e-strava Informace jídelny
ZŠ Fatranská Nitra
Nitra
[0045]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

OZNAM :

Odhlasovanie z obedov / na dni 24-29.6/ je možné najneskôr do 23.6.2021 do 14:00 hod!!!!

Počas mimoriadnej situácie sa obed vydáva do jednorázových obalov pre stravníka, ktorý sa nemohol odhlásiť zo stravy - ale len v 1. deň choroby !!!! výdaj v čase _ 11_30- 11_45V ten deň treba telef. nahlásiť odber stravy do jednoráz. obalu na telef.č.: 037/7334280 do 10:30.
Obed prevezme zákonný zástupca stravníka pri vstupe do kancelárii vedúcej jedálni za podmienok dodržiavania odstupov a prekrytia dých.ciest rúškom.

OD 1.9.2021 už nebude dotácia na stravu!!!

Stravu od 2.septembra 2021 dostane len ten stravník, kto odovzdal vyplnený zápisný lístok a má uhradenú platbu do 20.8.2021!!!

Predpokladaná platba na mesiac pre:
I.Stupeň :29 EUR/1.–4.ročník –stravné
1,21€/deň ,réžia 5,-€/mesačne/
II.Stupeň :31 EUR/5.–9.ročník –stravné
1,30 €/deň, réžia 5,-€/mesačne/

Prvá platba musí byť uhradená v auguste, nie skôr ako 1.8.2021 ale najneskôr do 15.8.2021
!!!
číslo účtu IBAN:
SK 49 5600 0000 0068 3396 3001,
variabilný symbol je číslo čipu.

Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do 20.dňa v mesiaci.
Platba sa realizuje LEN platbou cez BANKU

Ak budete meniť číslo účtu banky , prosím
informujte nás .
Odhlásiť a prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 14:00 /len v pondelok po víkende je možné ráno do 8:00 /
Za neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Nárok na stravu do obedára má stravník iba v prvý deň choroby.

Ak bude strava zaplatená po dátume splatnosti , stravník bude v príslušnom mesiaci prihlásený na stravu až po preukázaní dokladu o zaplatení .
Žiaci, ktorí sa prestanú stravovať v školskej jedálni, sú povinní vypísať odhlášku a odovzdať čip vedúcej ŠJ. Záloha za čip je 5,- €.

Preplatky budú vrátené v júli – auguste na bankový účet zákonného zástupcu.

Spôsoby odhlásenia zo stravy:
1. na tel.č.: 037/73 342 80 u vedúcej ŠJ,
2. v jedálni na termináli / prístup do jedálni
má len stravník /,
3. cez internet , aplikácia e-strava /
prvýkrát treba zavolať vedúcej ŠJ, aby vám
zadala heslo/


Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Na upravenom PC v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej karty

2. - postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Fatranská,
c) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
f) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
g) Odhlási resp. prihlási stravu,

Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška.

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Zmeny sú spracovávané každý pracovný deň o 8.00 hod, 10.30 hod.,14.10 hod.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.