e-strava Informácia jedálne
ZŠ Nádražná
Partizánske
[0034]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vážení stravníci,

naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy a odberu stravy.

Podstanou zmenou pre Vás je:
vydávanie stravy cez bezkontaktné čipové kľúčenky (náhrada za stravenky)
odhlasovanie (prihlasovanie) cez:
• terminál (PC) v jedálni školy,
• alebo cez WEB stránku školy.Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac dokladom o zaplatení.
Dokladom o zaplatení je výpis banky, tak u trvalých príkazov, ako aj zloženky.

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli - v čase otvorenia jedálne
- cez internet nepretržite počas celých 24 hodín
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 13:00 hod.Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :

1. Na termináli (PC) v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej kľúčenky


2. Cez WEB stránku školy

- postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy,
www.zsnad.edu.sk
c) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„NÁŠ WEB“ ,
„Školská jedáleň“,
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“

d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky,
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od
vedúcej),
f) Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení heslo na svoje
(osobné) heslo !!!,
g) Odhlási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
h) klikne n tlačítko „ Uložiť zmeny“
S odhlásením obeda sa odhlasuje automaticky aj desiata.
Desiata sa samostatne odhlásiť nedá !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:

a) Prihlási sa na internetovú stránku školy,
www.zsnad.edu.sk
b) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí

„Školská jedáleň“,
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
c) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky,
d) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (zmenené osobné) heslo,
e) Odhási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
f) stlačí buton „ Uložiť zmeny“

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci pracovný deň o 13:00 hod.

Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.
-----------------------------------
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zdravá výživa - dnes veľmi často opakovaná otázka. Mnoho ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Na výživu a jej kvalitu sú kladené zvýšené nároky práve v období predškolského a školského veku. V tom čase im treba podávať rôznorodú a energeticky vyváženú stravu.
Stravovanie v školských jedálňach podlieha prísnym predpisom, a preto je tu strava pestrá s obsahom výživových látok, ktoré nepodporujú obezitu detí. Výhodou školskej stravy je plnohodnotné teplé jedlo. Podľa odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva SR, školské stravovanie dnes predstavuje systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým najmä vtedy, ak sú pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov na výživu.
Školské jedálne sú pod drobnohľadom a kontrolou zriaďovateľa školského stravovania, ktorým je Mesto Partizánske, ako aj regionálneho zástupcu Úradu verejného zdravotníctva SR. Kontroluje sa dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti stravovania, kvalita podávaných jedál, dodržiavanie výživových, spotrebných, technologických noriem a zásad správnej výživy pri príprave a podávaní stravy, ako aj skladba jedálneho lístka s dôrazom na frekvenciu používania základných surovín.
V školskej jedálne sa výroba jedál uskutočňuje podľa:
- materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie,
- odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórii stravníkov,
- vopred zostaveného jedálneho lístka v zmysle Vyhlášky č. 330/2009 Z. z.
- hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe - HACCP,
- finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa finančného pásma (VZN mesta Partizánske č. 22/2009, aktualizácia č. 1)


Školská jedáleň v súčastnosti pripravuje stravu:
- pre žiakov základnej školy (obedy + doplnkové stravovanie vo forme desiat)
- pre žiakov ŠZŠ
- pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy
- pre cudzích stravníkov

Chod našej školskej jedálne, zebezpečenie a výrobu jedál majú na starosti:
- Ľubomíra Preťová- vedúca škol.jedálne
- Anna Bezáková - hlavná kuchárka
- Jana Rusnáková - kuchárka
- Marcela Belianská - kuchárka
- Tatiana Hessová - prevádzková pracovníčka
- Michaela Žemlová - prevádzková pracovníčka
- Jana Bajcsiová - prevádzková pracovníčka

Povinnosťou každého stravníka je včas zaplatiť za stravu, pričom platba musí byť zrealizovaná do dátumu uvedeného na poštovej poukážke.

Platba za stravu sa uhrádza formou trvalého príkazu, formou banking internet, alebo poštovou poukážkou na číslo účtu SK5702000000002040496353.
Vyúčtovanie preplatkov, prípadne nedoplatkov za stravu je realizované 1x ročne, vždy na konci školského roka prevodom na bankový účet zákonného zástupcu. Odhlásené dni sú odrátané na poštovej poukážke dva mesiace následne.
Odhlásiť sa zo stravy, prípadne prihlásiť sa je možné vždy deň vopred do 13,00 hod cez počítač v školskej jedálni, cez internet z domu (po pridelení hesla u vedúcej jedálne), a vo výnimočných prípadoch aj telefonicky na čísle telefónu 0911494547.
V zmysle Vyhlášky č. 330/2009 Z. z., hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe, v prvý deň choroby je možné odobrať obed do obedára, desiatu len v tom prípade, ak sa jedná o potraviny neupravované v stravovacom zariadení (koláč, ovocie, jogurt). Ostatné dni treba odhlásiť, nie je možné odobrať stravu do obedára, keď sa žiak nezúčastňuje vyučovacieho procesu.

Oznamujeme rodičom, ktorí si na prihláškach na stravu na rok 2020/2021 zadali platbu trvalý príkaz na účet školskej jedálne / SK 5702000000002040496353 /, aby si v banke nahlásili k dátumu 10.8. 2020 /posledná platba 10.5.2021/ nasledovné sumy:
Obed :
Žiaci - ročník 1.-4........ 6,- € ( 4,- € strava +2,- € režijné náklady)
Žiaci - ročník 5.-.9........ 10,- € (8,- € strava +2,- € režijné náklady)

Obed + desiata:
Žiaci - ročník 1.-4........ 15,- € ( 6,- € obed + 9,- € desiata)
Žiaci - ročník 5.- 9........ 19,- € (10,- € obed +9,- € desiata)

Vážení rodičia!
Variť sa začína 2.9.2020.
Informácia k podmienkam stravovania v ŠJ pri ZŠ R.Kaufmana, Nádražná 955, Partizánske.
Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť novela zákona 544/2010 o dotáciách na stravu. Podľa §4 ods.6 tohto zákona sa dotácia na stravu vo výške 1,20 € poskytne za každý deň, kedy sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu. Dotácia na obed neznamená, že obedy sú zadarmo.
Neznamená to však ani povinnosť stravovania pre všetkých žiakov. Žiak, ktorý sa bude chcieť stravovať prinesie prihlášku na stravovanie vypísanú a podpísanú rodičom vedúcej školskej jedálne.
Nárok na dotáciu zaniká ak:
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu, nebude odhlásený z obeda a neodoberie obed,
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a odoberie obed,
- sa žiak zúčastní vyučovacieho procesu, bude mať prihlásený obed, ale tento neodoberie.
O tom, že žiak neodobral obed bude rodič informovaný mailom na adresu, ktorú uvedie v prihláške. Prosíme Vás o včasné odhlasovanie obedov, aby sme predišli možným nedorozumeniam. Snažme sa vychovávať aj svoje deti k zodpovednosti nielen čo sa týka odhlasovania obedov, ale aj čipovania pri výdaji.
Odhlasovanie obedov do 13,00 hod. predchádzajúceho dňa.
Podľa vyhlášky vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, platnej od 1.9.2019, ktorá stanovuje výšku finančného limitu na nákup potravín, sa určuje výška príspevku rodiča na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v 3. finančnom pásme nasledovne:
- ročník 1-4 v sume ..................1,21 € ( z toho dotácia 1,20 €, rodič hradí 0,01 €)
- ročník 5-9 v sume ..................1,30 € ( z toho dotácia 1,20 €, rodič hradí 0,10 €)
- doplnkové stravovanie (mliečna desiata) v sume................... 0,45 €
V zmysle VZN č. 2/2019 sa stanovuje príspevok rodiča na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,- € mesačne. Ide o paušálnu sumu, ktorá nie je závislá od počtu odobratých jedál. Režijné náklady uhrádza každý stravník, ktorý v danom mesiaci odobral aspoň jedno jedlo (obed alebo desiatu).
Rodič bude platiť za obedy na mesiac vopred po odrátaní dotácie. Tzn. že na daný mesiac dostane poštovú poukážku na doplatok za obedy po odrátaní dotácie (0,01 € /obed pre ročník 1.-4. alebo 0,10 €/obed pre ročník 5.-9.) a k tomu bude pripočítaná suma 2,- € režijné náklady a v prípade, že žiakovi nevznikol nárok na dotáciu v predchádzajúcom mesiaci podľa vyššie uvedených podmienok, bude prirátaná aj suma za tieto obedy.
Príklad č. 1: žiak 2.A v mesiaci november bude 20 vyučovacích dní, 20 x 0,01 € príspevok na potraviny + 2 € mesačná réžia = 2,20 € za 20 obedov. Ten istý žiak v predchádzajúcom mesiaci (september) neodobral 2 obedy a bol na vyučovaní, tzn. nevznikol nárok na dotáciu – rodič musí doplatiť 2 x 1,20 € = 2,40 €. Suma na poštovej poukážke splatnej do 25. októbra bude 2,20 + 2,40 €= 4,60 €.
Príklad č. 2: žiak 6.A. v mesiaci november bude 20 vyučovacích dní, 20 x 0,10 € príspevok na potraviny + 2 € mesačná réžia = 4 € za 20 obedov. Ten istý žiak v predchádzajúcom mesiaci (september) odobral 2 obedy a nebol na vyučovaní, tzn. nevznikol nárok na dotáciu – rodič uhradí 2 x 1,20 € = 2,40 €. Suma na poštovej poukážke splatnej do 25. októbra bude 4,- € + 2,40 € = 6,40 €.
Platba musí byť uhradená do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, tzn. mesiac vopred. Platba na mesiac september musí byť uhradená do 10.9. príslušného kalendárneho roka. V prípade, ak sa žiak prestane stravovať, je povinný túto skutočnosť oznámiť vedúcej ŠJ a uhradiť prípadný vzniknutý nedoplatok za obedy, na ktoré nevznikol nárok na dotáciu, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Vážení rodičia, v prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok vás prosím, využite možnosť kontaktovať sa s vedúcou školskej jedálne na čísle telefónu 0911494547.
PRIHLÁŠKA: https://drive.google.com/file/d/13RPQIWXLK8siWNlPcHKRgBUUJBEaPOD0/view?usp=sharing