e-strava Informace jídelny
ZŠ Benková 34
Nitra
[0121]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníkyInformácia jedálne
ZŠ Benkova 34
Nitra 949 01
[021]


Vážení stravníci,

Naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy.
Podstatnou zmenou pre Vás je odhlasovanie a vydávanie stravy cez čipové karty resp. cez internetovú stránku školy.

Od 1. decembra 2008 sa mení systém prihlasovania a odhlasovania stravy.

Stravník bude prihlásený na stravu na nový mesiac automaticky
/na základe prihlášky na stravovanie /
V prípade, že úhrada za stravné nebude vykonaná do 20 - teho mesiac vopred , nasledujúci mesiac nový informačný systém stravníka nepustí k obedu , ale z obedov nie je odhlásený /celkovo zo stravy/.


Nové prihlásenie bude možné až po úhrade stravného .


Ved.ŠJ-Benkova 34, Nitra J.Molnárová č.t.7731278
--------------------------------------------------------------------------

Odhlásenie stravy bude možné:
- v jedálni na objednávkovom termináli
- v jedálni do písanky odhlášky stravného
cez internet nepretržite počas celých 24 hodín
u ved.ŠJ telefonicky č.t 7731278
/žiadna odkazová schránka/telefon/nie je

Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod.
V pondelok do 8.hod./aj na pondelok/
Ostatné dni pondelok do 14.hod na utorok
utorok do 14.hod.na stredu..Postup odhlásenia stravy :

1. Na upravenom PC v ŠJ – len prostredníctvom čipu.
2.Cez internetovú stránku školy http://www.zsbenkova .sk/Postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):

a) Stravník si vyžiada odoslanie univerzálneho hesla (zsbe)na internet u vedúcej jedálne,
b) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ
c) Vyhľadá odkaz „Školská jedáleň“, klikne na Prihlášky a odhlášky stravy
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu bez núl,
e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (zsbe),
f) !!! Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!! a klikne na tlačitko "Uložiť",
g) Odhási stravu a klikne na tlačitko "Uložiť zmeny",

Postup odhlasovania po zriadení vstupu:

h) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ
i) Vyhľadá odkaz „Školská jedáleň“, klikne na Prihlášky a odhlášky stravy
j) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu bez núl,
k) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (osobné) heslo,
l) Odhási stravu a klikne na tlačítko "Uložiť zmeny",
Možné zmeny: 1- prihláška, 0- odhláška.

Prihlásenie stravníka do e- stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou .
Zmeny sú spracovávané každý pracovný deň .
Odhlásiť stravu je možné len výnimočne aj u vedúcej jedálne a to v pondelok do 8.00 hod.

Užitočné informácie.
- Dieťa sa prihlási na stravu u ved.ŠJ
- Dostane prihlášku a šek na stravu
- Vyplnenú prihlášku a zaplatený šek odovzdá ved.ŠJ
- Ved. ŠJ odovzdá na základe podpisu čipovú kartu stravníkovi
- Čipová karta sa po odhlásení zo stravy zablokuje
- Bez čipovej karty obed až po 14 .00 hod. aj družinár
- Odhlášky zo stravy: v pondelok do 8.00 hod.
- v týždni U-P deň vopred do 14,00 hod.
- Po termíne odhlášok si môže rodič prísť s čipovou kartou prevziať obed /bočný vchod /len v prípade choroby/
- Pokiaľ je dieťa v škole,stravuje sa v jedálni
- Pri celkovom odhlásení /opustení školy /rodič odovzdá čipovú kartu a usporiada si finančné záležitosti
- Stravu uhrádzame :v sept. do 10.09.15/platba na sept./
v sept.do 20.09.15/platba na okt./
v okt. do 20.10.15/platba na nov./
v nov. do 20.11.15/platba na dec./
v dec. do 20.12.15/platba na jan./
v jan. do 20.01.16/platba na febr./
Neuhradenie stravy do termínu nebude nabitá čipová karta /bude pri okienku P Í P A Ť /Strata čipovej kartičky 5,- €
Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe , odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Čipovú kartu si stravník ponecháva : pokiaľ sa stravuje až do 9 ročníka/resp.pokiaľ neodovzdá čip ved.ŠJ.

Výška stravného : 1 – 4 : 1,09 € trvalý príkaz 23,-€ + réžijné náklady 1-€
Hmotná núdza: 0,09 €
5 – 9 : 1,16 € trvalý príkaz 25,-€+ réžia 1-€
Hmotná núdza: 0,16 €

Na základe vydaného dodatku č.4 k VZN č.21/2008/§4,bod 1.6 až 1.8/zákonný zástupca dieťaťa,žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v ŠJ paušálne,čiastku 1,00€ na jedného stravníka mesačne./var.symbol je číslo čipovej karty/
Č.účtu ŠJ : 0861263005/5600Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohto protokolu.

Ved.ŠJ – p.J. Molnárová č.t. 7731278