e-strava Informace jídelny
ZŠ Alšova č. 1123
Kopřivnice
[0122]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
Alšova 1123/2, 742 21 Kopřivnice

tel. : +420556810174
e-mail: zsalsova@zsalsova.cz
IČO:00848310

Vnitřní řád školní jídelny

1. Obecná ustanovení
a. Školní jídelna Základní školy, Kopřivnice, Alšova 1123, je zařízením školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a ve své činnosti se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění a vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
b. Ve školní jídelně Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123 se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Ve školní jídelně je připravována strava pro žáky ZŠ Lubina.
c. Na základě těchto předpisů zajišťuje školní jídelna školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, nikoli však je-li žák přítomen v době prázdnin nebo ředitelského volna ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina).
d. Školní jídelna Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123, zajišťuje také stravování zaměstnanců školy, zaměstnanců školy ZŠ Lubina, školní družiny a školní jídelny, a to za úplatu. Stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. Pokud pracovník čerpá dovolenou, OČR nebo je nemocen, nemá nárok na stravování za sníženou úhradu. Zaměstnanci jsou ve výše uvedených případech povinni se ze stravování odhlásit, v případě plánované nepřítomnosti nejpozději jeden pracovní den předem, a to do 14 hodin. V případě neplánované nepřítomnosti lze oběd odhlásit ten den do 7.30 hodin ráno. Cena za jeden oběd je ve stejné výši jako cena oběda III. Kategorie t.j 26,-Kč.
e. Základní škola poskytuje zaměstnancům školy dotaci na jeden oběd na základě Zásad pro používání FKSP ve výši 3,-Kč.
f. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 2 k vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídelní lístek je sestavován na období jednoho měsíce. Strávníci a rodiče žáků jsou seznámeni s jídelním lístkem prostřednictvím nástěnek u vchodů do školy a ve školní jídelně, prostřednictvím objednávkového PC boxu ve školní jídelně, na internetových stránkách e-strava.cz a na webových stránkách školy www.zsalsova.cz
g. V souladu s výše uvedenými předpisy je ve školní jídelně připravováno 1 teplé jídlo denně – oběd, který se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje a případně salátu, ovoce či dezertu.
h. Ve školní jídelně Základní školy, Kopřivnice, Alšova 1123, není poskytováno dietní školní stravování v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, se změnami provedenými vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. 17/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dietní stravu /bezlepkovou dietu/ si mohou žáci školy objednat na ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice.
Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců
Práva strávníků
• využívat stravovací služby
• využívat informace týkající se školního stravování,
• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
• ochranu před jakoukoliv formou diskriminace.
Povinnosti strávníků
• dodržovat pravidla kulturního stolování,
• nedopouštět s projevů rasizmu a šikany,
• plnit pokyny pedagogického dohledu, popřípadě odpovědných osob,
• před odchodem z jídelny odevzdat nádobí, příbory, tác,
• dbát na čistotu.
Práva zákonných zástupců
• Vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí jídelny a ředitele školy.
Povinnosti zákonných zástupců
• Informovat o změnách údajů uvedených v přihlášce.

2. Přihlašování a odhlašování školního stravování
a. Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče/zákonní zástupci, zaměstnanci a ostatní strávníci se přihlašují sami. Při přihlášení ke stravování obdrží strávníci v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny Přihlášku ke stravování – objednávku stravování, veškeré písemné informace o stravování, způsobech placení, objednávání stravy a o způsobech úhrady stravného.
b. Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky. Změny údajů v průběhu školní docházky je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny písemně prostřednictvím e-mailu.
c. Při ukončení školní docházky či ukončení pracovního poměru jsou rodiče/zákonní zástupci žáků a zaměstnanci povinni odhlásit se ze školního stravování u vedoucí školní jídelny.
d. K objednávání a výdeji stravy strávníci používají čip. Cena čipu je 100,- Kč.
Čip se vyzvedává v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny a hradí se hotově. Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně nebo telefonicky vedoucí školní jídelny. Čip bude zablokován proti případnému zneužití. Strávník si musí zakoupit nový.
Čip zůstává strávníkovi po celou dobu školní docházky.
Po ukončení docházky se čip nevrací.
Strávníci jsou každý měsíc přihlašováni k odběru stravy automaticky na základě Přihlášky ke stravování a na základě prokazatelného zaplacení stravného (platba musí být na účtu školní jídelny nejpozději 2 pracovní dny před 1. pracovním dnem následujícího měsíce). V případě nedodržení termínu úhrady stravného nebude strávník k odběru stravy v daném měsíci přihlášen.
První školní den nového školního roku budou automaticky přihlášeni všichni strávníci, kteří se v předchozím školním roce stravovali a včas se neodhlásili.
Inkaso z účtu na září bude provedeno v srpnu a poštovní poukázky si strávníci mohou vyzvednout v kanceláři školní jídelny poslední týden v srpnu od 8.00 do 12.00. U nových strávníků bude stravné na září vybíráno hotově.

Přeplatky za stravné:
• inkaso z účtu: vyúčtování probíhá ob měsíc při tvorbě podkladů pro banku a na konci školního roku platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování.
• poštovní poukázky: vyúčtování probíhá ob měsíc při výpočtu zálohy na měsíc následující. Přeplatky z června se vrací hotovosti v září.

3. Cena a placení stravného
a. Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
b. Strávníci jsou pro potřeby stanovení finančních limitů na nákup potravin rozděleni do věkových skupin a to vždy po dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku ( školní rok začíná 1.září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku ) :Věkové kategorie:
I. kategorie: 7 - 10 let 28,- Kč
II. kategorie: 11 - 14 let 30,- Kč
III. kategorie: 15 a více let 32,- Kč
zaměstnanci: 32,- Kč
zaměstnanci školy v důchodu: 32,- Kč
důchodci jiných škol: 78,- Kč
cizí strávníci: 83,Kč

Cena obědů může být v průběhu roku upravována v souladu s vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.

Stravné lze hradit:
• inkasem z účtu u České spořitelny: číslo účtu- 100060131/0800
• poštovní poukázkou po dohodě s vedoucí školní jídelny
Podklady pro zadání inkasa z účtu, včetně variabilního symbolu strávníka, obdrží zákonný zástupce dítěte nebo strávník v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny po vyplnění Přihlášky ke stravování.
Platba na stravné musí být uhrazena k 20. v měsíci na měsíc následující.
V případě nedostatečných finančních prostředků na kontu strávníka nebude strávník na obědy přihlášen.

4. Objednávání a odhlašování stravy
a. Strávníci mají možnost volit mezi dvěma druhy jídel. Všichni strávníci přihlášení v daném měsíci k odběru stravy mají automaticky přihlášeno menu č. 1.
b. Výběr menu č. 2 provádí strávník na PC zařízení objednávkového boxu (pomocí čipu), nebo prostřednictvím internetu na adrese e-strava.cz .Volba menu č. 2 je možná nejpozději 2 pracovní dny předem do 14:00 hodin (do pracovních dnů se nezapočítávají prázdniny, svátky, ředitelské volno).
c. Výběr ze dvou menu je podmíněn přihlášením minimálně 20 strávníků na jednotlivé menu. Při nižším počtu přihlášených budou všichni automaticky přehlášeni na menu stejné. Informace o změně menu bude vyvěšena den předem na webových stránkách škol.
d. Strávníci nebo rodiče/zákonní zástupci jsou povinni se odhlásit z odběru stravy nejpozději 1 pracovní den předem do 14:00 hodin (do pracovních dnů se nezapočítávají prázdniny, svátky, ředitelské volno).
e. Odhlásit se lze osobně v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny – Jana Babincová, telefonicky- 556 810 174, na internetové adrese e-strava.cz, PC boxu v jídelně nebo emailem na adrese: babincova@zsalsova.cz.
f. Pokud již nelze v 1. den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole oběd včas odhlásit, je možné ho vyzvednout do vlastních čistých jídlonosičů ve školní jídelně v době od 11:00 do 11:15
g. Další dny nemoci je nutné oběd odhlásit. V opačném případě bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování účtována plná cena oběda tj. včetně režijních a mzdových nákladů. Výše režijních nákladů je 33,- Kč.
h. Pokud nelze odhadnout délku nemoci dítěte a plánovaný nástup do školy se ráno změní a dítě zůstane ještě doma, a ten den již oběd nelze odhlásit, platí možnost, vyzvednout si oběd do vlastních jídlonosičů za dotovanou cenu bez režijních nákladů v době od 11:00 do 11:15 hodin.

Ukončení školní docházky:
ad1) Žáci devátých tříd: po vyúčtování přeplatků a nedoplatků jsou rušeni automaticky (přeplatky jsou vráceny hotově nebo platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování).
ad2) Žáci, kteří přestupují na jinou školu nebo odchází na gymnázia na základě oznámení rodičů nebo zák. zástupců v kanceláři školní jídelny vedoucí školní jídelny, budou ze stravování odhlášeni po vyrovnání přeplatků nebo nedoplatků.
Pokud se přihlášený strávník přestane v průběhu školního roku stravovat, oznámí tuto skutečnost strávník nebo jeho zákonný zástupce v kanceláři školní jídelny, vedoucí školní jídelny.

5. Provoz školní jídelny
a. Provoz školní jídelny začíná v 11:00 a končí v 14:00 hodin, pokud není výdej obědů z provozních důvodů prodloužen nebo jinak upraven. V případě konání ohlášené, hromadné akce s upřesněním času předpokládaného návratu a upozorněním na možné zpoždění příchodu na oběd, bude výdej obědů prodloužen do 14:30 hodin. Přijde-li skupina zpět ještě v době běžného výdeje, nahlásí vedoucí akce tuto skutečnost vedoucí školní jídelny.
b. Vstup do školní jídelny je povolen stravujícím se žákům, strávníkům, zaměstnancům školy a rodičům/zákonným zástupcům či jimi pověřeným osobám, kteří si vyzvedávají oběd pro nemocné dítě.
c. Žáci odcházejí ze školy do školní jídelny samostatně, „družinové“ děti v doprovodu vychovatelek školní družiny, a to po skončeném dopoledním vyučování (dle rozvrhu).
d. Žáci si umyjí a vydezinfikují ruce před vstupem do jídelny.
e. Žáci se řadí do fronty (v chodbě školní jídelny nebo ve školní jídelně) dle pokynů dohledu, ve frontě nepředbíhají ostatní strávníky. Zaměstnanci mají při výdeji obědů přednost před žáky.
f. Při zapomenutí čipu bude strávníkovi vydán oběd po ověření nároku na oběd pracovnicí jídelny.
g. Jídlo a nápoje podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. Strávníci oběd konzumují u stolu vsedě, stolní nádobí, příbory strávníci neodnášejí mimo školní jídelnu.
h. Strávníci při jídle zachovávají pravidla slušného stolování. Po ukončení konzumace zasunou židli a použité nádobí odevzdají na určené místo.
i. Stravování dětí školní družiny řídí vychovatelky jednotlivých oddělení.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků
a. Všichni strávníci dodržují ve školní jídelně bezpečnostní předpisy, Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny, zásady společenského chování i pravidla stolování.
b. V jídelně je dozor zajištěn po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického dohledu, o vydání a existenci dokumentu Vnitřní řád školní jídelny jsou všichni zaměstnanci školy prokazatelně poučeni (přípravný týden pedagogičtí pracovníci a provozně-správní zaměstnanci školy, nově příchozí zaměstnanci samozřejmě i v průběhu školního roku), žáci/strávníci školy jsou poučeni v 1. týdnu školy v rámci třídnických hodin, zákonní zástupci žáků poté při odevzdání přihlášky ke stravování, a to včetně práv a povinností vyplývajících ze všech platných zákonů a podzákonných norem. Vnitřní řád školní jídelny je volně dostupný na webových stránkách školy, je také vyvěšen ve školní jídelně a zaměstnanci školy mají tento k dispozici také ve sborovně.
c. Povinnosti pedagogického dohledu a žáků:
- nastupovat včas dle rozvrhu dohledů ve školní jídelně
- vyčkat příchodu následujícího dohledu
- vykonávat dohled v prostorách celé jídelny, zejména výdejního okna a na chodbě před
jídelnou
- provádět dohled nad obědvajícími žáky (chování, dodržování hygienických pravidel,
usměrňování stravovacích návyků, dodržování zásad stolování, vedení žáků k úklidu
místa)
- v případě nevhodného chování žáka nebo porušení vnitřního řádu školní jídelny: -
vykázat žáka na konec řady
- určit příchod žáka na pozdější dobu
- informovat třídního učitele o nevhodném chování žáka
• žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních žáků, pracovníků školy i ostatních osob,
• žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny,
• žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu,
• zdravotní indispozici žáků neprodleně oznámí pedagogickému dohledu

7. Ochrana majetku
• strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním,
• strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a nepoškozené,
• strávníci šetří zařízení a vybavení školní jídelny,
• strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.
• škody, které vzniknou nedbalostí nebo úmyslným ničením majetku školy, budou připsány k úhradě žákům a jejich rodičům.

8. Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19
V případě výskytu infekčních onemocnění – COVID-19 je postupováno dle manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Tento platný manuál je přiložen k Vnitřnímu řádu jako DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU.

9. Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
• je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny,

• projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány.

10. Závěrečná ustanovení
a) Problémy, připomínky a dotazy mohou strávníci a rodiče/zákonní zástupci žáků řešit:
ad1) v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny v době od 11:30 do 14:00 hodin
ad2) po předchozí dohodě s vedoucí školní jídelny v kanceláři školní jídelny
b) Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen v prostorách školy, kuchyně a na webových stránkách školy.

Všechny osobní údaje jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a na to navazujících právních předpisů.

V Kopřivnici dne 1. 8. 2022

Mgr. Robin Pospěch, ředitel školy Ing. Jana Babincová, vedoucí ŠJ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – DODATEK Č. 1

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
VZHLEDEM KE COVID-19

• Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí SOUBOREM DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19
• Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
• Mytí nádobí je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách min. 60 °C
• Ve společných prostorech školy a při výdeji pokrmů mají zaměstnanci zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem-respirátor, nano rouška.
• Výjimku tvoří konzumace potravin, nápojů, oběda.
• Před vstupem do jídelny si strávníci myjí a dezinfikují ruce.
• Není umožněno samoobslužné odebírání příborů z hromadných zásobníků, polévky, nápoje, ovoce, salátu.
• Po dobu distanční výuky si mohou strávníci vyzvednout oběd do jídlonosičů a to od 11.15 do 11.40 – výdejní doba může být dle potřeby upravena. Strávníci musí mít nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest a dezinfikovat si ruce před vstupem do jídelny. Nesmí se shlukovat.
• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba nebo dítě.
• U jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků a mezi skupinami nejvýše 6 strávníků je rozestup alespoň 1,5 metru.
• Strávníci, kteří se nepodrobí testování, a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5m a mají vyhrazený stůl jídelně.

V Kopřivnici dne 1. 9. 2021

Mgr. Robin Pospěch – ředitel školy

Ing. Jana Babincová - vedoucí školní jídelny