e-strava Informace jídelny
ZŠ Nádražná
Partizánske
[0034]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vážení stravníci,

naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy a odberu stravy.

Podstanou zmenou pre Vás je:
vydávanie stravy cez bezkontaktné čipové kľúčenky (náhrada za stravenky)
odhlasovanie (prihlasovanie) cez:
• terminál (PC) v jedálni školy,
• alebo cez WEB stránku školy.Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac dokladom o zaplatení.
Dokladom o zaplatení je výpis banky, tak u trvalých príkazov, ako aj zloženky.

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli - v čase otvorenia jedálne
- cez internet nepretržite počas celých 24 hodín
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 13:00 hod.Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :

1. Na termináli (PC) v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej kľúčenky


2. Cez WEB stránku školy

- postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy,
www.zsnad.edu.sk
c) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„NÁŠ WEB“ ,
„Školská jedáleň“,
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“

d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky,
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od
vedúcej),
f) Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení heslo na svoje
(osobné) heslo !!!,
g) Odhlási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
h) klikne n tlačítko „ Uložiť zmeny“
S odhlásením obeda sa odhlasuje automaticky aj desiata.
Desiata sa samostatne odhlásiť nedá !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:

a) Prihlási sa na internetovú stránku školy,
www.zsnad.edu.sk
b) Vyhľadá odkaz a postupne otvorí

„Školská jedáleň“,
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
c) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky,
d) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (zmenené osobné) heslo,
e) Odhási resp. prihlási stravu,
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla
- 0 (nula) -odhláška.
f) stlačí buton „ Uložiť zmeny“

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci pracovný deň o 13:00 hod.

Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.
-----------------------------------
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zdravá výživa - dnes veľmi často opakovaná otázka. Mnoho ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Na výživu a jej kvalitu sú kladené zvýšené nároky práve v období predškolského a školského veku. V tom čase im treba podávať rôznorodú a energeticky vyváženú stravu.
Stravovanie v školských jedálňach podlieha prísnym predpisom, a preto je tu strava pestrá s obsahom výživových látok, ktoré nepodporujú obezitu detí. Výhodou školskej stravy je plnohodnotné teplé jedlo. Podľa odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva SR, školské stravovanie dnes predstavuje systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým najmä vtedy, ak sú pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov na výživu.
Školské jedálne sú pod drobnohľadom a kontrolou zriaďovateľa školského stravovania, ktorým je Mesto Partizánske, ako aj regionálneho zástupcu Úradu verejného zdravotníctva SR. Kontroluje sa dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti stravovania, kvalita podávaných jedál, dodržiavanie výživových, spotrebných, technologických noriem a zásad správnej výživy pri príprave a podávaní stravy, ako aj skladba jedálneho lístka s dôrazom na frekvenciu používania základných surovín.
V školskej jedálne sa výroba jedál uskutočňuje podľa:
- materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie,
- odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórii stravníkov,
- vopred zostaveného jedálneho lístka v zmysle Vyhlášky č. 330/2009 Z. z.
- hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe - HACCP,
- finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa finančného pásma (VZN mesta Partizánske č. 22/2009, aktualizácia č. 1)


Školská jedáleň v súčastnosti pripravuje stravu:
- pre žiakov základnej školy (obedy + doplnkové stravovanie vo forme desiat)
- pre žiakov ŠZŠ
- pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy
- pre cudzích stravníkov

Chod našej školskej jedálne, zebezpečenie a výrobu jedál majú na starosti:
- Ing. Monika Martinkovičová- vedúca škol.jedálne
- Anna Bezáková - hlavná kuchárka
- Jana Rusnáková - kuchárka
- Marcela Belianská - kuchárka
- Tatiana Hessová - prevádzková pracovníčka
- Zita Žišková - prevádzková pracovníčka
- Jana Bajcsiová - prevádzková pracovníčka

Povinnosťou každého stravníka je včas zaplatiť za stravu, pričom platba musí byť zrealizovaná do dátumu uvedeného na poštovej poukážke.

Platba za stravu sa uhrádza formou trvalého príkazu, formou banking internet, alebo poštovou poukážkou na číslo účtu SK5702000000002040496353.
Vyúčtovanie preplatkov, prípadne nedoplatkov za stravu je realizované 1x ročne, vždy na konci školského roka prevodom na bankový účet zákonného zástupcu. Odhlásené dni sú odrátané na poštovej poukážke dva mesiace následne.
Odhlásiť sa zo stravy, prípadne prihlásiť sa je možné vždy deň vopred do 13,00 hod cez počítač v školskej jedálni, cez internet z domu (po pridelení hesla u vedúcej jedálne), a vo výnimočných prípadoch aj telefonicky na čísle telefónu 0911494547.
V zmysle Vyhlášky č. 330/2009 Z. z., hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe, v prvý deň choroby je možné odobrať obed do obedára, desiatu len v tom prípade, ak sa jedná o potraviny neupravované v stravovacom zariadení (koláč, ovocie, jogurt). Ostatné dni treba odhlásiť, nie je možné odobrať stravu do obedára, keď sa žiak nezúčastňuje vyučovacieho procesu.

Vážení rodičia!

Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Správna výživa a spôsob stravovania je dôležitým predpokladom zdravého vývoja dieťaťa a stravovacie návyky formujeme od útleho detstva. Školské jedálne ponúkajú jednu z možností, ako deťom zabezpečiť zdravý variant kvalitného obeda. Pokiaľ sa deti stravujú v školských jedálňach, majú v priemere minimálne jedno jedlo s takou výživovou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú. Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým počas vyučovacieho procesu. Pri zostavovaní jedálneho lístka sú v plnej miere rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy.
Veľkosť porcií je presne stanovená záväznými normami a preto je školské stravovanie diametrálne odlišné od stravovania v reštauračnom zariadení. Napríklad bravčový rezeň v rešt. zariadení má 150 g, ale v školskej jedálni pre I. stupeň je váha v surovom stave 70g, pre druhý stupeň 80g a pre dospelého 90g. Od toho sa odvíjajú aj ceny. V reštaurácii za rezeň zaplatíte v priemere 5 € samozrejme bez prílohy, nápoja, polievky..... V školskom zariadení dokážeme pripraviť obed pre I. stupeň za 0,88€, pre druhý stupeň za 0,95€, kde je súčasťou obeda polievka, mäso, príloha, šalát, nápoj a 2 - 3 krát do týždňa ovocie + 1x do mesiaca jogurt. Treba tiež brať na zreteľ, že odborníci na výživu pripravujú normy, ktoré sú energeticky a výživovo vyvážené. Ak dieťa skonzumuje celý takýto obed, má zabezpečené 35% z celkovej dávky živín a nebude pociťovať hlad.
Častýn problémom je však u žiakov, že skonzumujú len časť hlavného jedla bez polievky, šalátu.... výsledkom čoho je potom nedostatočné nasýtenie a pocit hladu.
Prihlásením detí na obed preberáme na seba časť vašich starostí ohľadom výživy. V našej jedálni ponúkame deťom energeticky a výživovo vyváženú stravu, pripravenú výlučne z čerstvých surovín.
Vážení rodičia, v prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok vás prosím, využite možnosť kontaktovať sa s vedúcou školskej jedálne na čísle telefónu 0911494547.