e-strava Informácia jedálne
ZŠ Emila Zátopka
Kopřivnice
[0153]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vážení strávníci, přejeme Vám dobrou chuť.PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
platný od 1.9.2019

Zpracováno v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,vyhláškou č.107/2005 Sb.ve znění 107/2008 o školním stravování, vyhláškou č.137/2004 ve znění č.602/2006 Sb., vyhláškou č.84/2005 .
1.Obecná ustanovení

. Školní jídelna připravuje stravu dle norem školního stravování.Velikost porce je dána věkem žáka,čemuž odpovídá výše úhrady.
. Stravování zaměstnanců škol se řídí předpisy pro závodní stravování - nárok na oběd vzniká po odpracování 3 hodin.
. Strava je vydávána na základě platné stravovací karty. Nový strávník stravovácí čip obdrží zdarma.V případě její ztráty uhradí strávník částku 100,- Kč.
. Žák hradí pouze cenu potravin:
7-10 let 23,- Kč
11-15 let 25,- Kč / do této skupiny se zařazuje, pokud dosáhne ve školním roce od 1.9. do 31.8. 11 let/
15 let a více 27,- Kč
Zvýhodněná cena stravného je poskytnutá výhradně v době pobytu žáka ve škole.

. Skladba jídelních lístků, plnění spotřebního koše vybraných surovin/mléko,maso, ryby,zelenina,ovoce,luštěniny,mléčné výrobky,brambory a další suroviny,kde se má spotřeba snižovat- tuky, cukry/ a dodržování hygienických předpisů je sledováno pracovníky KHS.
. Po ukončení výdeje stravy jsou nevydané porce nabídnuty dětem na přidání.
. Součástí každého jídla je nápoj.

2. Přihlašování nových strávníků k odběru stravy

. Po-Pá od 8,00 do 13,00 hod. u vedoucí školní jídelny
. Hlavní prázdniny: 15.-30.8. vždy v Po -Pá od 7,00 do 12,00 hod.
u vedoucí školní jídelny.

3.Organizace výdeje stravy

. Vstup žáků do školní jídelny je povolen v době od 11,30 do 14,00 hod.,v odůvodněných případech i mimo stanovenou dobu
. Vstup do školní jídelny je možný jen za doprovodů pedagogů.
. Podmínkou stravování je přítomnost pedagogického dozoru/rozpis visí ve sborovně školy i ve školní jídelně/.Úraz nebo nevolnost hlásí strávník dozorujicímu pedagogovi.
. Strávnící jsou povinní řídit se pokyny dozorujicího pedagoga,ostatních přítomných pedagogů,vedoucí školní jídelny, kuchařek.
. Strávník si umyje ruce, na tác uloží příbor a u výdejního okénka hlavní jídlo, polévku,přílohu/salát,kompot atd./,nápoj si samostatně nalévá u termosů.
. Po konzumaci oběda strávník uloží použité nádobí u odběrového okna-zvlášť talíře,příbory,sklenici,tác.
. Při zapomenutí stravovací karty se strávník zařadí jako poslední v řadě,kuchařce nahlásí třídu a jméno a následně po ověření dostane oběd.
. Konzumace stravy probíhá ve školní jídelně, odnášení stravy není přípustné.
. Mimořádný úklid jídelny během výdeje zajišťují pracovníci školní jídelny, o službu požádá dozorujicí pedagog.
. Připomínky ke kvalitě či velikosti porcí sděluji strávníci
dozorujicímu pedagogovi nebo vedoucí školní jídelny.
. Výdej stravy do jidlonosičů : od 11,30 do 11,45 hod.
. Při odběru jídla do nosičů nachystá kuchařka stravu do misek a strávník si sám přeloží oběd do nosiče.
.školní jídelna nevaří žádnou dietu.

4.Výběr/objednávání/stravy

. Jídelní lístek je vystaven ve školní jídelně a na internetu.
. Strávník/nebo jeho zákonný zástupce/si stravu vybrat/a objednat/ nemusí a pak automaticky odebere jídlo č.1.
. Jídlo č.2 strávník vybírá /objednává/ 3 pracovní dny dopředu.
. Možné způsoby výběru /objednávání/stravy:
a/ na PC ve školní jídelně
b/ prostřednictvím internetu


5. Odhlašování stravy

. odhlašování stravy je možné den předem vždy do 13,30 hod., ve výjímečných případech v den výdeje stravy, a to do 7,15 hod.
. Za pozdě odhlášenou stravu jídelna peníze vracet nemůže!
. Po dobu nepřítomnosti žáka ve škole je jeho zákonný zástupce povinen stravu odhlásit. Pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole je možné vyzvednout si oběd za zvýhodněnou cenu, další dny jen za plnou cenu. Za neodhlášený/případně i neodebraný/ oběd může školní jídelna zpětně požadovat úhradu plné ceny oběda dle kalkulačního listu /45,- a 47,- Kč a 49,00Kč/ZŠ E.Z. doplatek 35,00 Kč/.
. Možné způsoby odhlášení stravy:
a/ na PC ve školní jídelně
b/ prostřednictvím internetu
c/ telefonicky /556 821307/mob.737 207292
. Na sporožírové účty, na účty z bank a složenky se částka za odhlášenou stravu vrací každe dva měsíce způsobem snížené zálohy o tuto částku/ např.odhlášené stravné za září se vrací snížením zálohy na měsíc listopad atd./

6.Úhrada stravy

. Stravné zákonný zástupce žáka hradí zálohově měsíc předem.
. Způsoby úhrady stravy:
a/ prostřednictvím sporožírového účtu/splatnost k 22.dni v měsíci/
b/ z účtu kterékoliv banky / splatnost ke 14.dni v měsíci/
c/ složenkou(vyzvednutí ve školní jídelně od 15.dne v měsíci/splatnost do 25.dne v měsíci/. V uvedených termínech je nutné mít dostatek finančních prostředků na účtu/ a rovněž složenky musí být řádně uhrazeny/. V případě neprovedení platby, nebo pozdní platby, nebude oběd vydán, až po předložení dokladu o zaplacení.
. První 3 dny v září dostávají obědy všichni strávníci, 4.den oběd neobdrží strávník, od něhož školní jídelna platbu neobdržela/oběd je vydán jen v případě předložení dokladu o zaplacení/.
. Režim úhrady stravného složenkami na začátku školního roku:
Žáci/případně jejich zákonní zástupci/, kteří se v minulém školním roce stravovali, si mohou vyzvednout složenky ve školní jídelně již od 15.8. /7,00-12,00 hod./ a stravu uhradí nejpozději do 25.8.Pokud bude stravné uhrazeno v pozdějším termínu, je nutné vždy v měsíci září předložit doklad o zaplacení přímo u odběru oběda.
Noví strávníci platí v měsíci září v hotovosti přímo ve školní jídelně.

7. Zacházení s krmným odpadem

. Krmný odpad je odvážen denně na základě platné smlouvy.


Tomáš Polívka, ved.ŠJ

Mgr.Zdenka Havlíková,řed.ZŠ