e-strava Informácia jedálne
Obchodná akadémia
Topoľčany
[0177]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vážení stravníci,

Naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy a odberu stravy.

Podstanou zmenou pre Vás je:
a vydávanie stravy cez čipové karty (náhrada za stravenky)
odhlasovanie (prihlasovanie) cez:
• terminál (PC) v jedálni školy,
• alebo cez internetovú stránku školy.Stravník bude prihlásený na stravu (na celý ,mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na nasledujúci mesiac dokladom zaplatení u vedúcej.
Dokladom o zaplatení sú výpis banky (výpis internetbankingu) tak u trvalých príkazov ako aj zloženky.

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli - v čase otvorenia jedálne
- cez internet nepretržite počas celých 24 hodín
U jedla č.1 - odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,10 hod.
U jedla č.2 - odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie deň je povolené vždy len dva dni vopred do 14,10 hod.


Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Na termináli (PC) v jedálni školy – len prostredníctvom čipovej karty

2. Cez internet ovú stránku škloly

- postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku školy,
c) Vyhľadá odkaz „Stravovanie“
d) Vyberie odkaz „Prihlášky- odhlášky“
e) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
f) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
g) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
h) Odhlási resp. prihlási stravu,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:
a) Prihlási sa na internetovú stránku školy,
c) Vyhľadá odkaz „Stravovanie“
d) Vyberie odkaz „Prihlášky- odhlášky“
e) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
f) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (zmenené osobné) heslo,
g) Odhási resp. prihlási stravu, alebo zmení jedlo napr.:z 1 na 2
Možné zmeny:
- 1-prihláška jedla č, 1
- 2 – orihláška jedla č.2,
- 0 (nula) -odhláška.

V prípade že máte e-mailovú adresu požiadajte vedúcu, aby Vám nastavila možnosť zaslania spávy o každej zmene (dátumy a počty - prihlásenie, odhlásenie stravy) na Vašu e-mailovú adresu.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Zmeny sú spracováné každý pracovný deň o hod.,14.15 hod.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.

!!!
Upozorňujeme stravníkov, že stravu na nasledujúci mesiac je nutné uhradiť do 25. v bežnom mesiaci. V prípade, že systém neobdrží informáciu o zapatení do prvého pracovného dňa nového mesiaca, vylúči stravníka zo stravovania.

Čas od 25. do konca mesiaca je rezervovaný na doručnie dokladov o zaplatení.
!!!