e-strava Informácia jedálne
ZŠ J.A.Komenského
Bánovce nad Bebravou
[0085]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkovVážení stravníci,

Naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy.
Podstanou zmenou pre Vás je odhlasovanie a vydávanie stravy cez čipové karty resp cez internetovú stránku školy.

Od 1. februára 2008 sa mení systém prihlasovania a odhlasovania stravy.

Stravník bude prihlásený na stravu na nový mesiac automaticky .
V prípade, že úhrada za stravné nebude vykonaná do posledného pracovného dňa predchádzajúceho mesiaca nový informačný systém stravníka zo stravovania vyradí.

Nové prihlásenie bude možné až po úhrade stravného .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odhlásenie stravy bude možné:
cez internet nepretržite počas celých 24 hodín

Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod.

Postup odhlásenia stravy :

1.Cez internetovú stránku školy http://www.zskombn.edu.sk/

Postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada odoslanie univerzálneho hesla (zskom)na internet u vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ
c) Vyhľadá odkaz „Školská jedáleň“,klikne na Prihlášky a odhlášky stravy
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu bez núl,
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (zskom),
f) !!! Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!! a klikne na tlačítko "Uložiť",
g) Odhási stravu a klikne na tlačítko "Uložiť zmeny",

Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška.

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou .
Zmeny sú spracovávané každý pracovný deň o 8.20 hod, 10.25 hod.,12.36 hod a14.15 hod.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.