e-strava Informace jídelny
ZŠ Veľkomoravská 12
Trenčín
[0229]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

V školskej jedálni sa vydávajú obedy pre žiakov a zamestnancov školy. Strava sa vydáva prostredníctvom čipu, ktorý si zakúpite v kancelárii školskej jedálne. Suma, ktorú uhradíte za čip je 5 € do čísla čipu 999 a 7 € od č. čipu 1000. Čip si stravník ponechá po celý čas stravovania sa v školskej jedálni. Keď sa prestane stravovať a nepoškodený čip vráti, dostane uhradenú sumu za čip späť.
Keď stravník čip stratí, musí si zakúpiť nový.

Dotovaná strava:
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň,v ktorom sa žiak zúčastní vyučovania a súčasne odoberie obed.
V deň, keď sa žiak nezúčastní vyučovania nárok na obed nemá.
Strava sa poskytuje na základe vyplnenej a zákonným zástupcom podpísanej prihlášky na stravovanie.
Za žiaka, ktorý sa včas neodhlási z obeda, alebo svojvoľne nepríde na obed, zákonný zástupca uhradí plnú sumu - 1,20 €, za neodobratý obed.

Režijné náklady:
Zákonný zástupca uhrádza režijné náklady vo výške 8 € za každého žiaka, ktorý sa stravuje.
Režijné náklady uhrádzajte mesiac dopredu na účet školskej jedálne za každého žiaka zvlášť.
Ako variabilný symbol udávajte č. čipu a do doplňujúceho údaja uveďte triedu, ktorú žiak navštevuje. Platby uhrádzajte len z č. účtu, ktoré ste si uviedli v prihláške na stravovanie. Ak ste na prihláške neuviedli číslo účtu, z ktorého budete platby posielať, prosím nahláste mi ho aj telefonicky, aby boli platby správne priradené k stravníkovi, ktoré sa spracúvajú automaticky na základe č. čipu a čísla Vášho účtu.
Žiak, za ktorého nebudú uhradené režijné náklady sa nemôže stravovať.

ČÍSLO ÚČTU školskej jedálne:

IBAN: SK93 7500 0000 0040 1620 2086


Prihlasovanie a odhlasovanie stravy:

Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- v jedálni na termináli (PC) v čase otvorenia
jedálne, len prostredníctvom čipu
- cez internet nepretržite počas celých 24
hodín, ale na nastávajúci deň, len pracovný
deň vopred do 14,00
- v kancelárii školskej jedálne alebo na tel.
čísle: 65 234 62
Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. To znamená, že stravu na nasledujúci deň môžete odhlásiť v piatok do 14,00. Nedá sa odhlásiť cez víkendy, počas prázdnin,riaditeľského voľna a prípadných iných dní keď nie je prevádzka školskej jedálne (keď sa v ŠJ nevarí).
V takomto prípade máte možnosť odhlásiť obedy v pondelok ráno, alebo iný prvý deň po skončení prázdnin,(nemusí to byť len pondelok, napr. po Novom roku sa nastupuje do školy až v utorok alebo v stredu)vždy do 8,00 . na čísle tel. 032/ 65 234 62 alebo osobne v kancelárii školskej jedálne.


Postup odhlásenia alebo opätovného prihlásenia stravy:

1.Na termináli (PC) v jedálni školy – len
prostredníctvom čipu (návod je vyvesený v
jedálni pri počítači).

2.Cez WEB stránku školy
- postup zriadenia vstupu (prvý krát –
neopakuje sa):
a)Prihlási sa na internetovú stránku školy:
www.zsmoravtn.edu.sk
b)Vyhľadá odkaz a postupne otvorí
„NÁŠ WEB“
„Školská jedáleň“
„Prihlasovanie a odhlasovanie stravy“
c)Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho
čipu, okrem prvých núl.
d)Do kolónky „heslo“ zadá univerzálne heslo: zsvm

e)Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení
heslo na svoje (osobné) heslo!!!
fOdhlási, resp. prihlási stravu cez „Jedálny
lístok“
Možné zmeny:
1 – prihláška jedla
0 – (nula) – odhláška
h)Kliknite na tlačidlo „Uložiť zmeny“


Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
Postup je ten istý, len miesto univerzálneho hesla zadáte svoje zmenené (osobné) heslo.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom, s riadne zakúpenou stravou na určité dni daného mesiaca.
V prípade, že sa Vám nepodarilo vstúpiť do aplikácie prihlasovanie – odhlasovanie stravy, alebo zabudnete svoje zmenené heslo, treba kontaktovať vedúcu ŠJ na tel. číslo 032/65 234 62.
Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci deň po 14,00 hod.
Po 14,00 sa už nedá na nasledujúci deň prihlásiť ani odhlásiť zo stravy!

Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.

Rodičia žiakov prvých ročníkov, príďte si vyzdvihnúť prihlášky na stravovanie pre svoje deti a zakúpiť čipy do kancelárie školskej jedálne v nasledujúcich dňoch: 26, 27, 28 a 30.8. 2019 v čase od 8.30 do 13.30 hod.

V prípade nejasností ma kontaktujte na tel.čísle 032/65 234 62

Vedúca školskej jedálne