e-strava Informace jídelny
ZŠ Veľká Okružná
Partizánske
[0031]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vážení stravníci,

Naša škola prešla na moderný spôsob objednávania a vydávania stravy cez čipové karty.

Od 1. septembra 2004 sa mení aj systém prihlasovania a odhlasovania stravy.

Stravník bude prihlásený na stravu až po predložení dokladu zaplatení

Odhlásenie stravy je možné len do 14,00 hod, a to na nasledujúci deň.
Odhlásenie je možné :
1. Na upravenom PC v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej karty
2. Cez internet e-strava
postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa)
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne
b) Prihlási sa na internetovú stránku IV.ZŠ http://www.zsvopar.edu.sk
c) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo „zsvo“
f) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo
g) Odhási resp. prihlási stravu

postup prihlasovania a odhlasovania po zriadenia vstupu
h) Prihlási sa na internetovú stránku IV.ZŠ
i) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“
j) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu
k) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (osobné) heslo
l) Odhási resp. prihlási stravu
Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou (desiate a obedy) na dané dni určitého mesiaca.
Prihlasovať a odhlasovať je možné len celé dni - t.j. obed aj desiatu.
Samostatne odhlásiť obed, alebo desiatu je možné len výnimočne u vedúcej jedálne.

Zmeny sú spracováné každý pracovný deň o 8.00 hod, 10.30 hod,14.10 hodďalšie oznamy:

O Z N A M

ŠJ pri ZŠ s MŠ Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske oznamuje stravníkom , že ceny obedov a desiaty od 01.09.2019
sú nasledovné:
obed :
1. - 4. roč.: 1,21 € (z toho dotácia 1,20 €, rodič hradí 0,01 €)
5. - 9. roč. : 1,30 € (z toho dotácia 1,20 €, rodič hradí 0,10 €)
desiata : 1. – 9. roč. 0,45 €
zamestnanci ZŠ s MŠ: 3,12 € (1,10€ stravník, + 0,3€ SF + 1,72€ zamestnávateľ)

obed : cudzí stravníci : 3,12 € (1,41 € stravné + 1,71€ RN)

MŠ :

Celodenná strava ( D +O +Ol ) 1,54 €

Poldenná strava ( D + O ) 1,28€


Ing.Zuzana Gendiarová,ved. ŠJZákladná škola Veľká okružná 1089/019, Partizánske
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


O z n a m

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Veľká okružná 1089/19 Partizánske oznamuje stravníkom ako aj rodičom stravovaných žiakov a to nasledovne :

-stravné uhrádzané poštovou poukážkou na príslušný mesiac musí byť uhradené do dátumu vyznačeného na šeku
-šek o zaplatený je potrebné doručiť vedúcej ŠJ do konca príslušného mesiaca, v ktorom bol vydaný, pokiaľ tak stravník neurobí, bez dokladu o zaplatení mu strava nebude vydaná ( ak zaplatený šek bude prinesený ráno v prvý deň nasledujúceho mesiaca, strava bude v ten deň odhlásená)
-pokiaľ stravník – žiak nie je posledný týždeň v mesiaci v škole, jeho povinnosťou je šek na nasledujúci mesiac si odobrať (alebo o zmene upovedomiť vedúcu ŠJ)
-počas ochorenia sa strava odhlasuje deň vopred do 13:30 hod.,
-v prvý deň choroby je umožnené v čase od 11:30 hod do 12:00 hod si obed vybrať do obedára, v ŠJ / hlavný vchod do školy / ostatné dni sa odhlasujú /
-rodičia, v rámci svojich možností, by mali odhlasovať stravu len u vedúcej ŠJ, nie v škole alebo u triednych učiteľov
-suma za odhlásenú stravu sa prenáša až o mesiac / preplatky za mesiac október sa odratávajú v poplatkoch na stravu za mesiac december/
-ak sa stravník nechce naďalej stravovať treba o tom upovedomiť vedúcu ŠJ
-v prípade nejakých nejasnosti sa rodičia môžu obrátiť na vedúcu ŠJ a to osobne alebo telefonicky na čísle: 0918890611vedúca školskej jedálne : Ing. Zuzana Gendiarová


Partizánske 01.09.2019

ZŠ s MŠ Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

O z n a m

Výdaj obedov do obedára:


11:30 hod. - 12:00 hod.


Partizánske 01.09.2019


Informácia k podmienkam stravovania v ŠJ pri ZŠ V. okružná 1089/19, Partizánske


Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na stravu pre žiakov ZŠ. Podľa §4 ods. 6 tohto zákona sa dotácia na stravu vo výške 1,20 € poskytne za každý deň, kedy sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu. Dotácia na obed neznamená, že obedy sú zadarmo.
Táto novela zákona nezavádza povinnosť stravovania pre všetkých žiakov. Žiak, ktorý sa bude chcieť stravovať, prinesie prihlášku na stravovanie vypísanú a podpísanú rodičom vedúcej školskej jedálne.
Nárok na dotáciu nevznikne, ak:
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a nebude odhlásený z obeda,
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a odoberie obed,
- sa žiak zúčastní vyučovacieho procesu, bude mať prihlásený obed, ale tento neodoberie.

O tom, že žiak neodobral obed, bude rodič informovaný mailom na adresu, ktorú uvedie v prihláške. Prosíme Vás o včasné odhlasovanie obedov, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam. Snažme sa vychovávať aj svoje deti k zodpovednosti nielen čo sa týka odhlasovania obedov, ale aj čipovania pri výdaji.
Odhlasovanie obedov je možné do 13.30 hod. predchádzajúceho dňa.
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu platnej od 1.9.2019, ktorá stanovuje výšku finančného limitu na nákup potravín sa určuje výška príspevku rodiča na úhradu nákladov na nákup potravín v 3. finančnom pásme nasledovne:
Žiaci 6-11 roční - ročník 1. - 4. ...............1,21 € (z toho dotácia 1,20 €, rodič hradí 0,01 €)
Žiaci 11-15 roční - ročník 5. – 9. ........... 1,30 € (z toho dotácia 1,20 €, rodič hradí 0,10 €)

Doplnkové stravovanie (mliečna desiata) ................... 0,45 €

V zmysle VZN č. 2/2019 sa stanovuje príspevok rodiča na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,- € mesačne. Ide o paušálnu sumu, ktorá nie je závislá od počtu odobratých jedál. Režijné náklady uhrádza každý stravník, ktorý v danom mesiaci odobral aspoň jedno jedlo (obed alebo desiatu).
Rodič bude platiť za obedy na mesiac vopred po odrátaní dotácie. Tzn. že na daný mesiac dostane poštovú poukážku na doplatok za obedy po odrátaní dotácie (0,01 € /obed pre ročník 1.-4. alebo 0,10 €/obed pre ročník 5.-9.) a k tomu bude pripočítaná suma 2,- € režijné náklady a v prípade, že žiakovi nevznikol nárok na dotáciu v predchádzajúcom mesiaci podľa vyššie uvedených podmienok, bude prirátaná aj suma za tieto obedy.
Príklad č. 1: žiak 2.A v mesiaci november bude 20 vyučovacích dní, 20 x 0,01 € príspevok na potraviny + 2 € mesačná réžia = 2,20 € za 20 obedov. Ten istý žiak v predchádzajúcom mesiaci (september) neodobral 2 obedy a bol na vyučovaní, tzn. nevznikol nárok na dotáciu – rodič musí doplatiť 2 x 1,20 € = 2,40 €. Suma na poštovej poukážke splatnej do 25. októbra bude 2,20 + 2,40 €= 4,60 €.
Príklad č. 2: žiak 6.A. v mesiaci november bude 20 vyučovacích dní, 20 x 0,10 € príspevok na potraviny + 2 € mesačná réžia = 4 € za 20 obedov. Ten istý žiak v predchádzajúcom mesiaci (september) odobral 2 obedy a nebol na vyučovaní, tzn. nevznikol nárok na dotáciu – rodič uhradí 2 x 1,20 € = 2,40 €. Suma na poštovej poukážke splatnej do 25. októbra bude 4,- € + 2,40 € = 6,40 €.
Platba musí byť uhradená do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, tzn. mesiac vopred. Platba na mesiac september musí byť uhradená do 3.9. príslušného kalendárneho roka. V prípade, ak sa žiak prestane stravovať, je povinný túto skutočnosť oznámiť vedúcej ŠJ a uhradiť prípadný vzniknutý nedoplatok za obedy, na ktoré nevznikol nárok na dotáciu, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Základná škola s materskou školou Veľká okružná 1089/19, Partizánske

Oznam pre rodičov platiacich stravu pre škol. rok 2020/2021 trvalým príkazom

Oznamujeme rodičom, ktorí si na prihláškach na stravu na rok 2020/2021 zadali platbu trvalý príkaz na účet školskej jedálne / SK 9102000000000015939192 SWIFT : SUBASKBX /, aby si v banke nahlásili k dátumu 10.8. 2020/posledná platba 10.5.2021/ nasledovné sumy:
Obed :
Žiaci - ročník 1.-4........ 6,- € ( 4,- € strava +2,- € režijné náklady)
Žiaci - ročník 5.-.9........ 10,- € (8,- € strava +2,- € režijné náklady)

Obed + desiata:
Žiaci - ročník 1.-4........ 15,- € ( 6,- € obed + 9,- € desiata)
Žiaci - ročník 5.- 9........ 19,- € (10,- € obed +9,- € desiata)

Odôvodnenie :
Podľa VZN mesta Partizánske č.2/2019 sa výška príspevku na úhradu príspevku nákladov mení od 1.9.2019 nasledovne:
Finančný limit na nákup potravín pre stravníkov:
MŠ : desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 € spolu 1,54 €
ZŠ : 1. – 4. ročník obed : 1,21 € ( 1,20 € dotácia MPSVaR SR)
5. -.9. ročník obed : 1,30 € (1,20 € dotácia MPSVaR SR)
Dospelí stravníci obed : 1,41 €
1. - 9. ročník desiata : 0,45 € (nevzťahuje sa dotácia MPSVaR SR)

Príspevok na režijné náklady :
MŠ: mesačný príspevok rodiča 2,00 € (dieťa odoberie aspoň jedno jedlo)
ZŠ : mesačný príspevok rodiča 2,00 € (dieťa odoberie aspoň jedno jedlo)
Denný príspevok dospelí stravník 1,71 €

V Partizánskom 8.7.2020 Ing. Zuzana Gendiarová, vedúca školskej jedálne