e-strava Informácia jedálne
ZŠ Benková 34
Nitra
[0121]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Oznam na stravovanie.

Prihláška na stravovanie sa nachádza na stránke školy edupagebenkova

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred k 20.dňu v mesiaci / prvá platba august/
Odporúčame rodičom , aby zvolili formu úhrady stravného trvalým príkazom v banke a zadali platbu k 20.mu v mesiaci , za stravné na nasledujúci mesiac.
V prípade , že stravné nie je zaplatené , po termíne (20ho) nemôže stravník odobrať obed.
Stravné uhrádzajte na č.účtu : 0861263005/5600,IBAN : SK 10 5600 0000 0008 6126 3005 , Prima banka Slovensko , a.s
variabilný symbol : číslo čipu
Zákonný zástupca dieťa na stravu prihlási alebo odhlási z dôvodu choroby alebo inej neprítomnosti v škole deň vopred do 13.45hod.v pondelok do 7.15hod. na stránke školy
-zsbenkova.edupage.org v časti ŠJ
-e-strava - čipová karta - heslo Vám pridelí vedúca ŠJ
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín : 1-4 ročník obed 1,21€ 5-9 ročník obed 1,30€
Výška poplatku na čiastočnú úhradu režijných nákladov : 5€ mesačne , aj v prípade ,že žiak odoberie za mesiac iba jeden obed.

Žiaci , ktorí sa prestanú stravovať v školskej jedálni , sú povinní odovzdať čip a písomnú odhlášku ved. ŠJ
Pri strate čipovej karty je potrebné zaplatiť finančnú náhradu 5€


kontakt na ŠJ :
tel.číslo 037/77312 78
mail: zss.zs.benkova@centrum.sk