e-strava Informace jídelny
ZŠ Alšova č. 1123
Kopřivnice
[0122]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Adresa školy: Kopřivnice, ulice Alšova 1123, 742 21
Telefon: 556810174


Vedení : vedoucí školní jídelny: Ing. Jana Babincová
vedoucí kuchařka: Pavla Novotná


Zpracováno v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb.,Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, Vyhláškou č. 602/2006 Sb., vyhláškou 84/2005 sb. ve znění pozdějších předpisů.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.

1. Obecná ustanovení
Ve školní jídelně se připravují obědy pro vlastní žáky, zaměstnance a důchodce (bývalé zaměstnance školy) a dále pro žáky a zaměstnance ZŠ Lubina.

Strava se vydává na základě platného čipu, který si nový strávník zakoupí. V případě ztráty čipu si strávník koupí čip nový.

Stravování zaměstnanců vychází z Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na školní stravování. Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo, během stanovené směny. Pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá min. 3 hodiny.

2. Přihlášky, odhlášky a výběr stravy
Na základě písemné přihlášky na počátku stravování je strávník přihlášen na stravování na dobu neurčitou.Veškeré změny včetně zrušení stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny. Pokud tak strávník (rodiče) neučiní – stravné propadá, případně může být i zpětně vymáháno.

• Oběd musí být přihlášen nebo odhlášen nejpozději do 13.30 hodin předcházejícího dne (prostřednictvím internetu do 7.30 aktuálního dne), pokud je včas odhlášen sníží se částka k placení stravného v následujícím zúčtovacím období, případný přeplatek bude vrácen na konci školního roku nebo po ukončení stravování. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

• Odhlášení si každý strávník provádí sám.
Po dobu nepřítomnosti strávníka ve škole je on nebo jeho zákonný zástupce povinen stravu odhlásit. Pouze první den nepřítomnosti ve škole je možné si oběd vyzvednout za dotovanou cenu, další dny jen za cenu plnou.
Možné způsoby odhlášení stravy:
- na PC ve školní jídelně nebo vestibulu školy
- prostřednictvím internetu
- telefonicky na čísle 556810174

Jídelní lístek je vystaven ve školní jídelně, ve vestibulu školy a na internetu. Strava připravovaná ve školní jídelně je určena k okamžité spotřebě. Změna jídel a alergenů vyhrazena.

3. Provoz ŠJ

Výdejní doba:
• pro žáka ZŠ Kopřivnice, Alšova a zaměstnance 11,45 – 14,00
• pro důchodce 11,15 – 11,40
• odběr do jídlonosičů do odvolání zrušen
• pro žáky a zaměstnance ZŠ Lubina - plnění do termoportů v 10,55;
• V 11.00 jsou tyto obědy odvezeny (odvoz je zajištěn odběratelem) na výdejnu jiného právního subjektu.

Žáci mohou vstoupit do jídelny pouze za přítomnosti pedagogického dozoru (řádně přezutí).
Vlastní organizace provozu:
• Před vstupem do jídelny si všichni účastníci stravování umyjí a desinfikují ruce, desinfikují si také svůj čip (doporučení).
• Do jídelny budou strávníci vpouštěni po skupinách, tak aby byla splněna všechna hygienická i bezpečnostní kritéria.
• Bude zajištěn dohled upozorňující strávníky na povinnost hygienického chování.
• Je zrušen samoobslužný výdej táců, příborů, nebalených potravin, polévky – vše bude umístěno mimo dosah strávníka a strávníkovi vše vydá personál.
• Po skončení jídla použité nádobí (včetně nesnědeného jídla) odnese strávník k označenému sběrnému oknu, kde nádobí roztřídí a opustí jídelnu.
• Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického pracovníka a hlavní kuchařky.
• Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
• Výdej do jídlonosičů je do odvolání zrušen
• Pedagogické dozory jsou vyvěšeny na nástěnce u vstupu do ŠJ.

Neodhlášené a neodebrané obědy
• Na základě zákona č. 561/2004 Sb.,a vyhlášky 107/2005 Sb.o školním stravování, je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole. Neučiní-li tak, bude mu být strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole doúčtována za plnou cenu.
• První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole.

4. Dotazy a připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ.5.Výše stravného
Výše stravného je určená dle platného kalkulačního listu.


Žáci přípravných tříd
3 – 6 let
20,00 Kč
53,00 Kč

Žáci ZŠ Kopřivnice, Alšova
7- 10 let
22,00 Kč
55,00 Kč

Žáci ZŠ Lubina
7 – 10 let
22,00 Kč
53,00 Kč


Žáci ZŠ Lubina
11 – 14 let
24,00 Kč
55,00Kč


Žáci ZŠ Kopřivnice, Alšova

11 – 14 let
24,00 Kč
57,00 Kč

Žáci ZŠ Kopřivnice, Alšova

nad 15 let
26,00 Kč
59,00 Kč

Zaměstnanci ZŠ - Alšova, zaměstnanci školy v důchodu

26,00 Kč
59,00 Kč

Důchodci jiných škol

59,00 Kč


Zaměstnanci ZŠ Lubina
57,00 Kč


Cizí strávníci


64,00 Kč

6. Platba stravného
Stravné se hradí zálohově předem.
Způsoby úhrady stravného:
- prostřednictvím sporožirového účtu /splatnost k 20. dni v měsíci/
- z účtu jakékoliv banky /splatnost k 20. dni v měsíci/
- složenkou /splatnost k 20. dni v měsíci
Režim úhrady na začátku školního roku:
- U nových strávníků bude stravné na měsíc září vybráno v hotovosti.
7. Alergeny
Označení přítomnosti alergenu je na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačen číslem označujícím alergen. U jídelního lístku je příloha – seznam alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku.
8. Ostatní
- Mimořádný úklid (rozbité nádobí, rozlitý čaj…) a čistotu stolů v jídelně během výdeje zajišťují provozní zaměstnanci.
- Nevolnost, úraz ve školní jídelně je nutno hlásit pedagogickému dozoru.
- Strávníci se budou v jídelně chovat tak, aby chránili zdraví své i zdraví ostatních strávníků.
- Škody, které vzniknou nedbalostí nebo úmyslným ničením majetku ŠJ, budou připsány k úhradě žákům a jejich rodičům.

V Kopřivnici dne 1. 9. 2020


ředitel školy: Mgr. Robin Pospěch
vedoucí jídelny: Ing. Jana Babincová