e-strava Informácia jedálne
HEES-Gastroslužby s.r.o.
Trenčín
[0113]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

POZOR ZMENA!

OZNAM:
Vedenie školskej jedálne oznamuje externým stravníkom, že dňom 1.9.2023 bude z dôvodu zvyšovanie cien potravín upravené stravné na cenu 4,50€ za obed.


Platby pre školský rok od januára 2023:

1.stupeň:

8,- € /mesiac

2.stupeň:

8,- € /mesiac

alebo jednorazovou úhradou na celý školský rok

1.stupeň
80,- € / rok

2.stupeň
80,- € / rok


Platbu za stravné je potrebné uhradiť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.


Podľa nového VZN mesta Trenčín sa od 01.05.2023 ruší príspevok zákonných zástupcov na stravné náklady v školskej jedálni v čiastke 42€/46€ mesačne a od 01.05.2023 sa zavádza nový príspevok na režijné náklady v čiastke 0,40€ na jeden obed.
Finančné pásmo na nákup potravín je určené na 1,70€ pre I. stupeň a 1,90€ pre II. stupeň základných škôl.

Preplatky budú vrátené koncom augusta.
Ak je dieťa choré tzn. nie je v škole, môže si rodič prevziať obed vo vlastnej nádobe.

Odhlasovanie obedov:

telefonicky 032/7435567, 0915/992643,
emailom: stravenky@hees.sk,
veduca@hees.sk,
osobne v kancelárii ŠJ,
prostedníctvom stránky školy

Odhlasovanie stravy:

V pondelok do 08.00 hod., ostatné dni deň vopred do 14.00 hod.

Odhlasovanie po 14.00 hod. - do 06.00 hod. ráno (v pondelok do 08.00 hod.) je možné len cez internetovú stránku školy:
→www.sedmicka.eu →školská jedáleň→odhlasovanie-prihlasovanie obedov→v pravom hornom rohu zadáte: (kód=číslo čipu, neuvádzajte pred číslom nuly, heslo-sedmicka)
→Jedálniček→vyznačenie konkrétnych dní→uložiť zmeny→odhlásenie. (Doporučujeme v nastaveniach zmeniť si heslo na vlastné.)


STRAVOVACÍ PORIADOK

Úradné hodiny :

pondelok - piatok – 07.00 hod.- 14.00 hod.

Kontakt: - tel. 032/7435567, 0915/992643,
-email: stravenky@hees.sk,
veduca@hees.sk,

Prihlasovanie nových stravníkov:

Noví stravníci, ktorí sa chcú stravovať sa môžu prihlásiť v školskej jedálni v čase od 07,00-14,00hod (v pracovných dňoch), kde si zakúpia čip (záloha 5,00€), vyplnia prihlášku na stravovanie (prihláška sa nachádza aj na stránke školy www.sedmicka.eu) a získajú potrebné informácie. tel.:032/7435567,0915 992 643,stravenky@hees.sk, veduca@hees.sk

Ak sa žiak predchádzajúci školský rok stravoval, nemusí sa opäť prihlasovať na stravu, systém ho prihlási sám.

Ak sa žiak predchádzajúci školský rok nestravoval a tento školský rok by chcel opäť začať stravovať, stačí ak o tejto informácii informuje školskú jedáleň. Podmienkou je aby vlastnil čip.

Čas výdaja obedov

Cudzí stravníci - 11.30 - 13.00
Stravníci školy - 11.30 - 14.30

Odhlasovanie obedov

V pondelok do 08.00 hod., ostatné dni deň vopred do 14.00 hod. -tel.: 032/7435567, 0915/992643,
-email: stravenky@hees.sk,
-prostredníctvom stránky školy

Odhlasovanie po 14.00 hod.- do 06.00 hod. ráno (v pondelok do 08.00 hod.) je možné len cez internetovú stránku školy:

→www.sedmicka.eu →školská jedáleň→odhlasovanie-prihlasovanie obedov→v pravom hornom rohu zadáte: (kód=číslo čipu, neuvádzajte pred číslom nuly, heslo-sedmicka)
→Jedálniček→vyznačenie konkrétnych dní→uložiť zmeny→odhlásenie. (Odporúčame v nastaveniach zmeniť heslo na vlastné)

Strava sa odhlasuje na základe neprítomnosti žiaka v škole (choroba, exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.)

Čip

Stravník pri výdaji stravy priloží svoj čip k zariadeniu, podľa ktorého ho kuchárka identifikuje. Pri strate čipu je nutné túto stratu nahlásiť vedúcej ŠJ, ktorá stratený čip vyradí zo systému. Zakúpenie nového čipu je za poplatok 5,00 € (po vrátení nepoškodeného čipu sa mu vyplatí 5 € späť).


Platba za stravné


Platbu je možné realizovať troma spôsobmi:

1. internetbankingom

2. trvalým príkazom (splatnosť napr. k 25.8.,
počet splátok 10x, posledná
splátka 25.5.)
3. vkladom na účet v banke.

Číslo účtu na uhrádzanie stravy:

IBAN: SK47 1111 0000 0011 8089 2011

Variabilný symbol:

00-trieda, 0000-číslo čipu

Napr.: Žiak s číslom čipu 18, prvák: 010018

Doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa, trieda

Zmenu účtu je nutné nahlásiť v kancelárii ŠJ.

DIÉTNE STRAVOVANIE PRE ŽIAKA 7.ZŠ

Potraviny zabezpečuje školská jedáleň, žiaci si priplácajú 0,50€ za jeden obed.INFORMÁCIE PRE EXTERNÝCH STRAVNÍKOV

Cena obeda: 4,50€ (od 1.9.2023)

Kontakt: 032/74 35 567, 0915/992 643
stravenky@hees.sk

Zakúpenie obedov na čip:

Zakúpením čipu (záloha 5,00€) a zaplatením obedov na daný mesiac (na konkrétne dni), ste automaticky prihlásený na obed č.1 s možnosťou prehlásenia na obed č.2 (telefonicky, osobne, cez internet) .
Obed č.2 je možné prehlásiť/prihlásiť najneskôr do 14.00 hod. deň vopred.
Odhlasovanie obedov je možné v pondelok do 08.00 hod., ostatné dni deň vopred do 14.00 hod.: telefonicky, priamo v kancelárii,
alebo cez internetovú stránku školy www.sedmicka.eu až do 06.00 hod. aktuálneho dňa (pondelok do 08.00 hod.).
Údaje potrebné na odhlasovanie/prehlasovanie obedov cez internet:
kód užívateľa: t.j. „číslo čipu“, heslo: t.j.„sedmicka“ (bez diakritiky-malé písmená). Za včas neodhlásený alebo neodobratý obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Úhrada stravy v HOTOVOSTI:

Obedy na ďalší mesiac je potrebné uhradiť v kancelárii jedálne do posledného dňa v mesiaci, poprípade prvý deň v mesiaci, ktorý sa chce stravník stravovať.
Odhlásené obedy sa Vám odrátajú v platbe až ob-mesiac , spravidla odhlášky v nepárnom mesiaci sa odrátajú v ďalšom nepárnom mesiaci (napr. odhlášky v januári sa odrátajú v platbe na marec). Odhlášky v párnom mesiaci sa odrátajú v ďalšom párnom mesiaci.

ÚHRADA STRAVY PRÍKAZOM/INTERNETBANKING/PRIAMO V BANKE:

Strava sa uhrádza preddavkovo, tzn. mesiac september musí byť zaplatený do 25.-teho augusta (splatnosť napr. k 20.8., počet splátok 10x, posledná splátka 20.5.)
V prípade, že stravník nemá uhradenú stravu k 1.dňu v mesiaci, vedúca ŠJ nie je povinná ho v daný deň prihlásiť.

Číslo účtu: 1180892011/1111 IBAN: SK47 1111 0000 0011 8089 2011
Variabilný symbol: 026+číslo čipu