e-strava Informácia jedálne
ZŠ Gorazdova
Púchov
[0188]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Oznam


Od 1.9.2020 učinné nové VZN č.4/2020(schválené 24.6.2020,nahrádza:5(2019) určuje finančné pásmo č.3 na nákup potravín nasledovne:
- 1.stupeň-1,21 €
- 2.stupeň-1,30 €
- Cudzí stravník - 3,20 € jeden obed x 19 dní = 60,80 € mesačne
- Zamestnanci - 27,36 € mesačne

Mení sa aj cena za mliečnu desiatu od 1.9.2020.
Mliečna desiata:
-1.stupeň -19 x 0,52 € = 9,88 € mesačne
-2.stupeň -19 x 0,56 € = 10,64 € mesačne

Štát dotuje stravu v sume 1,20€/na deň. Zákonný zástupca platí naďalej 2,00 € na mesiac čiastočné režijné náklady, tzn.rodič zaplatí do 20.augusta 2020 - 38,00 € a do 20.decembra 2020 -12,00 €. Po chválení nového VZN č.4/2020 zákonný zástupca dopláca od 1.9.2020 za obedy 1.stupeň - 0,01 € za jeden obed a pre 2.stupeň zákonný zástupca dopláca za obedy - 0,10 € za jeden obed.Dotovaná strava „Obedy zadarmo“

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (v znení č. 393/2012 Z. z., 96/2013 Z. z., 177/2018 Z. z., 375/2018 Z. z.)
§ 4 odsek 6:
„Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“
Vysvetlenie: Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
• Dotácia sa poskytuje ak sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu (nie je určené koľkých vyučovacích hodín sa zúčastnil –ak je žiak zapísaný v dochádzke – má nárok na dotáciu). Žiak musí byť prihlásený na stravu (Zápisný lístok-prihláška na stravovanie)
• Dotácia sa neposkytuje žiakovi:
1. ktorý sa nezúčastnil vyučovania-strava sa musí odhlasovať (choroba, exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.) V prípade choroby žiaka je možnosť v prvý deň odobrať obed do obedára (ale ani v prvý deň choroby nemá nárok na dotáciu) a ostatné dni treba odhlásiť. (Strava sa odhlasuje iba: čípom na termináli, osobne – podpis u vedúcej ŠJ, elektronicky cez https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0188 Strava sa odhlasuje deň vopred do 13,30 hod., hromadné odhlášky (exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.) a posledný júnový týždeň - týždeň vopred v pondelok do 13,30 hod.
2. ktorý neodobral stravu = žiak, ktorý sa zúčastnil vyučovania – ale neodobral obed (nechcelo sa mu stáť v rade .... atď). Žiak musí nosiť čípový kľúč a sledovať, či mu funguje ak neodčípuje obed = stravu neodobral. (v prípade, že číp žiak zabudol – treba ísť k vedúcej ŠJ – ktorá ho odčípuje a vydá mu potvrdenie, ktoré odovzdá kuchárke)
3. ak je vyčerpaná finančná zábezpeka a neuhradené čiastočné réžijné náklady. Do 20 augusta treba uhradiť finančnú zábezpeku 30,00 €+8 €(réžia za september-december)=38,00 € a do 20. decembra 2020 réžiu čiastočné režijné náklady 12,00 €(za mesiace január-jún).V prípade poklesu finančnej zábezpeky pod 10 € bude rodič upozornený vedúcou ŠJ.
• Diétne stravovanie – dotáciu poskytuje zriaďovateľ (MESTO PÚCHOV)
Dotácia sa poskytne podľa § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) žiakom, ktorých zdravotný stav vyžaduje podľa ošetrujúceho lekára – špecialistu (ako nap. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) osobitné stravovanie. Ide o nasledovné typy diét:
1. Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)
2. Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka)
3. Bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia)
- Iné typy diét -alergií, nie sú akceptované a dotácia na stravu sa na ne nevzťahuje! – „môžu nastať zmeny“
Zákoný zástupca predloží zriaďovateľovi doklady:
1. od ošetrujúceho lekára – špecialistu
2. od školy, že neodoberá stravu v školskej jedálni a koľko dní sa v mesiaci žiak zúčastnil vyučovania v škole.

Dotovaná strava „Obedy zadarmo“

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (v znení č. 393/2012 Z. z., 96/2013 Z. z., 177/2018 Z. z., 375/2018 Z. z.)
§ 4 odsek 6:
„Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“
Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Ktorý žiak má nárok na dotovanú stravu? – Žiak, ktorý sa zúčastnil vyučovania a odobral stravu, odovzdal zápisný lístok – prihlášku na stravovanie, má uhradenú čiastočnú úhradu réžijných nákladov (2,- € na mesiac) a má dostatočnú výšku finančnej zábezpeky z ktorej by sa odpísala nedotovaná strava(platba do 20. augusta – 30€)
2. Kto poskytuje dotáciu na stravovanie ak zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie a aké doklady potrebujem? – dotáciu poskytuje zriaďovateľ – Mesto Púchov a potrebujete doklad od ošetrujúceho lekára – špecialistu (ako nap. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) a doklad od školy, že žiak neodoberá stravu v školskej jedálni a koľko dní sa v mesiaci zúčastnil vyučovania v škole.
3. Ktoré typy diét patria do osobitného stravovania? - Ide o nasledovné typy diét: šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite), diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka), bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia)
4. Ak neodhlásim dieťa počas nemoci zo stravy, bude mať nárok na dotovanú stravu? – Ak sa žiak nezúčastní vyučovania v škole nemá nárok na dotáciu a poplatok za stravu mu bude stiahnutý z finančnej zábezpeky.
5. Ak sa dieťa zúčastní vyučovania, ale neodoberie obed, lebo by nestihol autobus domov – bude sa strava pokladať za dotovanú? – Ak žiak neodoberie stravu, nemá nárok na dotáciu a poplatok mu bude stiahnutý z finančnej zábezpeky.
6. Môžem počas choroby dieťaťa odoberať obedy v obedári? – V prvý deň choroby je možné odobrať obed do obedára (ale aj v tomto prípade nemáte nárok na dotáciu a poplatok bude stiahnutý z finančnej zábezpeky), ale ostatné dni sa musia odhlásiť.
7. Čo v prípade, že dieťa pokazilo – stratilo – zabudlo čip na stavovanie? – V takom prípade pôjde za vedúcou školskej jedálne, ktorá ho odčipuje a dá mu potvrdenie pre kuchárku, že môže obed odobrať.
8. Ako môžem stravu odhlásiť? Strava sa odhlasuje iba: čipom - na termináli, osobne – podpis u vedúcej ŠJ a elektronicky - cez https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0188
9. Do kedy môžem stravu odhlásiť? Strava sa odhlasuje deň vopred do 13,30 hod., hromadné odhlášky (exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.) a posledný júnový týždeň - týždeň vopred v pondelok do 13,30 hod.
10. Bude prihlásená strava v prípade, že nedoplatím vyčerpanú finančnú zábezpeku? V tomto prípade strava nebude prihlásená.STRAVOVACÍ PORIADOK
na školský rok 2020/2021

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Telefónne číslo: 042/4632761

Strava sa prihlasuje na základe ZÁPISNÉHO LÍSTKA – PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE a uhradenia:

• čiastočných režijných nákladov v sume 8,00 € na mesiace január - december a 12,00 € na mesiace január - jún
• finančnej zábezpeky v sume 30,00 € na zabezpečenie nedotovanej stravy
Spôsob úhrady: prvá platba do 20.augusta 2020 v sume 30,00 € zápezpeka + 8 € réžia = 38,00 € do 20.augusta 2020 a ďalšia platba do 20.decembra 2020 je potrebné zaplatiť réžiu v sume 12,00 € na mesiace január - jún na účet (IBAN): SK5575000000004023562936, treba udať správny variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený a meno, priezvisko stravníka (poznámka v banke, informácia pre prijímateľa)
Nedotovaná strava, ktorá sa bude sťahovať z finančnej zábezpeky je
I. stupeň 1-4 ročník za 1 deň 1,21 €
II. stupeň 5-9 ročník za 1 deň 1,30 €

VÝDAJ OBEDOV
- zmena času je uvedená na stránke školskej jedálne https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0188

Čas výdaj obedov - Cudzí stravníci - od 11,00 hod. do 11,25 hod. do obedárov,
Stravníci školy - od 11,25hod. do 13,30 hod.

ZMENA JEDÁLNEHO LÍSTKA

Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom.

PRIHLÁSENIE STRAVY

Stravník sa prihlasuje na základe vypísania zápisného lístka – prihláška na stravovanie, úhrady režijných nákladov a dostatočnej výšky finančnej zábezpeky

ODHLASOVANIE STRAVY

 deň vopred, najneskoršie do 13,30 hod.

 Týždeň vopred do pondelka - posledný týždeň v júni do 13,30 hod.
- hromadné odhlášky (t.j. výlety, exkurzie, škola v prírode a pod.)

Strava sa odhlasuje na základe neprítomnosti žiaka v škole (choroba, exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.) čipom na termináli, osobne – podpis u vedúcej ŠJ, elektronicky cez https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0188 (nerátajú sa sviatky a víkendy – napr. pondelok sa odhlasuje v piatok do 13,30 hod.)
Strava sa odhlasuje deň vopred do 13,30 hod., hromadné odhlášky (exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.) a posledný júnový týždeň - týždeň vopred v pondelok do 13,30 hod.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a nedotovaná strava bude uhradená z finančnej zábezpeky. Strava sa neodhlasuje ak žiak navštevuje školu (Zákon č. 245/2008 Z. z. § 140 a 141) a odobratie stravy do obedára je možný v prvý deň choroby (aj prvý deň choroby sa nedotovaná strava odráta z finančnej zábezpeky) - ostatné dni je povinné stravu odhlásiť.

ČÍPOVÝ KĽÚČ
Stravník pri výdaji stravy priloží svoj čip k zariadeniu, podľa ktorého ho kuchárka identifikuje. Ak sa čítačka po priložení čipu rozozvučí hlasným tónom (ukáže sa rovná palička alebo nula), znamená to, že tento stravník buď nemá doplatenú finančnú zábezpeku, nie je na daný deň prihlásený na stravu, alebo sa ju pokúša opätovne odobrať. Pri strate čipu je nutné túto stratu nahlásiť vedúcej ŠJ, ktorá stratený čip vyradí zo systému. Zakúpenie nového čipu je za poplatok 5,00 € (po vrátení nepoškodeného čipu – vedúca vyplatí 5 € späť). Pri strate, prípadne zabudnutí čipu sa strava vydá na základe potvrdenia, ktoré vydá vedúca školskej jedálne.
Stravník musí odoberať stravu čipom a sledovať, či mu čip funguje.STRAVA V OBEDÁROCH
Rodičia, ktorý nestihli prvý deň odhlásiť stravu odoberú stravu v obedári od 11,00 hod. do 12,00 hod. s čipom daného stravníka. Stravu rodičia musia v ostatné dni odhlásiť .
Upozorňujem stravníkov, ktorí si odoberú obed do obedára, aby ho skonzumovali do ukončenia výdajnej doby t. j. do 13.30 hod. ( podľa platných hygienických predpisov). Za obed skonzumovaný po tejto dobe a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť nezodpovedáme.
Zákon č. 245/2008 Z. z. § 140 a 141 hovoria o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v školskej jedálni. Zákon nepripúšťa konzumáciu stravy, ktorá je vyrobená v školskej jedálni v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v školskej jedálni má výchovný moment a je prevenciou v oblasti výživy.

DOZOR V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Počas výdaja desiatej a obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor podľa rozvrhu (rozvrh – na dverách ŠJ).
SPRÁVANIE SA ŽIAKOV -V ŠJ - Žiak:
1. Má právo stravovať sa v ŠJ. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
2. Je povinný mať funkčný čipový kľúč, nepodvádzať. Žiak, ktorý nemá čipový kľúč (stratil alebo zabudol, prípadne mu prestal fungovať), stratu nahlási u vedúcej ŠJ a s potvrdenkou môže odobrať obed.
3. Do ŠJ vstupuje každý žiak s umytými rukami, v prezuvkách bez vrchného odevu (kabát, vetrovka a pod.), čiapok a školskej tašky. Všetko si odkladá v priestoroch šatne pred ŠJ. Cenné veci (peňaženka, mobil a pod.) si môže vziať so sebou do ŠJ. Do ŠJ sa nesmie vstupovať so žuvačkou.
4. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia a ani rodičia nevstupujú do ŠJ.
5. Do jedálne prichádza disciplinovane. Zaradí sa tak, aby neobmedzoval príchod a odchod žiakov zo ŠJ, nestrká do spolužiakov, nepredbieha sa.
6. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov ŠJ a prítomných pedagógov.
7. Pri stole sa správa kultúrne (nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu a pod.), neničí inventár (príbory, poháre, taniere, obrusy, stoličky atď).
8. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkovi pri okienku na špinavý riad, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe uprace, prípadne požiada o pomoc upratovačku.
9. Zo ŠJ je zakázané vynášať riad.
10. Po skončení obeda odnesie použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, pri odchode od stola zasunie stoličku.
12. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť zamestnancovi ŠJ alebo dozor konajúcemu pedagógovi.
13. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.
Jedálny lístok je vypracovaný vedúcou ŠJ a hlavnou kuchárkou. Je zverejnený aj na internetovej stránke https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek.php?idzar=195&lang=SK a na vchode do Školskej jedálne. Prípadné pripomienky, sťažnosti, námety a otázky k stravovaniu, hygiene, je možné prerokovať iba s vedúcou ŠJ alebo riaditeľom školy.


Číslo účtu pre platbu stravného v tvare IBAN:
SK5575000000004023562936
Zároveň prosím rodičov, aby pri platbe vždy uvádzali správny variabilný symbol /číslo čipu/ a dodržiavali termín platby - do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca.
Zmena ceny stravného sa mení z dôvodu nárastu cien a režijných nákladov.

Platba do 20.augusta 2020 na šk.rok 2020/2021
roč.1 - 4 - 30,00 € + 8,00 €
roč.5 - 9 - 30,00 € + 8,00 €
Mesačná platba do 20. dňa v mesiaci

Mliečna desiata:
-1.stupeň - 19 x 0,52 € = 9,88 €
-2.stupeň - 19 x 0,56 € = 10,64 €

Odhlásiť zo stravy sa môžete najneskôr deň vopred do 13.30.hodiny ma termináli v Školskej jedálni, cez internet alebo osobne u vedúcej Školskej jedálne.

Od 1.9.2020 schválené nové VZN č.4/2020(schválené 24.6.2020,nahrádza:5/2019)určuje finančné pásmo č.3 na nákup potravín:
-1.stupeň-1,21 €
-2.stupeň-1,30 €

Štát dotuje stravu v sume 1,20€/na deň. Zákonný zástupca platí naďalej 2,00 € na mesiac čiastočné režijné náklady, tzn.rodič zaplatí do 20.augusta 2020 - 38,00 € a do 20.decembra 2020 -12,00 €. Po chválení nového VZN č.4/2020 zákonný zástupca dopláca od 1.9.2020 za obedy 1.stupeň - 0,01 € za jeden obed a pre 2.stupeň zákonný zástupca dopláca za obedy - 0,10 € za jeden obed.