e-strava Informácia jedálne
ZŠ Veľkomoravská 12
Trenčín
[0229]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

V školskej jedálni sa vydávajú obedy pre žiakov a zamestnancov školy. Strava sa vydáva prostredníctvom čipu, ktorý si zakúpite v kancelárii školskej jedálne. Suma, ktorú uhradíte za čip je 5 € do čísla čipu 999 a 7 € od č. čipu 1000. Čip si stravník ponechá po celý čas stravovania sa v školskej jedálni. Keď sa prestane stravovať a nepoškodený čip vráti, dostane uhradenú sumu za čip späť.
Keď stravník čip stratí, musí si zakúpiť nový, vtedy musíte zmeniť aj variabilný symbol v platbách na nové č. čipu.ČÍSLO ÚČTU školskej jedálne:

IBAN: SK93 7500 0000 0040 1620 2086


Prihlasovanie a odhlasovanie stravy:

Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- v jedálni na termináli (PC) v čase otvorenia
jedálne, len prostredníctvom čipu
- cez internet nepretržite počas celých 24
hodín, ale na nastávajúci deň, len pracovný
deň vopred do 14,00
- v kancelárii školskej jedálne alebo na tel.
čísle: 65 234 62
Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. To znamená, že stravu na nasledujúci deň môžete odhlásiť v piatok do 14,00. Nedá sa odhlásiť cez víkendy, počas prázdnin,riaditeľského voľna a prípadných iných dní keď nie je prevádzka školskej jedálne (keď sa v ŠJ nevarí).
V takomto prípade máte možnosť odhlásiť obedy v pondelok ráno, alebo iný prvý deň po skončení prázdnin,(nemusí to byť len pondelok, napr. po Novom roku sa nastupuje do školy až v utorok alebo v stredu)vždy do 8,00 . na čísle tel. 032/ 65 234 62 alebo osobne v kancelárii školskej jedálne.

Dotovaná strava:
Dotácia na stravovacie návyky dieťata je poskytnutá v sume 1,20 €, na každého žiaka, ktorý je riadne prihlásený na stravovanie a zúčastní sa v daný deň vyučovacieho procesu.

Režijné náklady:
Režijné náklady hradí žiak každý mesiac, keď je prihlásený čo i len jeden deň v mesiaci na stravu v školskej jedálni.

Desatoro stravovania sa v školskej jedálni

1. Žiak bude prihlásený na stravu v ŠJ len na základe zápisného lístka, podpísaného zákonným zástupcom dieťaťa a zakúpeného čipu, ktorý bude priradený k stravníkovi. Zápisný lístok musí byť odovzdaný vedúcej ŠJ deň predtým, ako sa bude dieťa stravovať.
2. Žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,20 € iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno- vzdelávacieho procesu v základnej škole a odoberie obed (žiak musí pri výdajnom okienku v ŠJ priložiť čip k čítačke). V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní nárok na stravu nemá.
3. Na základe uvedeného, je zákonný zástupca dieťaťa povinný včas odhlásiť svoje dieťa zo stravy. Odhlásenie je možné do 14,00 hod. predchádzajúceho dňa. Z dôvodu dodržania všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie, nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Takéto odhlásenie ( ráno v ten istý deň) je možné len po víkende, alebo po sviatkoch a to vždy ráno do 8,00 hod.
4. Za žiaka, ktorý sa včas neodhlási zo stravy a neodoberie obed, je rodič povinný uhradiť celú výšku príspevku na stravovanie na účet ŠJ - IBAN: SK93 7500 0000 0040 1620 2086 . Rodič uhradí príspevok na stravu, za všetky neodobraté obedy v danom mesiaci do 10-eho dňa nadchádzajúceho mesiaca.
5. Žiak, ktorý náhle ochorie a rodič ho už nestihne odhlásiť zo stravy do 14 hodiny predchádzajúceho dňa, môže si prísť pre obed do obedára. Obedy do obedárov sa vydávajú v čase od 11,30 do 11,45. Keďže sa žiak nezúčastní v ten deň vyučovania ( nespĺňa teda podmienku dotácie na stravu – zúčastniť sa vyučovania ), musí rodič takýto obed uhradiť v plnej výške dotácie. Ale i keď si rodič nepríde pre obed do obedára v prvý deň choroby, musí za uvarený, neodhlásený a neodobratý obed uhradiť poskytnutú dotáciu na stravu. Ostatné dni trvania choroby treba žiaka z obeda odhlásiť. ( Keď žiaka neodhlásite zo stravy, platíte poplatok na dotovaný obed po všetky dni trvania choroby).
6. Odhlasovanie : cez web školy v sekcii školská jedáleň-prihlasovanie a odhlasovanie stravy, - telefonicky na tel. čísle: 032/65 234 62,
- osobne, v kancelárii školskej jedálne
7.Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza réžiu stanovenú zriaďovateľom ( Mesto Trenčín ) vo výške 8 € na každý mesiac za každého stravníka. Réžiu uhrádzajte vždy mesiac dopredu do 20-eho na účet ŠJ. Plaťte ju osobitne, nie spolu s poplatkami za neodobraté a neodhlásené obedy. Bez zaplatenia režijných nákladov sa žiak nemôže stravovať.
8. Keďže ceny na nákup potravín neustále rastú, bude sa zvyšovať aj strava v školskej jedálni. Toto zvýšenie je stanovené vo VZN ( všeobecne záväzné nariadenie ) a platí od 1.11.2019. Keďže, tu už nepostačuje dotácia na stravu rodič sa musí podieľať aj na príspevku na nákup potravín v sume 14 € pre žiakov 1.stupňa a 28 € pre žiakov 2.stupňa. Príspevok uhraďte jednorazovo v mesiaci október na celý školský rok.
9. Pri všetkých platbách udávajte ako variabilný symbol číslo čipu, ktoré má žiak pridelené, do doplňujúceho údaja uveďte meno, priezvisko a triedu ktorú žiak navštevuje. Všetky platby uhrádzajte len z čísla účtu, ktoré ste uviedli v zápisnom lístku. Vaše platby sú spracovávané elektronicky, len keď uvediete tieto údaje správne, platby sa spárujú a priradia k stravníkovi .
10. Vyúčtovanie stravného je po skončení školského roka v mesiaci júl – august.


Úhrada stravného pre školský rok 2019/2020

Žiaci 1. stupeň:
Réžia 8 € každý mesiac, vždy do 20-eho, mesiac dopredu - prvá v auguste, posledná v máji.
Dotácia 1,20 € na 1 obed
Žiaci 2.stupeň:
Réžia 8 € každý mesiac, vždy do 20-teho, mesiac dopredu - prvá v auguste, posledná v máji
Dotácia 1,20 € na 1 obed

Žiaci 1. stupeň od 1.11.2019:
1 obed 1,21 € - doplatok 1 cent na nákup potravín na 1 obed
Preddavok za neodhlásené a neodobraté obedy 12,10 €
Jednorazová platba v mesiaci október 14 € ( za celý školský rok )
Žiaci 2. stupeň od 1.11.2019:
1 obed 1,30 € - doplatok 10 centov na nákup potravín na 1 obed
Preddavok za neodhlásené a neodobraté obedy 13 €
Jednorazová platba v mesiaci október 28 € ( za celý školský rok )Postup odhlásenia alebo opätovného prihlásenia stravy:

1.Na termináli (PC) v jedálni školy – len
prostredníctvom čipu (návod je vyvesený v
jedálni pri počítači).

2.Cez WEB stránku školy
- postup zriadenia vstupu (prvý krát –
neopakuje sa):
a)Prihlási sa na internetovú stránku školy:
www.zsmoravtn.edu.sk
b)Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„NÁŠ WEB“
„Školská jedáleň“
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
c)Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho
čipu, okrem prvých núl.
d)Do kolónky „heslo“ zadá univerzálne heslo: zsvm

e)Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení
heslo na svoje (osobné) heslo!!!
fOdhlási, resp. prihlási stravu cez „Jedálny
lístok“
Možné zmeny:
1 – prihláška jedla
0 – (nula) – odhláška
h)Kliknite na tlačidlo „Uložiť zmeny“


Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
Postup je ten istý, len miesto univerzálneho hesla zadáte svoje zmenené (osobné) heslo.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom, s riadne zakúpenou stravou na určité dni daného mesiaca.
V prípade, že sa Vám nepodarilo vstúpiť do aplikácie prihlasovanie – odhlasovanie stravy, alebo zabudnete svoje zmenené heslo, treba kontaktovať vedúcu ŠJ na tel. číslo 032/65 234 62.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci deň po 14,00 hod.
Po 14,00 sa už nedá na nasledujúci deň prihlásiť ani odhlásiť zo stravy!

Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.


V prípade nejasností ma kontaktujte na tel.čísle 032/65 234 62

Oznam o pôvode mäsa, z ktorého sa pripravujú obedy v školskej jedálni.
V našej školskej jedálni sa pripravujú mäsové jedlá výlučne z chovu zo Slovenskej alebo Českej republiky.

INFORMÁCIA PRE STRAVNÍKOV OD 1.6.2020:

Žiaci, ktorí sú prihlásení na vyučovanie a stravovanie sa v školskej jedálni, uhradia réžiu na mesiac jún (8 €). Niektorí si platbu nepozastavili a prišiel režijný poplatok aj v mesiaci apríl, tento sa presúva na jún a už nemusia posielať žiadnu platbu.
Stravníci, ktorí sa na stravu na jún neprihlásili sú všetci automaticky odhlásení!
Stravník konzumuje obed v školskej jedálni!
Obedy do obedárov sa nevydávajú ani v prvý deň choroby, taktiež neuhrádzate ani dotáciu za neodobratý obed. Ďalšie dni počas neprítomnosti žiaka v škole, treba obedy odhlásiť.
Prihlášky alebo odhlášky na stravu je možné cez WEB aplikáciu, alebo telefonicky na č. 65 234 62
Vstup do priestorov školskej jedálne je počas pandémie zakázaný!

Šimková - vedúca školskej jedálne