e-strava Informácia jedálne
ŠJ Komenského 458
Příbor
[0039]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vnitřní řád školní jídelny

Adresa školy: Školní jídelna Komenského Příbor,ul. Komenského 458

Telefon: 556 725 186, mobil 736 627 548

Vedení:
- ředitelka ŠJ Skřivánková Olga
- účetní ŠJ Michálková Renata
- hlavní kuchařka Irena Farna

1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravování platná po 1.2.2015 (Metodikou spotřebního koše), Školským zákonem 561/2004 Sb., Zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb,
vyhláškou 137/2004 Sb o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných.
Vyhláškou 490/2000 Sb ze dne 15.12. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
Nařízení EU - od 1.1.2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

Vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedení ŠJ.

Podle § 3 vyhlášky 107/2005 Sb. v rámci školního stravování jídelna vydává jídla, která sama připravuje. Podle § 5 vyhlášky 107/2005 Sb. pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ podle odstavce 1 stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje. V rámci stravovacích služeb můžeme nabídnout vaření v dietním režimu (dále jen „dietní stravovaní“) jen pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem.

Připravujeme pro naše žáky a studenty bezlepkovou stravu. Nutno doložit lékařským potvrzením.
Vymezením činnosti pro dietní stravování v příručce systému kritických bodů: vymezením nádob, odděleně uložené, vymezením prostoru a jeho označení. Vaření dle BLP norem - schválené
NT. BLP oběd bude označený pouze v běžném jídelníčku na daný týden. Po třech měsících bude kontrola nutriční terapeutkou.
Podle § 4 vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování.
Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.
Oběd si může vyzvednout do jídlonosiče. Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit. Žák (student)se stravuje vždy, pokud je přítomen v době vyučování.
Jídelna se uzamyká v době od 8 -11 hod, aby mimo stravovací dobu bylo zamezeno nestřežené vniknutí do objektu. Spojovací dveře se školou odemyká v 11.30 hod a ve 14.00 hod uzavírá.
Ze strany žáka (studenta)jídelna chrání jeho bezúhonnost dozorem.Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany majetku pořizovatele záznamu.Pořizovatelem záznamu je školní jídelna.
Při přihlášení ke stravě dostává každý žák (strávník)informační oznámení,přihlášku ke stravování a seznámení se s vnitřním řádem ŠJ/který je vyvěšený v budově školní jídelny,ZŠ i gymnázia a internetovém portálu / a to stvrzuje podpisem.(za nezletilé zákonný zástupce)

2. Provozní doba ŠJ :
Provozní doba kuchyně 6,30 – 14.00 hod
Provozní doba kanceláře 7,00 - 8,00 hod.
11,00 - 14,00 hod.
Výdej pro žáky 11,30 - 14,00 hod.
Výdej pro pečovatelky 11,00 - 11,30 hod.
Výdej pro cizí v jídelně 11,00 - 14,00 hod.
Výdej do jídlonosičů 11,30 - 12,30 hod.

Stravovací dobu je nutno dodržovat.
Možnost přídavků jídla (mimo maso) v průběhu výdeje.
Možnost doplněním nápojů na jídelně v průběhu výdeje.

3. Výše stravného:
Finanční limit na nákup potravin platný po 1.2.2015 příloha č. 2k vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku
7 - 10 let
16,00 až 32,00 Kč výše v naši ŠJ 24,-Kč
11 - 14 let
19,00 až 34,00 Kč výše v naši ŠJ 26,-Kč
15 let a více
20,00 až 37,00 Kč výše v naši ŠJ 28,-Kč

Cizí strávníci (plná cena) 74,-Kč s DPH

4. Způsob úhrady stravného:
Bezhotovostní platební styk - souhlas k inkasu
Při nástupu - úhrada v hotovosti
Fakturou – pro cizí strávníky /učitelé,firmy/
Odhlášené obědy jsou odečteny.
číslo účtu: 0100117871/0800
nezadávat žádný variabilní symbol
částka: finanční limit x počet dnů v příslušném měsíci
Termín placení - probíhá inkasem měsíc předem od 20. do 25. dne v měsíci.
Rodiče - zajistí dostatek finančních prostředků před termínem, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám! Jinak stravné není uhrazeno a dítě nemá nárok na oběd.Doporučená částka inkasního limitu 700,-Kč na měsíc.
Nezaplatí-li včas, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky.
Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného bude dítě úplně vyloučeno ze stravování. Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 35.

5. Přihlášení strávníků:
Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři školní jídelny,kterou podepíše.
Podepsat souhlas k inkasu u peněžního ústavu.

6. Odhlašování strávníků:
Odhlášení stravy na daný den - osobně nebo telefonicky(556725186) se hlásí denně od 7.00- 8.00 a 11.00- 14.00 vedoucí školní jídelny.
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
Hlášení změn vždy u pokladny ŠJ.
Změny:
- stravovací zvyklosti
- způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu
- adresy, jména
- ukončení docházky - vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků
Vyúčtování:
a) převod zůstatku na vlastní konto
b) vyzvednout zůstatek v hotovosti v dohodnutém termínu v pokladně.

7.Přihlašování o prázdninách:
Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud není provoz ŠJ
Při provozu o prázdninách nahlásit docházku předem.(platba za plnou cenu)

8.Podmínky zajištění bezpečnosti ve ŠJ
Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto události povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.
Úrazy v prostoru školní jídelny jsou řešeny ihned na místě s dozorem a přítomnými zaměstnanci ŠJ (vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařkou apod.). Evidence o úrazu spolu se svědky události musí být zpracován a zaznamenán (kniha úrazu pro strávníky) nejpozději do 24 hod.

9. Podmínky zacházení s majetkem ŠJ

A) Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
B) Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve ŠJ způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům ŠJ, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí ŠJ.
C) Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
D) Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.


Strávníci platící převodem z účtu ,mají automaticky přihlášeny obědy vždy od prvního dne školní docházky,tzn. letos od 2.9.2019.Proto kdo nebude chtít oběd na tento první den školní docházky musí si tento den odhlásit.

V Příboře dne 2.9.2019
Skřivánková Olga
ředitelka ŠJ