e-strava Informace jídelny
ZŠ Fatranská Nitra
Nitra
[0045]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

OZNAM:
Počas mimoriadnej situácie sa obed vydáva do jednorázových obalov pre stravníka, ktorý sa nemohol odhlásiť zo stravy - ale len v 1. deň choroby !!!! výdaj v čase : 11:30- 11:45

Žiadame o dodržiavanie .

V ten deň treba telef. nahlásiť odber stravy do jednoráz. obalu na telef.č.: 037/7334280 do 10:30.
Obed prevezme zákonný zástupca stravníka pri vstupe do kancelárii vedúcej jedálni za podmienok dodržiavania odstupov a prekrytia dých.ciest rúškom.

Vedúca ŠJ

Upozornenie:

Strava sa platí na 3 mesiace vopred.

Platby žiaci s dotáciou stravy:
1-4. roč. 5-9 roč.
do 20.8.2020 35,20 37 Eur
do 20.9.2020 15,60 21 Eur

do 15.12.2020 15,60 21 Eur
do 20.03.2021 15,60 21 Eur

Nový stravník sa musí prihlásiť na stravu vypísaním prihlášky, následne uhradením zábezpeky a stravného + réžijné náklady.
Strava sa uhrádza od 1.9.2019 len bankovým prevodom na účet ŠJ :
SK 49 5600 0000 0068 3396 3001

Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni)automaticky po zdokladovaní úhrady stravného u vedúcej ŠJ.


Odhlásenie stravy je možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli - v čase otvorenia jedálne
- cez internet
- telefonicky na t.č. 037/7334280

Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Na upravenom PC v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej karty

2. - postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Fatranská,
c) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
f) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
g) Odhlási resp. prihlási stravu,

Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadenia vstupu:
h) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Fatranská,
i) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
j) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
k) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (osobné) heslo,
l) Odhlási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška.

.

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Odhlásiť stravu je možné len výnimočne aj u vedúcej jedálne.

Zmeny sú spracovávané každý pracovný deň o 8.00 hod, 10.30 hod.,14.10 hod.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.