e-strava Informácia jedálne
ZŠ Topoľová 8
Nitra
[0379]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Sadzby stravného:

1.stupeň 1,01 EUR
2.stupeň 1,09 EUR
1.st.hmot.núdza 0,01 EUR
2.st.hmot.núdza 0,09 EUR
ZŠ zamestnanci 0,80 EUR
MŠ poldenní 0,96 EUR
MŠ celodenní 1,19 EUR
MŠ zamestnanci 0,95 EUR
Cudzí stravníci 2,11 EUR


Vážení rodičia,
naša škola prejde od 1.5.2012 na moderný spôsob riadenia kuchyne a jedálne t.j. evidencie stravníkov, úhrady, normovania a odberu stravy.
Podstanou zmenou pre Vás bude:
- vydávanie stravy cez bezkontaktné čipové kľúčenky (náhrada za stravenky) od 1.5.2012
- odhlasovanie stravy cez WEB stránku školy
- platba a evidencia úhrad stravy:
Zloženky na zaplatenie stravy na nasledujúci mesiac budú vydávané vždy do 15. -17. kalendáneho dňa bežného mesiaca (napr. dnešná zloženka je vydaná vo februári na marec).
Stravník bude prihlásený na stravu na celý ,mesiac resp. vybrané dni mesiaca až po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac dokladom o zaplatení.
Dokladom o zaplatení je potvrdená zloženka, alebo výpis banky. Stravníci, ktorí nepredložia doklad o zaplatení do termínu uvedeného na zloženke budú (len v mesiaci fabruár a marec) vyzvaní školským rozhlasom k úhrade.
-Prevzatie elektronckej stravenky – čipu (čipovej kľúčenky) zálohu v sume 5,00 € zaplatí stravník.
Po zavedení čipových straveniek systém identifikuje neplatičov a nebude im strava vydaná. Pri odchode zo školy je možné kľúčenku vrátiť.
O spôsobe používania čipov, odhlasovania a odberu stravy budete včas informovaní.

Mgr. Helena Babušíková
riaditeľka školy