e-strava Informácia jedálne
ZŠ a MŠ Chynorany
Chynorany
[0044]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Oznam
ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany
-----------------------------------

Vedúca školskej jedálne ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany žiada rodičov stravujúcich sa detí, aby platbu na nasledujúci mesiac uhradili do konca aktuálneho mesiaca, v ktorom dostanú zloženku na úhradu, napr. stravné za mesiac október je treba uhradiť do konca septembra, atď..

Pri platbe poštovou poukážkou po 23. v mesiaci je potrebné, aby sa dieťa v posledný deň mesiaca preukázalo v jedálni ústrižkom o zaplatení, keďže prevod trvá cca 6 dní, prípadne ju treba uhrádzať skôr!

Odhlášky zo stravy sa zohľadňujú s dvojmesačným odstupom, tj. odhlásený obed v septembri, je odrátaný zo sumy obedov v novembri.

!!!
Počas ochorenia sa strava odhlasuje deň vopred do 14:,00 hod., telefonicky alebo cez internet. Informácie o odhlasovaní cez internet získate u vedúcej ŠJ.

V prvý deň choroby je umožnené v čase od 11:30 hod do 13:30 hod si obed vybrať do obedára, ostatné dni sa obed odhlasuje!

V prípade nejakých nejasnosti sa rodičia môžu obrátiť na vedúcu ŠJ osobne alebo telefonicky na čísle: 038/5424337, 0911785099.

vedúca školskej jedálne : Ing. Zuzana Remeňová

-----------------------------------------------

Informácie ŠJ pre stravníkov

Vážení stravníci,

naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy a odberu stravy.

Podstatnou zmenou pre Vás je:
vydávanie stravy cez bezkontaktné čipové kľúčenky (náhrada za stravenky)
odhlasovanie (prihlasovanie) cez:
• terminál (PC) v jedálni školy,
• alebo cez WEB stránku školy.

Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac dokladom o zaplatení.
Dokladom o zaplatení je výpis banky, tak u trvalých príkazov, ako aj zloženky.

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli - v čase otvorenia jedálne
- cez internet nepretržite počas celých 24 hodín
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14:00 hod.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :

1. Na termináli (PC) v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej kľúčenky

2. Cez WEB stránku školy
- postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy,
www.zschnyorany.edu.sk
c) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„NÁŠ WEB“ ,
„Školská jedáleň“,
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“

d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky,
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od
vedúcej),
f) Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení heslo na svoje
(osobné) heslo !!!,
g) Odhlási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
h) klikne na tlačítko „ Uložiť zmeny“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:

a) Prihlási sa na internetovú stránku školy,
www.zs chynorany.edu.sk
b) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí

„Školská jedáleň“,
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
c) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky,
d) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (zmenené osobné) heslo,
e) Odhási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
f) stlačí buton „ Uložiť zmeny“

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci pracovný deň o 14:00 hod.
Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.