e-strava Informace jídelny
ZŠ El.Krásnohorské
Frýdek Místek
[0016]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

VÝBĚR stravného
ÚNOR 2021
_____________________________________________________

27.1.2021 STŘEDA 7:00 – 10:00 11:00 – 13:00
28.1.2021 ČTVRTEK 7:00 – 10:00 11:00 – 13:00
1.2.2021 PONDĚLÍ 6:30 – 09:00 11:00 – 13:00
2.2.2021 ÚTERÝ
6:30 – 09:00 11:00 – 13:00


Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.

CENA podle věku : 7 – 10 let ………... 480,- Kč 20 x 24,-
11 – 14 let ………. 520,- Kč 20 x 26,-
15 a více let……….. 580,- Kč 20 x 29,-

Informace školní jídelny o platbách inkasem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Platba za stravování je prováděna formou zálohové platby předem na daný měsíc bez ohledu na to, zda žák obědy odebere nebo neodebere. Přeplatek za neodebrané obědy bude automaticky převeden do následujícího měsíce. V případě vzniku přeplatku v daném měsíci uhradíte o tuto částku méně v měsíci následujícím. Na konci každého účetního období pak bude přeplatek vrácen.

2. Platba za daný měsíc musí být uhrazena nejpozději do 10. dne v daném měsíci.

3. Pokud se inkaso k tomuto dni v měsíci nestáhne, není možno platbu stahovat dodatečně a žák pak bude do konce měsíce bez možnosti stravování. To i v případě, že se změní způsob výuky z důvodu nařízení vlády.

4. Následovat bude zrušení možnosti platby inkasem do následující platby, která již však proběhne v hotovosti.

5. Žáci distanční výuky mají automaticky všechny obědy odhlášeny a žáci, kteří se účastní výuky ve škole, budou mít obědy přihlášeny.

6. Každý strávník je povinen si obědy sám přihlašovat nebo odhlašovat, podle toho jaké výuky se účastní.


POČÍTAČOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY NEUMOŽŇUJE JINÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ!!

Neuhrazená inkasní platba za stravu v lednu 2021 musí být doplacena nejpozději do 21.1.2021.

Pokud se tak nestane, bude strávník automaticky vyřazen z možnosti stravování po zbytek tohoto měsíce. Opětovné přihlášení ke stravování bude pak možné pouze po platbě v hotovosti (v době k tomu určené).


Děkujeme za pochopení
DŮLEŹITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PLATBU INKASEM!!!

OD 1.1.2021 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚČTU NAŠÍ ŠKOLY, ZMĚŇTE SI ČÍSLO ÚČTU VE SVÝCH BANKÁCH, AŤ MOHOU PLATBY INKASEM ZA MĚSÍC LEDEN PROBĚHNOUT V POŘÁDKU.
děkujeme

Nové č.účtu školy 2254225444/5500

Provoz školní jídelny
Nárok na dotovaný oběd mají všichni žáci školy.
Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci prezenční výuky.
Žáci na distančním vzdělávání si mohou stravu vyzvednout pouze do jídlonosičů, při vstupu do hlavní budovy (bývalá 9ZŠ ) v době od 12.45 - 13.15Tel. odhlašování obědů: 6:30 – 7:00 na tel.č.: 558 604 255
11:00- 13:45 na tel.č. 558 604 256


Nedotovaná strava za neodhlášené obědy 26,- Kč
(Žák má nárok na dotovanou stravu pouze v přítomnosti ve škole, pokud onemocní, musí si oběd odhlásit, pokud tak neučiní, nejedná se již o školní dotované stravování a za neodhlášené obědy účtujeme doplatek 26,- Kč za 1 den)S PLATNOSTÍ OD 1.8.2019 JE POVINNOST STRÁVNÍKA ZAKOUPIT SI STRAVENKY NEJMÉNĚ NA 14 DNŮ. Při nepřítomnosti ODHLÁSIT.
!!!! e-mail neslouží k odhlašování obědů !!!!


ZÁLOHA na zapůjčení čipu činí 100,-( vratná při navrácení nepoškozeného funkčního čipu)


UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!!

Poslední pracovní den v měsíci se ruší ranní telefonické odhlašování z důvodu uzávěrky stravného a prodeje na nový měsíc.
Odhlásit se můžete den dopředu do 13:45 hod.

CENY STRAVY:

Žáci 7-10 let ... 24 Kč
Žáci 11-14 let... 26 Kč
Žáci 15- více let ... 29 Kč
Cizí strávníci ... 70 Kč

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku

.

ŠJ nabízí možnost výběru ze dvou jídel, a to ve dnech, pondělí až čtvrtek. V pátek jen jedno jídlo. Změna obědu na č.2 se provádí vždy 2 pracovní dny dopředu do 13:50h.

Ve dnech výběru stravného na nový měsíc lze změnu provést až po zaplacení ( přihlášení na nový měsíc )


INFORMACE PRO STRÁVNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY: INKASO

- Stravné za daný měsíc budeme inkasovat k 1.dni daného měsíce s odečtem odhlášek za minulý měsíc!!!

- Pokud peníze nebudou připsány na účet do 10.dne téhož měsíce, rušíme od příštího měsíce platbu inkasem!!! Po zrušení inkasa, platba pouze hotově!!!

- V případě, že ukončíte stravování a platíte inkasem, jste povinni NAHLÁSIT ukončení stravování na pokladně školní jídelny!!!

POKUD NEBUDE UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ ŘÁDNĚ NAHLÁŠENO A ZRUŠENO NA POKLADNĚ ŠJ, JE MOŽNÝ VZNIK VYMAHATELNÉHO DLUHU ZE STRANY ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!


Změna jídelního lístku -možná!!!UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY - DŮLEŽITÉ ČTĚTE !!!

- S platností od 01.01.2012 ŠJ za neodhlášenou stravu účtuje věcné a režijní náklady na přípravu jídla.

- První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování za výši finančního normativu( § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Jídlo si může vyzvednout do nosičů (

- Bude – li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti, kdy nebude ve škole se už nejedná o školní stravování ( s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb).

- Strávník je povinen si jídlo odhlásit v době nepřítomnosti !!!

- Jestliže si strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů.

Strávníci platící stravu v hotovosti budou doplatky za neodhlášenou stravu platit hotově na pokladně ŠJ.

Strávníkům platících přes banku ( inkasem ) bude částka navýšena o doplatek za neodhlášenou stravu.

- Odhlašovat obědy lze na pokladně ŠJ, přes internet po zavedení hesla na pokladně ŠJ nebo telefonicky.

- Povinnosti strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel, aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní stravování. ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004) .

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle věku,kterého dosáhnou ve škol. roce ( září - srpen ) dle vyhl.107/2005 Sb.

Objednávky, výdej, kontrola obědů je prováděna použitím čipů. Při ztrátě nebo poškození je nutno zakoupit čip nový.