e-strava Informace jídelny
ZŠ a MŠ Palkovice
Palkovice
[0133]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

POZOR!!!!
---------------------------------
1. 9. 2020
Výdej obědů od 9 do 12 hod.---------------------------------
---------------------------------
Vážení strávníci,

od měsíce září, školního roku 2010/11 naše škola přešla na bezhotovostní platební systém při placení stravného. To znamená, že platby, které jste dosud prováděli hotovostně u vedoucí školní jídelny, budou nyní Vámi uhrazeny prostřednictvím účtu v bance, formou trvalého příkazu a to na

č.ú. 181025978/0300

specifický symbol = číselný kód žáka

Přeplatky a odhlášky za stravné Vám budou převedeny zpět na Váš účet a to dvakrát za rok. V měsících lednu a červenci. JE NUTNÉ HLÁSIT VED. JÍDELNY ZMĚNU ÚČTU, ABY VÁM PŘEPLATKY PŘIŠLY NA SPRÁVNÝ ÚČET.

V případě nejasností kontaktujte vedoucí školní jídelny
paní Hlaváčovou 558 441 731/732
jidelna@zspalkovice.cz

Ceny stravného platné od 01.07.2012


celodenní do 6-ti let.....851,- Kč
polodenní do 6-ti let.....690,- Kč
----------------------------------
celodenní nad 6 let ......943,- Kč
polodenní nad 6 let ......759,- Kč
----------------------------------
----------------------------------

1. stupeň 6 - 10 let.....621,- Kč
2. stupeň 11 - 14 let.....667,- Kč
3. stupeň nad 15 let.....736,- Kč
----------------------------------
Částky jsou uvedeny za 23 obědů

----------------------------------

Znova upozorňujeme, že strávník, který nebude mít uhrazeno stravné do 25.dne předchozího měsíce nemůže se v následujícím měsíci stravovat!!!!
A také na povinnost odhlášení oběda žáků v případě nepřítomnosti ve škole. Pouze první den nemoci je umožněno zákonem oběd odnést v jídlonosiči. Jsme povinni kontrolovat docházku v třídních knihách a porovnat ji s výkazy stravovaných osob. Pokud bude zjištěno, že oběd, na který nevznikl nárok nebude odhlášen jsme povinni žádat po strávníkovi, či zákonných zástupcích nezletilých strávníků o doplacení režijních nákladů na neodhlášený oběd a to ve výši 34,- Kč. Platbou stravného platíte pouze cenu za potraviny.

----------------------------------


Čip potřebný k obědům:

Cena čipu je 85,- Kč
Čip je elektronické zařízení. Neopatrným zacházením se může poškodit (úderem, polití tekutinou, apod.). Používejte pouze nepoškozené čipy. Kdo čip zapomene je povinen znát číslo a oběd si vyzvedne na konci výdeje pro danou kategorii. Číslo čipu nahlásí paní kuchařce.

-----------------------------------
ŠKOLNÍ AUTOMAT
PROVOZ ŠKOLNÍHO AUTOMATU POKRAČUJE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21. Platnost karet z minulého školního roku je do listopadu 2021.
Stav karty lze ověřit po přihlášení na stránky
www.happysnack.cz. Na webu je možno zjistit další informace o změnách. Žáci, kteří mají zájem nakupovat zdravé svačinky a nápoje ve školním automatu si mohou zdarma vyzvednout nové karty do školního automatu u vedoucí školní jídelny.


Doufáme, že budete s našimi službami spokojeni a všem strávníkům přejeme dobrou chuť!
Zaměstnanci ŠJ

----------------------------------

Vnitřní řád školní jídelny

1. Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, dbají svým chováním a vystupováním na kulturu stolování. Z jídelny je zakázáno vynášet jakékoli jídlo.

2. Žáci přicházejí v doprovodu vyučujícího poslední hodiny k jídelně, ukázněně čekají před vstupem, dovnitř vstupují na pokyn dozoru, mají s sebou platný nepoškozený stravovací čip. V případě zapomenutí čipu si strávník oběd vyzvedne na konci výdeje pro danou kategorii, kdy nahlásí své číslo čipu paní kuchařce.

3. Každý žák dbá na čistotu a pořádek v jídelně

4. Obědy se vydávají od 11,00 do 13,30 hodin

5. Platby za stravné jsou poukazovány na účet školy vždy k 20.dni v měsíci jako záloha na měsíc následující. Přeplatky jsou poukazovány strávníkům zpět na jejich účet a to dvakrát ročně / v měsících červenci a prosinci/

6. Odhlašovat obědy je možno ještě tentýž den do 7,30 hodin telefonicky 558 441 731/32, emailem jidelna@zspalkovice.cz nebo osobně u vedoucí školní jídelny.V MŠ pokud dítě je odhlášeno na neurčitou dobu je nutno přihlásit stravu nejpozději den předem. Dle vyhlášky č. 107/2005 sb. je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti dítěte/žáka, se považuje také za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou cenu - cenu uvedenou v příloze č.1. V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole neodhlašený oběd musí být uhrazen v plné výši. Tedy finanční normativ plus osobní a provozní režie, která činí 34 Kč.

7. Výdej obědů do jednorázových obalů pro nepřítomného žáka bude od 11.00 do 13.30 hod. U hlavního vchodu kontaktujte školníka nebo vedoucí školní jídelny.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

8. Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy.
V Palkovicích 21.8.2020
Marcela Hlaváčová
vedoucí ŠJ