e-strava Informácia jedálne
ZŠ Veľké Uherce
Veľké Uherce
[0434]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vážení stravníci,

Naša škola od 1.apríla 2019 rozširuje moderný spôsob riadenia kuchyne a jedálne:
- Upresnenie evidencie stravníkov v zmysle odhlasovania, prihlasovania a výberu jedál v prípade varenia viac jedál,
- Sprísnenie prístupu k neplatičom (oneskoreným platbám)
- odber stravy v jedálni školy elektronickými čipmi pre odber stravy (od 1.10.2019)
- sprísnenie kontroly pri odbere stravy
- menovitú evidenciu neodobratej stravy
-
Veľmi významnou zmenou od 1.10.2019 pre Vás bude:
Odber stravy v jedálni čipmi
- vydávanie stravy cez výdajný terminál
- Oznámenie veľkosti porcie (1.stupeň, 2.stupeň, dospelí)
- Vylúčenie odhlásených
- Vylúčenie opakovaného odberu stravy
- Identifikácia cudzieho čipu
možnosť odhlasovania a opätovného prihlásenia už od 1.4.2019 cez:
• internetovú stránku školy,
• Mobilnú aplikáciu (mobil),

Spôsob úhrady za stravu zostáva rovnaký ako doteraz a to formou:
a) Zloženky – vytlačenej informačným systémom -možnosť zaplatiť na pošte alebo internetbankingom
b) Trvalého príkazu – jeho výšku Vám odporučí vedúca jedálne

Platba formou a) bude vykonávaná ako doteraz
Platba formou b) – bude stanovená paušálna suma rovnaká na každý mesiac školského roku. Stravník (rodič) požiada svoju banku o zriadenie trvalého príkazu na uvedenú paušálnu sumu. Suma na nasledujúci mesiac musí byť uhradená do 20. kalendárneho dňa predchádzajúceho mesiaca. Variabilný symbol zadá číslo čipu stravníka. Stravník už bude už nebude musieť každý mesiac vykonávať návštevu u vedúcej pre potreby preukázania úhrady stravy. Vyrovnanie (preplatok a nedoplatok) bude vykonávané na konci školského roku.

Nový systém stravníka tak ako doteraz predbežne prihlási na stravu na celý ,mesiac resp. vybrané dni a vypočíta potrebu úhrady (predpis – odhlášky).
Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie je možné cez
• internetovú stránku školy,
• Mobilnú aplikáciu (mobil),
nepretržite počas celých 24 hodín na ktorýkoľvek z nasledujúcich dní
aktuálneho mesiaca a na prelome mesiacov aj na nasledujúci mesiac.
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 13,00 hod. predošlého pracovného dňa.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Postup pri odhlasovaní, prihlasovaní a zmene objednaného jedla cez internetovú stránku školy

Postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy
c) Vyhľadá odkaz „Školská jedáleň“, a „otvorí „ ho
d) z ponúkaných možností vyberie „Prihlášky a odhlášky stravy“ a „otvorí“ ho
e) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá svoje číslo
f) Do kolónky „heslo „ zadá heslo (získané od vedúcej),
g) Cez „zmenu hesla“ si môže zmeniť heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
h) Zmenené údaje uloží tlačítkom „Uložiť“

Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
a) Prihlási sa na internetovú stránku školy
b) Vyhľadá odkaz „Školská jedáleň“, a „otvorí „ ho
c) Z ponúkaných možností vyberie „Prihlášky a odhlášky stravy“ a „otvorí“ ho
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá svoje číslo,
e) Do kolónky „heslo„ zadá svoje heslo
f) Odhási resp. prihlási stravu, Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška.


V prípade že máte e-mailovú adresu môžete požiadať vedúcu, aby Vám nastavila možnosť zaslania správy o každej zmene (prihlásenie, odhlásenie stravy) na Vašu e-mailovú adresu.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Odhlásiť stravu je možné len výnimočne aj u vedúcej jedálne.

Zmeny z internetu sú automaticky spracováné viackrát za každý pracovný deň.

Import a export dát z internetu je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.


2. Postup pri odhlasovaní, prihlasovaní jedla cez mobilnú aplikáciu

V mobilnom telefóne po vstupe na internet zadať: m.estrava.cz

Následne zadať :
- Kód zariadenia (vašej jedálne) = 0434 -fixný údaj
- Kód používateľa – číslo čipu napr.: 8000
- Heslo bude zobrazené ****
PrihlásiťZobrazí sa na lište

Jedálny lístok /Informácie jedálne / Koniec
Prihlásený : M. S.
Vyberiete si na lište - Jedálny lístok

Pri prelome mesiacov sa zobrazí možnosť výberu obdobia
Vyberte požadovaný mesiac napr. 04 / 2019


Zobrazí sa ponuka Jedálneho lístka s možnosťami odhlásenia, alebo opätovného prihlásenia

Po vykonaní zmien Uložiť zmeny
Posledná obrazovka Vám:
- Potvrdí úspešnosť (neúspešnosť ) vykonanej zmeny
- Vypíše vykonané zmeny

Koniec