODEJ OBĚDŮ NA ČERVEN 2024

Čtvrtek 30.5.2024 6.30 – 08.00hod
10.30 - 12.00hod


Pátek 31.5.2024 6.30 – 08.00hod
10.30 - 12.00hod

CENY OBĚDŮ

7-10 let 20 x 31 Kč = 620,-Kč
11-14 let 20 x 33 Kč = 660,-Kč
15 let 20 x 36 Kč = 720,-Kč
cizí strávníci 20 x 87 Kč = 1740,-Kč


cena čipu (vratná kauce) 100,-Kč

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.

VÝDEJ STRAVY

11.40 – 14.00 hod pro žáky a zaměstnance
školy + CS stravující se v jídelně
11.10 – 11.30 hod do jídlonosičů
13.50 – 14.00 hod do jídlonosičů

Upřednostňujeme obědy platit INKASEM (platba z běžného účtu)!
Při navedení nového strávníka, u kterého budete chtít, aby se Vám obědy stahovaly z účtu (tzv. INKASO), je třeba zaplatit vratnou kauci 800,-Kč, u cizího strávníka 2.000,-Kč.

Žádáme rodiče a žáky, aby nosili přiměřený finanční obnos! Nelze platit kartou, pouze hotově!

Nový strávník si musí zakoupit čip v ceně 100,-Kč, jedná se o zálohovou platbu. Po vrácení funkčního čipu bude záloha vrácena.
Pokud nebude čip cizího strávníka aktivován 1 rok, bude vymazán ze seznamu strávníků.

CENY STRAVNÉHO od 1.9.2022

7-10let 31,-Kč/oběd
11-14let 33,-Kč/oběd
15let 36,-Kč/oběd

cizí strávníci 87,-Kč/oběd


PRODEJ STRAVENEK
Prodej obědů na nový měsíc se provádí poslední 2 pracovní dny ve starém měsíci. Obědy během měsíce si můžete dokoupit každý den od 6.30 do 8.00 hod.
Upřednostňujeme platbu INKASEM (platba z běžného účtu). Zákonný zástupce povolí inkaso z účtu. Zaplatí vratnou kauci 800Kč (CS 2000Kč), která mu bude vrácena po ukončení stravování. Stravné se stahuje zpětně za skutečně odebrané obědy, a to vždy k 15.dni v následujícím měsíci (např. stravné za září se stáhne 15. října, za červen 15. července). Bližší informace u vedoucí ŠJ.

Stávajícím strávníkům platících inkasem, bude strava automaticky přihlášena od 3.6.2024

ODHLÁŠKY A VÝBĚR ČÍSLA OBĚDU
Odhlášky můžete provádět prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo Estrava v mobilu v daný den do 7.00hod.Výjimečně lze obědy odhlásit telefonicky ještě týž den od 7.00 do 8.00hod. na tel.č.558 443 138. Nelze odhlašovat přes email a bakaláře!
ŠJ nabízí možnost ze dvou jídel 3x v týdnu. Změnu obědu č. 2 můžete provést dopředu 2 pracovní dny do 8hod. Oběd č. 2 se vaří při počtu 25 strávníků a více. Pokud se oběd č. 2 nevaří, strávník má automaticky oběd č. 1.
Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti žáka musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek, který se skládá z režijních a mzdových nákladů, tzv. nedotovaná strava.
Při akcích pořádaných školou (výlet, lyžařský výcvik apod.), o kterých žák ví delší dobu dopředu, odhlašujte 2 dny předem z důvodu zajištění objednávek potravin.

ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA!!!

E-STRAVA
Pro přístup na e-stravu (www. estrava.cz) má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru: INICIÁLY (malá počáteční písmena jména a příjmení) + ČÍSLO čipu BEZ POČÁTEČNÍCH NUL. Případnou změnu hesla můžete provést přímo na e-stravě nebo u prodeje stravenek.

Postup přihlašování uživatele
1.zadejte kód zařízení (identifikace ŠJ - 166)
2.zadejte kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3.zadejte heslo: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu bez počátečních nul
4.objeví se stránky pod jménem strávníka a menu
5.pak proveďte požadované změny 1 a 2 – jídlo, 0 – odhláška
6.po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko - Uložení změn

E-strava v mobilu
ŠJ má funkční mobilní verzi Estravy pro Smartphony s OS Android a iPhone. Aplikaci si můžete stáhnout z Obchod play a z App store, pro vyhledání zadejte Estrava Ulrich. Aplikace Estrava slouží především k objednávání a odhlašování stravy na internetovém portálu www.estrava.cz z mobilních zařízení.
Funkce aplikace:
- zobrazení objednávek jídel
- objednávání a odhlašování
- hodnocení obědů
- zobrazení plateb
- zobrazení odběru jídel
- nastavení účtu
- informace o jídelně

POKYNY K NASTAVENÍ INKASNÍ PLATBY

1.Vyzvednout v kanceláři ŠJ nebo vytisknout tiskopis Přihláška ke stravování + povolení k inkasu (na stránkách ZŠ v sekci ŠJ – dokumenty)
2.Navštívit banku, u níž máte zřízen svůj účet a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet naší školy nebo povolit inkaso ve svém elektronickém bankovnictví :
- název zařízení: Základní škola Frýdek-
Místek Pionýrů 400, Frýdek-Místek
- číslo účtu příjemce platby: 179 010 830
- kód banky: 0300
- počáteční datum účinnosti: v případě
stravování od září, nutno nastavit
stahování od října
- nezadávat variabilní ani specifický symbol
- nechat si potvrdit v bance povolení inkasa
a nebo vytisknout zadání inkasa z vašeho
elektronického bankovnictví
3.S potvrzením zajít do kanceláře ŠJ.
Zavedení i každá další změna v platbě musí být hlášena nejpozději do 25.dne v měsíci.
4.Zajistit, aby na vašem účtu v bance byla částka určená k inkasu vždy k 15.dni v měsíci. Strávníci, kteří uhradí stravu inkasem, mají automaticky přihlášenou stravu od 1.dne následujícího měsíce. Pokud je strávník nemocný nebo nechce odebírat stravu od 1.dne, musí si stravu odhlásit. Pokud nedojde ke stažení inkasa v řádném termínu, musí se platba uhradit nejpozději do konce daného měsíce.


UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme na povinnost zák. zástupců odhlašovat obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka v 11.30hod ve ŠJ. Další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek ve výši režijních nákladů, tzv. nedotovaná strava. Docházka v třídních knihách je kontrolována s výkazem stravovaných osob.
Strávníci platící v hotovosti budou doplatky za nedotovanou stravu platit v hotovosti na pokladně ŠJ.
Strávníkům platících inkasem bude částka navýšena o doplatek za neodhlášenou stravu.

UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ
Strávníci platící stravné inkasem, kteří chtějí ukončit stravování z jakéhokoliv důvodu, (např. nechtějí se nadále stravovat, dítě přechází na jinou školu, zaměstnanec ukončí pracovní poměr…), musí tuto skutečnost sami nahlásit v kanceláři ŠJ na 6.ZŠ Pionýrů 400. Škola nám tyto změny nehlásí!!!
Pokud nebude ukončení stravování řádně nahlášeno a zrušeno, je možný vznik vymahatelného dluhu ze strany ŠJ.

DIETA
Dietní stravování zajišťuje pro naši školu ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109. Bližší informace podá vedoucí ŠJ 11.ZŠ p. Balogová (tel. 558 425 516). Pokud máte zájem o tuto službu, hlaste se na 11.ZŠ