e-strava Informace jídelny
ZŠ a MŠ Petřvald
Petřvald u NJ
[0439]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Informace ŠJ pro strávníky

S účinností od 1.9.2017 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně. Cena stravného, 1 stupeň 26,- 2 stupeň 28,- a 9 třídy 30,-,Cizí 58,-..
MŠ 6 let: Přes. 7,- oběd 23,- svačina 7,-.
MŠ 7 let: Přes. 7- oběd 26,- svačina 7,-
Od 1.9.2017 zanikají platby složenkou.
Každý žák bude mít přidělen svůj čip a přihlašovací heslo. Pro MŠ Perřvald,Skotnice a ZŠ Trnávka přihlašovací heslo.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 13:00 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou
nepřítomnost dítěte od následujícího dne.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možné vyzvednout si první den nepřítomnosti oběd za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 11:00 – 13:00 hodin.
V MŠ Petřvald - osobně od 10.45 do 11.00,
NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává strava jako cizímu strávníkovi a jsou mu připočítány náklady mzdy a režii ve výši 27,-Kč.

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
V těchto dnech můžete provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Petřvald u NJ : klikneme na číslo identifikace 0439
2. zadat kód uživatele: číslo čipu,(MŠ Petřvald,Skotnice,ZŠ Trnávka - číslo strávníka) bez počátečních 0.
3. zadat heslo - malé počáteční písmeno od jména a příjmení bez háčků a čárek a číslo čipu bez nul.Pro MŠ Petřvald,Skotnici a ZŠ v Trnávce počáteční písmeno jména a příjmení a číslo strávníka Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.


Cena čipu je 100,-Kč. První čip je zdarma.
První den školního roku obdrží žák čip ve své třídě.
Způsob úhrady stravného:
Bezhotovostní platební styk - souhlas k inkasu
Placení probíhá inkasem v termínu od 20. do 25. dne následujícího měsíce.
Rodiče - zajistí dostatek finančních prostředků v daném termínu, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám! Jinak stravné není uhrazeno a dítě nemá nárok na oběd.
Nezaplatí - li strávník včas, bude vyloučen ze stravování do zaplacení dlužné částky
Opakované neuhrazení stravného může být důvodem k úplnému vyloučení ze školního stravování, dle školského zákona 561/2014 Sb.§ 35UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Petřvald u NJ tel:556 754 226
Vedoucí:Barbora Kuřecová