e-strava Informácia jedálne
ZŠ R.Jašíka
Partizánske
[0022]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vážení stravníci.
Obedy sa poskytujú od 3.9.2020 a desiata od 7.9.2020.
Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na stravu pre žiakov ZŠ. Podľa §4 ods. 6 tohto zákona sa dotácia na stravu vo výške 1,20 € poskytne za každý deň, kedy sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu. Nárok na dotáciu nevznikne, ak:
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a nebude odhlásený z obeda,
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a odoberie obed,
- sa žiak zúčastní vyučovacieho procesu, bude mať prihlásený obed, ale tento neodoberie. Za tieto obedy štát dotáciu neposkytne, budú na účtované vám.

Výška stravného pre:

ročník 1-4 1,21 €
ročník 5-9 1.30 €
mliečna desiata 0,45 €
cudzí stravníci 3,12 €

Pre žiakov ZŠ bola zriaďovateľom stanovená réžia vo výške 2,- € mesačne, ktorá sa bude pripočítavať k platbe stravného.

Informáciu o výške stravného na nasledujúci mesiac , alebo odhlásiť stravu môžete aj na tel. čísle 7492803,alebo 0907739820,alebo vo výnimočných prípadoch mailom na adrese lubka.1@centrum.sk do 13,40 hod predchádzajúceho dňa

Strava v ŠJ sa vydáva cez čipové kľúčenky.
Stravník je prihlásený na stravu automaticky po úhrade stravného na nasledujúci mesiac. Pokiaľ táto úhrada bude zrealizovaná do dátumu uvedeného na poštovom peňažnom poukaze, nie je potrebné nosiť vedúcej ŠJ doklad o zaplatení.

Odhlásenie stravy na nasledujúci deň je možné do 13,40 hod:
- v aplikácii m.estrava.cz kod zariadenia 22
- cez webovú stránku školy
- u vedúcej ŠJ
Informácie o odhlasovaní cez internet a heslo získate u ved. ŠJ.