e-strava Informácia jedálne
ZŠ Alšova č. 1123
Kopřivnice
[0122]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vnitřní řád školní jídelny


Adresa školy: Kopřivnice, ulice Alšova 1123, 742 21
Telefon: 556810174,734872189

Zpracováno v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb.,Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, Vyhláškou č. 602/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.


1. Obecná ustanovení

• Ve školní jídelně se připravují obědy pro vlastní žáky, zaměstnance a důchodce (bývalé zaměstnance školy) a dále pro žáky a zaměstnance ZŠ Lubina.

• Strava se vydává na základě platného čipu, který si nový strávník zakoupí za 102,- Kč. V případě ztráty čipu si strávník zakoupí čip nový.

• Stravování zaměstnanců vychází z Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na školní stravování. Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo, během stanovené směny. Pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá minimálně 3 hodiny.

2. Přihlášky, odhlášky a výběr stravy

Na základě písemné přihlášky na počátku stravování je strávník přihlášen na stravování na dobu neurčitou.Veškeré změny včetně nepřítomnosti ve škole a zrušení stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny. Pokud tak strávník (rodiče) neučiní – stravné propadá a za neodhlášený (odebraný i neodebraný) oběd bude zpětně požadována úhrada do plné ceny oběda dle kalkulačního listu (doplatek 31,- Kč za jeden neodhlášený oběd).

• Oběd musí být přihlášen nebo odhlášen nejpozději do 13.30 hod. předcházejícího dne (prostřednictvím internetu do 7.30 aktuálního dne), pokud je včas odhlášen sníží se částka k placení stravného v následujícím zúčtovacím období (příklad 1: O částku za oběd řádně odhlášený v lednu, bude snížena záloha stravného na měsíc březen - tedy platba 20.2./ příklad 2: Částka za oběd odhlášený v červnu, Vám bude vrácena k 20.7./platba z účtu v září/platba složenkou/- zálohy se na prázdninové měsíce nesráží). Případný přeplatek bude vrácen na konci školního roku nebo po ukončení stravování. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

• Odhlášení si každý strávník provádí sám.
Po dobu nepřítomnosti strávníka ve škole je on nebo jeho zákonný zástupce povinen stravu odhlásit. Pouze první den nepřítomnosti ve škole je možné si oběd vyzvednout za dotovanou cenu, další dny jen za cenu plnou.
Možné způsoby odhlášení stravy:
- na PC ve školní jídelně nebo vestibulu školy
- prostřednictvím internetu/e- strava, e-mail/
- mimořádně telefonicky na čísle 556810174
• Strávník má možnost výběru ze dvou jídel.
Pokud strávník neupraví výběr bude mu automaticky přiděleno jídlo č. 1.
Možnost poslední úpravy jídla je 2 pracovní dny předem.

Jídelní lístek je vystaven ve školní jídelně, ve vestibulu školy a na internetu. Strava připravovaná ve školní jídelně je určena k okamžité spotřebě. Změna jídel a alergenů vyhrazena.


3. Provoz ŠJ

Výdejní doba:
• pro vlastní žáky a zaměstnance 11,45 – 14,00
• pro důchodce 11,15 – 11,40
• pro odběr do jídlonosičů 11,20 –11,40 (doporučená)
• pro žáky a zaměstnance ZŠ Lubina - plnění do termoportů v 10,55; V 11,00 jsou tyto obědy odvezeny (odvoz je zajištěn odběratelem) na výdejny jiných právních subjektů;


Žáci mohou vstoupit do jídelny pouze za přítomnosti pedagogického dozoru (řádně přezutí).

• Vlastní organizace provozu - strávník si před vstupem do jídelny umyje ruce. V jídelně si vezme tác a příbor a přistoupí k výdejním oknům (označených 1, 2), kde po přiložení čipu na snímač dostane hlavní jídlo, pokračuje dál a u okna č. 3 si nalije polévku, nápoj - posadí se ke stolu. Po skončení jídla použité nádobí (včetně nesnědeného jídla) odnese k označenému sběrnému oknu, kde nádobí roztřídí a opustí jídelnu.
• Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického pracovníka a hlavní kuchařky.
• Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
• Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci - oběd bude vydán pracovnicí ŠJ do jídlonosiče, přineseného strávníkem nebo jeho zástupcem do jídlonosiče, který bude rozložený na výdejní tác.
• Ovoce nebo zákusky žák sní u stolu nebo si je odnese k pozdější konzumaci domů.
• Pedagogické dozory jsou vyvěšeny na nástěnce u vstupu do ŠJ.


Neodhlášené a neodebrané obědy

• Na základě zákona č.561/2004 Sb.,a vyhlášky 107/2005 Sb.o školním stravování, je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole doúčtována za plnou cenu.

• První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole.4. Dotazy a připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ.

5.Výše stravného

Výše stravného je určená dle platného kalkulačního listu.

Žáci vlastní
7- 10 let
dotovaná cena 22,00 Kč
plná cena 53,00 Kč

Žáci a předškoláci ZŠ Lubina
7 – 10 let
dotovaná cena 22,00 Kč
plná cena 51,00 Kč


Žáci ZŠ Lubina
11 – 14 let
dotovaná cena 24,00 Kč
plná cena 53,00Kč


Žáci ZŠ Kopřivnice, Alšova

11 – 14 let
dotovaná cena 24,00 Kč
plná cena 55,00 Kč

Žáci ZŠ Kopřivnice - Alšova

15 a více let
dotovaná cena 26,00 Kč
plná cena 57,00 Kč

Zaměstnanci ZŠ Kopřivnice - Alšova, zaměstnanci školy v důchodu

dotovaná cena 26,00 Kč
plná cena 57,00 Kč

Důchodci jiných škol
57,00 Kč


Zaměstnanci ZŠ Lubina
55,00 Kč

předškoláci 3 - 6 let
dotovaná cena 20,00 Kč
plná cena: 51,00 Kč


6. Platba stravného
Stravné se hradí zálohově předem.
Způsoby úhrady stravného:
- prostřednictvím sporožirového účtu /splatnost k 20. dni v měsíci/
- z účtu jakékoliv banky /splatnost k 20. dni v měsíci/
- složenkou /splatnost k 20. dni v měsíci
Režim úhrady na začátku školního roku:
- U nových strávníků bude stravné na měsíc září vybráno v hotovosti.

7. Alergeny
Označení přítomnosti alergenu je na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačen číslem označujícím alergen. U jídelního lístku je příloha - seznam alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku.


8. Ostatní
- Mimořádný úklid (rozbité nádobí, rozlitý čaj…) a čistotu stolů v jídelně během výdeje zajišťují provozní zaměstnanci.
- Nevolnost, úraz ve školní jídelně je nutno hlásit pedagogickému dozoru.
- Strávníci se budou v jídelně chovat tak, aby chránili zdraví své i zdraví ostatních strávníků.
- Škody, které vzniknou nedbalostí nebo úmyslným ničením majetku ŠJ, budou připsány k úhradě žákům a jejich rodičům.

Platnost od 1.9.2019

ředitel školy: Mgr. Robin Pospěch
vedoucí školní jídelny: Ing. Jana Babincová