e-strava Informace jídelny
ZŠ Veľkomoravská 12
Trenčín
[0229]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

V školskej jedálni sa vydáva strava prostredníctvom čipu, ktorý si zakúpite v kancelárii školskej jedálne. Suma, ktorú uhradíte za čip je 5 € do čísla čipu 999 a 7 € od č. čipu 1000. Čip si stravník ponechá po celý čas stravovania sa v školskej jedálni. Keď sa prestane stravovať a nepoškodený čip vráti, dostane uhradenú sumu za čip späť.
Keď stravník čip stratí, musí si zakúpiť nový. POZOR! Vtedy treba zmeniť aj variabilný symbol v banke, kde máte zriadený trvalý príkaz. (zmeniť ho na číslo nového čipu).

Výdaj obedov v školskej jedálni:

V čase od 11.30 do 11.45 hod. sa vydávajú obedy do prinesených čistých obedárov pre cudzích stravníkov a žiakov, ktorí ochoreli a nestihli sa už z obeda odhlásiť do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa(len vtedy keď sa v ŠJ varí,nie cez víkendy,prázdniny, riaditeľské voľno a iné dni voľna v ŠJ).
Na ďalšie dni počas trvania choroby, treba obedy odhlásiť!!!
Všetci stravníci, ktorí navštevujú školu (žiaci, zamestnanci), konzumujú obed v jedálni v čase od 11,45 do 14,00 hod.
Výdaj obeda do obedárov pre stravníkov, ktorí sú v ten deň v škole je zakázaný!!!

Úhrada stravného:

Platba za stravu sa uhrádza vždy od 15-teho do 20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne, ktorý je zriadený v ČSOB.

ČÍSLO ÚČTU školskej jedálne:
004016202086/7500
IBAN: SK93 7500 0000 0040 1620 2086

Suma za jeden odobratý obed:
1.stupeň: 1,01 €
2.stupeň: 1,09 €

Mesačná zálohová platba pre stravníka:
1.stupeň: 20 €
2.stupeň: 22 €
Zamestnanci: 20 €

Ako variabilný symbol udávajte číslo čipu a do doplňujúceho údaja uveďte meno, priezvisko a triedu, ktorú žiak navštevuje.
Dbajte na to, aby bola platba hradená včas, len z čísla účtu, ktoré ste si nahlásili a so správnym variabilným symbolom. Platby za stravu sú spracovávané elektronicky a priraďujú sa k stravníkovi na základe dvoch údajov: č. čipu a Vášho čísla účtu,(ktoré ste uviedli v prihláške na stravovanie). Platba, ktorú uhradí stravník z iného č. účtu alebo s nesprávnym VS (číslom čipu)nebude k stravníkovi priradená(nemá sa s čím spárovať) a systém ho nepustí k odobratiu obedov. Platby preto nemožno uhrádzať z iného č. účtu a taktiež ani platba vložená na účet priamo v banke, sa k stravníkovi nepriradí (akceptujú sa iba platby z Vášho účtu na účet školskej jedálne).Keď počas školského roka zmeníte účet,z ktorého hradíte stravu, alebo chcete stravu hradiť z iného účtu, treba zmenu účtu nahlásiť aj vedúcej školskej jedálne.
Trvalý príkaz musí byť len na jedno meno,
teda, keď sú v rodine dvaja alebo traja súrodenci, musí mať každý stravník zadaný trvalý príkaz na svoje meno a svoje č. čipu.
Stravu uhrádzajte 10-krát – prvú v auguste na september a poslednú v máji na jún. Potom treba platby na 2 mesiace pozastaviť(jún, júl) a opätovne aktualizovať zasa v auguste.
Stravníkovi, ku ktorému nie je pripísaná platba v prvý deň v mesiaci, nie je umožnené stravovať sa, až do pripísania peňažných prostriedkov na účet.Keď príde platba na účet,(omeškaná platba, ktorá mala prísť na účet do prvého dňa v mesiaci) stravník je od budúceho dňa na stravu automaticky prihlásený.
Zvyknete to robiť tak, že dáte dieťaťu doklad o úhrade a dieťa ho predloží p. kuchárke pri obede, mysliac si, že je všetko v poriadku a dieťa dostane obed, lebo ste stravu uhradili. Ale tak to nefunguje, dieťa musí byť na obed najskôr riadne prihlásené vedúcou jedálne. Aby mohlo dostať obed ešte v ten deň, predložte doklad o úhrade vedúcej jedálne do 8.00 hod. ráno.(inak dieťa obed nedostane)

Vyúčtovanie stravného

Vyúčtovanie stravného je po ukončení školského roka – počas letných prázdnin. Vrátené budú všetky finančné prostriedky, ktoré prídu na účet školskej jedálne do konca mája. Platby, ktoré si stravník nezruší v priebehu mesiaca jún a júl, sú ponechané na účte ŠJ až do ďalšieho vyúčtovania. Až platba za stravu, ktorá príde na účet ŠJ v auguste, je priradená k stravníkovi na september, v septembri na október atď....
Júnové a júlové platby sa na september nepriraďujú, taktiež ani dve platby v jednom mesiaci sa nepriradia k dvom mesiacom nasledujúcim po sebe, alebo platba na celý školský rok či polrok sa k stravníkovi nepripíše. Platba musí prísť na účet každý mesiac, pred mesiacom kedy sa chce stravník stravovať.
VŠETKY PLATBY, KTORÉ PRÍDU NAVIAC, SYSTÉM SPRACUJE TAK, ŽE ICH ODLOŽÍ DO VYÚČTOVANIA.
PLAŤTE PRETO PRAVIDELNE KAŽDÝ MESIAC A VČAS, IBA SUMU KTORÁ JE POTRENÁ - 20 € 1.STUPEŇ, ALEBO 22 € 2. STUPEŇ.
VYHNEME SA TAK ZBYTOČNÝM KONFLIKTOM A NEDOROZUMENIAM!

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy:

Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- v jedálni na termináli (PC) v čase otvorenia
jedálne, len prostredníctvom čipu
- cez internet nepretržite počas celých 24
hodín, ale na nastávajúci deň, len pracovný
deň vopred do 14,00
- v kancelárii školskej jedálne alebo na tel.
čísle: 65 234 62
Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. To znamená, že stravu na nasledujúci deň môžete odhlásiť v piatok do 14,00. Nedá sa odhlásiť cez víkendy, počas prázdnin,riaditeľského voľna a prípadných iných dní keď nie je prevádzka školskej jedálne (keď sa v ŠJ nevarí).
V takomto prípade máte možnosť odhlásiť obedy v pondelok ráno, alebo iný prvý deň po skončení prázdnin,(nemusí to byť len pondelok, napr. po Novom roku sa nastupuje do školy až v utorok alebo v stredu)vždy do 8,00 . na čísle tel. 032/ 65 234 62 alebo osobne v kancelárii školskej jedálne.


Postup odhlásenia alebo opätovného prihlásenia stravy:

1.Na termináli (PC) v jedálni školy – len
prostredníctvom čipu (návod je vyvesený v
jedálni pri počítači).

2.Cez WEB stránku školy
- postup zriadenia vstupu (prvý krát –
neopakuje sa):
a)Prihlási sa na internetovú stránku školy:
www.zsmoravtn.edu.sk
b)Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„NÁŠ WEB“
„Školská jedáleň“
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
c)Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho
čipu, okrem prvých núl.
d)Do kolónky „heslo“ zadá univerzálne heslo: zsvm

e)Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení
heslo na svoje (osobné) heslo!!!
fOdhlási, resp. prihlási stravu cez „Jedálny
lístok“
Možné zmeny:
1 – prihláška jedla
0 – (nula) – odhláška
h)Kliknite na tlačidlo „Uložiť zmeny“


Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
Postup je ten istý, len miesto univerzálneho hesla zadáte svoje zmenené (osobné) heslo.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom, s riadne zakúpenou stravou na určité dni daného mesiaca.
V prípade, že sa Vám nepodarilo vstúpiť do aplikácie prihlasovanie – odhlasovanie stravy, alebo zabudnete svoje zmenené heslo, treba kontaktovať vedúcu ŠJ na tel. číslo 032/65 234 62.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci deň po 14,00 hod.
Po 14,00 sa už nedá na nasledujúci deň prihlásiť ani odhlásiť zo stravy!

Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.