e-strava Informácia jedálne
ZŠ Veľká Okružná
Partizánske
[0031]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vážení stravníci,

Naša škola prešla na moderný spôsob objednávania a vydávania stravy cez čipové karty.

Od 1. septembra 2004 sa mení aj systém prihlasovania a odhlasovania stravy.

Stravník bude prihlásený na stravu až po predložení dokladu zaplatení

Odhlásenie stravy je možné len do 14,00 hod, a to na nasledujúci deň.
Odhlásenie je možné :
1. Na upravenom PC v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej karty
2. Cez internet e-strava
postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa)
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne
b) Prihlási sa na internetovú stránku IV.ZŠ http://www.zsvopar.edu.sk
c) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo „zsvo“
f) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo
g) Odhási resp. prihlási stravu

postup prihlasovania a odhlasovania po zriadenia vstupu
h) Prihlási sa na internetovú stránku IV.ZŠ
i) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“
j) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu
k) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (osobné) heslo
l) Odhási resp. prihlási stravu
Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou (desiate a obedy) na dané dni určitého mesiaca.
Prihlasovať a odhlasovať je možné len celé dni - t.j. obed aj desiatu.
Samostatne odhlásiť obed, alebo desiatu je možné len výnimočne u vedúcej jedálne.

Zmeny sú spracováné každý pracovný deň o 8.00 hod, 10.30 hod,14.10 hod

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.

ďalšie oznamy:

O Z N A M

ŠJ pri ZŠ s MŠ Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske oznamuje stravníkom , že ceny obedov a desiaty od 01.09.2017
sú nasledovné:
obed : 1. - 4. roč. 0,95 €
obed : 5. - 9. roč. 1,01 €
desiata : 1. – 9. roč. 0,35 €
zamestnanci ZŠ s MŠ: 1,12 €
obed : cudzí stravníci : 2,62 € (1,12 € stravné + 1,50€ RN)

MŠ :

Celodenná strava ( D +O +Ol ) 1,12 €

Poldenná strava ( D + O ) 0,90€


Ing.Zuzana Gendiarová,ved. ŠJZákladná škola Veľká okružná 1089/019, Partizánske
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


O z n a m

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Veľká okružná 1089/19 Partizánske oznamuje stravníkom ako aj rodičom stravovaných žiakov a to nasledovne :

-stravné uhrádzané poštovou poukážkou na príslušný mesiac musí byť uhradené do dátumu vyznačeného na šeku
-šek o zaplatený je potrebné doručiť vedúcej ŠJ do konca príslušného mesiaca, v ktorom bol vydaný, pokiaľ tak stravník neurobí, bez dokladu o zaplatení mu strava nebude vydaná ( ak zaplatený šek bude prinesený ráno v prvý deň nasledujúceho mesiaca, strava bude v ten deň odhlásená)
-pokiaľ stravník – žiak nie je posledný týždeň v mesiaci v škole, jeho povinnosťou je šek na nasledujúci mesiac si odobrať (alebo o zmene upovedomiť vedúcu ŠJ)
-počas ochorenia sa strava odhlasuje deň vopred do 14:,00 hod.,
-v prvý deň choroby je umožnené v čase od 11:30 hod do 12:00 hod si obed vybrať do obedára, v ŠJ / hlavný vchod do školy / ostatné dni sa odhlasujú /
-rodičia, v rámci svojich možností, by mali odhlasovať stravu len u vedúcej ŠJ, nie v škole alebo u triednych učiteľov
-suma za odhlásenú stravu sa prenáša až o mesiac / preplatky za mesiac október sa odratávajú v poplatkoch na stravu za mesiac december/
-ak sa stravník nechce naďalej stravovať treba o tom upovedomiť vedúcu ŠJ
-v prípade nejakých nejasnosti sa rodičia môžu obrátiť na vedúcu ŠJ a to osobne alebo telefonicky na čísle: 0918890611vedúca školskej jedálne : Ing. Zuzana Gendiarová


Partizánske 17.8.2013ZŠ s MŠ Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

O z n a m

Výdaj obedov do obedára:


11:30 hod. - 12:00 hod.


Partizánske 01.02.2013