e-strava Informace jídelny
ZŠ Skřečoň
Bohumín
[0033]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníkyTELEFÓN KANCELÁŘ : 596 033 019
MOBIL : 731 130 707
------------------------------------------------
UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK OBĚDA Č. 2 NA DANÝ DEN JE
3 DNY PŘED TÍMTO DNEM.
================================================
Pozor !!!!!!

Vážení rodiče, žáci, strávníci, vzhledem k nárůstu cen potravin se od 1.9.2020 zvyšuje cena stravného o 2,-Kč.
Z tohoto důvodu prosím strávníky, kteří platí inkasem o kontrolu horního inkasního limitu.

==================================================
Ceny stravného dle kategorií:

cena od 1.9.2020 nový inkasní limit

I. kategorie (děti 7 – 10 let) 25,- Kč
II. kategorie (děti 11 – 14 let) 27,- Kč
III. kategorie (děti 15 let) 30,- Kč
__________________________________________________

cena od 1.9.2020 nový inkasní limit

Dospělí - cizí strávníci - 69,00 Kč

__________________________________________________

Cena doplatku režijních nákladů je pro všechny kategorie jednotná ve výši 37,- Kč.


==================================================
OBĚD Č.3 JE URČEN POUZE CIZÍM STRÁVNÍKŮM
A ZAMĚSTNANCŮM ZŠ.
POKUD ŽÁK PROVEDE ZMĚNU NA OBĚD Č.3 BUDE MU AUTOMATICKY ZMĚNĚN NA OBĚD Č. 1.

==================================================
Bezhotovostní platby za stravování

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci,
naše škola umožňuje platbu stravného formou inkasa z vašeho účtu. Stravné i školné je vybíráno předem. tudíž i inkasní platby budou vybírány měsíc dopředu, aby nedocházelo k případům, že se strávník stravuje nebo navštěvuje školní družinu, přestože nemá obědy či školné zaplaceno.

Inkaso bude stahováno k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Tzn.: první inkaso bude staženo 20. srpna na měsíc září, 20. září na měsíc říjen, atd.

Pokyny k nastavení inkasní platby:

1. Vyzvednout v kanceláři školy nebo vytisknout „Potvrzení k povolení inkasa“

2. Navštívit banku, u níž máte zřízen svůj účet a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení nebo povolit inkaso ve svém elektronickém bankovnictví:
- název zařízení: Základní škola a Mateřská škola 1.máje 217 Bohumín Skřečoň
- číslo účtu příjemce platby: 0101317891
- kód banky příjemce platby: 0800
- počáteční datum účinnosti (v případě stravování od září nutno nastavit stahování od srpna)
- nezadávat variabilní ani specifický symbol
- horní limity pro jednotlivé platby inkasa:

3. S potvrzením o povolení inkasa zajít do kanceláře ekonomky, která údaje zavede do stravovacího programu. Zavedení i každá další změna v platbě musí být hlášena nejpozději do 15. dne v měsíci.

4. Zajistit, aby na Vašem účtu v bance byla částka určená k inkasu vždy k 20. dni v měsíci. Strávníci, kteří uhradí stravu (školné) inkasním způsobem, mají automaticky objednanou stravu od 1. dne následujícího měsíce. Pokud je strávník nemocný nebo nechce odebírat stravu od 1. dne musí tuto skutečnost nahlásit, nebo si stravu odhlásit přes internet (e-strava). Pokud nedojde ke stažení inkasa stravného či školného, musí se platba uhradit v hotovosti nebo na účet nejpozději do konce daného měsíce. V opačném případě neposkytne jídelna ani družina danou službu od 1. dne v následujícím měsíci, ale až po uhrazení.

5. Odhlášky budou zohledněny v inkasu s měsíčním zpožděním – odhlášky za září budou zohledněny v inkasu stahovaném v říjnu – tedy platba na měsíc listopad.

Další informace Vám ráda poskytne ekonomka tel. 596 033 019, mobil 731130707.
Změny ve stravování i využívání školní družiny je třeba hlásit ekonomce.
POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY
=========================================

1.Zadat kód zařízení : klikněte na číslo identifikace 0033 nebo 33 přímo vepište do příslušného rámečku.

2.Zadat kód uživatele : číslo čipu bez počátečních 0

3. Zadat heslo : každému je přiděleno přístupové heslo ve tvaru :
Iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu(bez počátečních 0) Doporučujeme nastavit si nové heslo co nejdříve.

4.Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.

5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.


6.Pak proveďte požadované změny :1,2 – jídlo ;
0 – odhláška

7. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn !!!

Objeví se hlášení,že objednávka byla úspěšně odeslána. Je nutno nastavit email pro potvrzení změn na portálu.

Je nutné,aby strávník měl zakoupené obědy na dané dny ,ve kterých chce změny provádět .