e-strava Informace jídelny
ZŠ Športovcov
Partizánske
[0432]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Dôležitý oznam
Vstup rodičov a cudzích osôb do priestorov školskej jedálne je prísne zakázaný!
V prípade, ak rodič nestihne odhlásiť dieťa zo stravy, v prvý deň choroby si môže obed prísť zobrať do obedára, ale iba vo vyhradenom čase od 10:45 hod. do 11:00 hod. Daný vyhradený čas je z dôvodu prísnych hygienických opatrení súvisiacich s ochorením COVID 19. V inú hodinu nie je možné si obed prevziať. Tento obed bude vydaný cez zadný vchod do školskej kuchyne, ale rodič nebude vstupovať do priestorov, obedár podá personálu školskej kuchyne a počká kým mu obed naložia.Ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole musí rodič obedy odhlásiť.
Desiata sa bude podávať od 14.9.2020
Za pochopenie ďakujem.Vážení rodičia,
vzhľadom k tomu, že nám začína nový školský rok je potrebné, aby tí čo majú záujem o stravovanie vypísali prihlášku na stravovanie na školský rok 2020/2021.
Prihlášku je potrebné priniesť v termíne od 24.8.2020 do 28.8.2020 v čase od 7:00 do 13:30 hod. alebo 2.9.2020 v čase od 7:00 do 11:00 hod. Zároveň si preberiete aj šek na stravu a nový stravníci aj čip.
Prihlášku na stravovanie musia vypísať aj tie deti, ktoré sa stravovali aj minulý školský rok.
Pokiaľ mi prihlášku neodovzdáte a nepreberiete si šek, nebude možné vaše dieťa prihlásiť na stravu.
Prihlášku nájdete na stránke školy v časti Školská jedáleň alebo osobne u mňa v kancelárií.
V prípade nejasností volajte vo vyššie uvedených termínoch na t.č. 038/7409 351

S pozdravomVážení stravníci,

Naša škola od 1.septembra 2018 rozširuje moderný spôsob riadenia kuchyne a jedálne s využitím nového systému:
- Upresnenie evidencie stravníkov v zmysle odhlasovania, prihlasovania a výberu jedál v prípade varenia viac jedál,
- Sprísnenie prístupu k neplatičom (oneskoreným platbám)
- odber stravy v jedálni školy s novými elektronickými čipmi pre odber stravy
- sprísnenie kontroly pri odbere stravy
- menovitú evidenciu neodobratej stravy
-
Spôsob úhrady za stravu zostáva rovnaký ako doteraz a to formou:
a) Zloženky – vytlačenej informačným systémom
b) Trvalého príkazu – jeho výšku Vám odporučí vedúca jedálne

Platba formou a) bude vykonávaná ako doteraz, s povinnosťou preukázať zaplatenie u vedúcej posledným ústrižkom
Platba formou b) – bude stanovená paušálna suma rovnaká na každý mesiac školského roku. Stravník (rodič) požiada svoju banku o zriadenie trvalého príkazu na uvedenú paušálnu sumu. Suma na nasledujúci mesiac musí byť uhradená do 20. kalendárneho dňa predchádzajúceho mesiaca. Variabilný symbol zadá číslo čipu stravníka. Stravník už bude už nebude musieť každý mesiac vykonávať návštevu u vedúcej pre potreby preukázania úhrady stravy. Vyrovnanie (preplatok a nedoplatok) bude vykonávané na konci školského roku.

Nový systém stravníka tak ako doteraz predbežne prihlási na stravu na celý ,mesiac resp. vybrané dni a vypočíta potrebu úhrady (predpis – odhlášky).
Po zdokladovaní úhrady stravného
- v prípade platby zloženkou predložením dokladu zaplatení u vedúcej ŠJ
- v prípade platby trvalým príkazom výpisom z účtu jedálne dodaného bankou. Systém povoľuje výdaj stravy denne tak, že odosiela aktuálne dáta do výdajného terminálu jedálne. V prípade neuhradenia stravy systém informuje kuchárku a stravu zakáže vydať (aj s uvedením dôvodu).
Dokladom o zaplatení je posledná časť zloženky, alebo výpis banky (výpis internetbankingu)
Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie, ako aj zmena jedla stravy je možné cez
• internetovú stránku školy,
• Mobilnú aplikáciu (mobil),
nepretržite počas celých 24 hodín na ktorýkoľvek z nasledujúcich dní
aktuálneho mesiaca a na prelome mesiacov aj na nasledujúci mesiac.
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 13,30 hod. aktuálneho dňa.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Postup pri odhlasovaní, prihlasovaní a zmene objednaného jedla cez internetovú stránku školy


Postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy
c) Vyhľadá ponuku „Školská jedáleň“,
d) z ponúkaných možností vyberie „Prihlášky a odhlášky stravy“ a „otvorí“ ho
e) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
f) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
g) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
h) Odhlási resp. prihlási stravu,

Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
a) Prihlási sa na internetovú stránku školy
b) Vyhľadá ponuku „Školská jedáleň“,
c) Z ponúkaných možností vyberie „Prihlášky a odhlášky stravy“ a „otvorí“ ho
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
e) Do kolónky „heslo„ zadá svoje (zmenené osobné) heslo
f) Odhlási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny: 1-prihláška jedlo č.1
0-odhláška.

V prípade že máte e-mailovú adresu požiadajte vedúcu, aby Vám nastavila možnosť zaslania správy o každej zmene (dátumy a počty - prihlásenie, odhlásenie stravy) na Vašu e-mailovú adresu.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Odhlásiť stravu je možné len výnimočne aj u vedúcej jedálne.

Zmeny z terminálu v jedálni sú zapisované okamžite a zmeny z internetu sú automaticky spracované viackrát za každý pracovný deň.

Import a export dát z internetu je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.


2. Postup pri odhlasovaní, prihlasovaní a zmene objednaného jedla cez mobilnú aplikáciu

V mobilnom telefóne po vstupe na internet zadať: m.estrava.cz2. Cez mobil
V mobilnom telefóne po vstupe na internet zadať: m.estrava.cz

Následne zadať :
- Kód zariadenia (vašej jedálne) = 0432 -fixný údaj
- Kód používateľa – číslo čipu napr.: 123
- Heslo bude zobrazené ****
Prihlásiť
--------------------------

Zobrazí sa na lište
Jedálny lístok /Informácie jedálne / Koniec
Prihlásený : Mária Slováková
Vyberiete si na lište - Jedálny lístok

Pri prelome mesiacov sa zobrazí možnosť výberu obdobia
Vyberte požadovaný mesiac napr. 11 / 2016

Zobrazí sa ponuka Jedálneho lístka s možnosťami, ako pri odhlasovacom termináli v jedálni.

Po vykonaní zmien Uložiť zmeny
Posledná obrazovka Vám:
- Potvrdí úspešnosť (neúspešnosť ) vykonanej zmeny
- Vypíše vykonané zmeny

Koniec