e-strava Informace jídelny
ZŠ Fatranská Nitra
Nitra
[0045]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Strava musí byť zaplatená mesiac vopred.Najneskôr do 20.dňa v mesiaciProsíme dodržiavať dátum spatnosti na zloženke.
Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni)automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na nasledujúci mesiac dokladu zaplatení u vedúcej (predloženie zloženky, výpis banky u trvalých príkazov, výpis internetbankingu..)
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Platba za stravu I.stupeň 1,09+1 euro rež.náklady mesačneII.stupeň 1,16+ euro
Odhlásenie stravy je možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli - v čase otvorenia jedálne
- cez internet
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Na upravenom PC v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej karty

2. - postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Fatranská,
c) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
f) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
g) Odhási resp. prihlási stravu,

Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadenia vstupu:
h) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Fatranská,
i) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
j) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
k) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (osobné) heslo,
l) Odhási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška.

.

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Odhlásiť stravu je možné len výnimočne aj u vedúcej jedálne.

Zmeny sú spracováné každý pracovný deň o 8.00 hod, 10.30 hod.,14.10 hod.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.

Upozornenie:

Strava sa platí na mesiac vopred.
Platba musí byť na účte vždy do 20.5.teho v mesiaci.Inak bude stravník odhlásený až do prinesenia dokladu o zaplatení.