e-strava Informace jídelny
ZŠ dr. M. Horákové
Kopřivnice
[0117]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vážení strávníci, přejeme Vám dobrou chuť.

Základní škola dr. Milady Horákové, Kopřivnice
Obránců míru 369
Vnitřní organizační normy a směrnice


Vnitřní řád školní jídelny


Zpracováno v souladu se zákonem č. 274/2003 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, , vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování


Vedoucí školní jídelny Jana Pavlínová
Kontakt Tel: 556811343Email:pavlinova@zsmilhor.cz
Provoz školní jídelny 6:00 – 14:30 hodin
Výdej obědů: žáci a zaměstnanci
11:45 – 14:00

1. Obecná ustanovení
· Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců školy a důchodců.
· Každý strávník (žák) musí odevzdat přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem.
· Pro zaměstnance školy vzniká nárok na oběd po odpracování 3 hodin. Do této doby se započítává i příprava pedagogického pracovníka na vyučování. Oběd se nevydá strávníkovi v době nepřítomnosti na pracovišti z důvodu nemoci, dovolené nebo čerpání náhrad za stravné v době pracovní cesty.
· Strava je vydávána na základě platné čipové klíčenky, kterou strávník získá za poplatek 100,- Kč u vedoucí školní jídelny (dále ŠJ).
· Příprava stravy se řídí normami stanovenými pro školní stravování. Velikost porce zohledňuje věk žáka, od ní se odvíjí výše úhrady.
· Součástí každého jídla je nápoj.
· Skladba jídelního lístku, plnění spotřebního koše vybraných surovin (mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, zelenina, ovoce, luštěniny a další suroviny, kde se má spotřeba snižovat) a dodržování hygienických předpisů jsou předmětem kontroly pracovníků Krajské hygienické stanice.

2. Přihlašování ke stravování
· v průběhu školního roku: pondělí – pátek od 8:00 hodin do 13:00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
· o hlavních prázdninách: ve dnech 18. 8. – 30. 8. vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ

3. Stanovení výše úhrady stravného

Žáci
7 – 10 let 23,- Kč
11 – 14 let 25,- Kč
15 a více let 27,- Kč

Zvýhodněná strava je poskytována pouze v době, kdy žák navštěvuje školu.
· Zaměstnancům školy je v době přítomnosti na pracovištti stanovena úhrada za stravu ve výši 27,- Kč. Důchodci (bývalí zaměstnanci školy) hradí za 1 oběd částku 46,- Kč.
. Zaměstnanci v době nepřítomnosti ve škole hradí oběd v plné výši 59,00 Kč (k 27,- Kč se připočítavají mzdové náklady ve výši 19,- Kč, režie ve výši 7,- Kč a zisk ve výši 6,- Kč).
· Cizím strávníkům je úhrada stanovena ve výši 57,- Kč.

4. Způsob úhrady stravného
Stravné se platí zálohově, vždy měsíc předem, se splatností k 20. dni, a to:
· inkasem ze sporožirového účtu na číslo sběrného účtu 0100059851/0800
· inkasem z účtu jiného peněžního ústavu na číslo sběrného účtu 0100059851/0800
· prostřednictvím složenky, kterou strávník získá u vedoucí ŠJ od 15. každého měsíce na číslo běžného účtu 1767247329/0800(splatnost do 25. dne)
V případě neprovedené platby nebo pozdní platby nebude strávníkovi oběd vydán do doby předložení dokladu o zaplacení.

5. Způsob odhlašování stravy
· Po dobu nepřítomnosti žáka ve škole je povinností zákonného zástupce žáka ze stravování odhlásit. Za neodhlášený oběd (i když je neodebraný) bude školní jídelna dle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a ustanovení § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb.zpětně vyžadovat úhradu plné ceny oběda dle kalkulačního listu příslušné věkové kategorie (47,- Kč,49,-Kč popř. 51,-Kč).
· Za zvýhodněnou cenu poskytuje jídelna stravu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., §4 bod 9 pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole. Další dny je možné získat oběd pouze za plnou cenu.
· Oběd je možné odhlásit do 8:00 hodin v den výdeje.
· Způsoby odhlášení: na PC ve školní jídelně
prostřednictvím internetu
telefonicky na čísle 556811343
· Částka za odhlášenou stravu se vrací za dva měsíce. O tuto částku se snižuje záloha na následující měsíc.
. Volba druhého jídla se provádí
nejpozději 3 pracovní dny předem.
. Pokud na druhé jídlo nebude přihlášeno alespoň 25 strávníků, tak toto jídlo se nebude z důvodu rentability nákladů připravovat.
Organizace provozu školní jídelny
· žáci se mohou pohybovat v prostorách ŠJ v době od 7:00 do 14:00 hodin, z důvodu bezpečnosti pouze v doprovodu pedagogického pracovníka
· výdej stravy je započat pouze v přítomnosti pedagogického pracovníka, který zajišťuje pedagogický dozor
· povinnosti pedagogického dozoru jsou stanoveny vnitřní předpisem, konkretizace dozoru pro příslušný školní rok je zveřejněna ve ŠJ a v prostorách kanceláře zástupkyně ředitele
· z důvodu bezpečnosti a dodržování hygienických zásad žáci respektují pokyny pedagogů a personálu ŠJ. Každý úraz případně nevolnost bezprostředně nahlásí přítomnému pedagogickému dozoru
· z důvodů zachování čistoty prostředí v době vydávání stravy a bezpečného pohybu ve ŠJ vyžadujeme, aby žáci nevstupovali do prostor ŠJ ve venkovní obuvi
· mimořádný úklid jídelny během výdeje zajišťuje personál ŠJ. O provedení úklidu požádá pedagogický pracovník vykonávající dozor

Pokyny k výdeji stravy
· pokud žák zapomněl stravovací čip, oznámí vedoucí ŠJ číslo svého čipu. Ta ověří, zda je oběd zaplacen a nahlášené číslo přiděleno příslušnému jménu. Číslo čipu pak nahlásí žák u výdeje
· z hygienických důvodů doporučujeme žákům, aby si před jídlem umývali ruce a předcházeli tak přenosu infekčních onemocnění
· pro přenos jídla (polévky, hlavního jídla, přílohy), které žák dostane u okýnka použije plastový tác, nápoj si nalévá sám z termosů
· ke kuchařkám, které podávají stravu, se žáci chovají zdvořile, slůvko děkuji je jistě potěší
· podané jídlo žák nekomentuje ani v případě, že není jeho oblíbené. Je si vědom, že ŠJ se skladbou stravy snaží vybudovat správné stravovací návyky
· v průběhu konzumace stravy dodržuje žák kulturu stolování a respektuje právo ostatních na klidné prostředí, které je součástí vhodných stravovacích návyků
· po skončení konzumace odnese použité nádobí k odběrnému oknu kde je uloží podle pokynů (zvlášť talíře, příbory, sklenice)
· po ukončení výdeje stravy jsou nevydané porce nabídnuty žákům
· pokud porce nejsou plně vydány, mohou být po ukončení výdeje odkoupeny zaměstnanci školy, kteří se ve školní jídelně stravují. Cena jedné porce je 22,- Kč. Evidenci odběru vede vedoucí ŠJ.
Připomínky ke kvalitě stravy případně velikosti porcí sdělují strávníci vedoucí školní jídelny.

Organizace výdeje stravy důchodcům.
Oběd je kuchařkami připravován do misek, které ukládají na plastový tác. Strávník si pak oběd sám přenese na určené místo a přeloží do svého nosiče. Strava je určena k přímé spotřebě a po vydání již pracovníci školní jídelny neodpovídají za její možně znehodnocení způsobené nesprávnýcm zacházením.Kolektiv školní jídelny Vám přeje dobrou chuť


V Kopřivnice dne 2.9.2019


..................
Mgr. Jana Neničková
ředitelka školy


......................
Pavlínová Jana
vedoucí školní jídelny


Příloha č. 1

Organizační pokyny vztahující se k platbám v měsíci září

· Žáci, kteří již byli ke stravováni přihlášeni, si vyzvednou složenky u vedoucí školní jídelny. Složenky jsou k dispozici od 18. 8. vždy od 8:00 do 12:00 hodin a uhrazeny budou nejpozději do data uvedeného na složence· Pokud bude stravné uhrazeno v pozdějším termínu, je nutné vždy v září předložit doklad o zaplacení vedoucí ŠJ, aby mohla platbu odsouhlasit.
· Noví strávníci platí vedoucí ŠJ stravné v hotovosti a následně ji sdělí, jak bude v dalších měsících platba probíhat.
· Od měsíce října musí mít všichni strávníci zaplacené obědy do konce měsíce, tak aby jejich platba byla již první den v novém měsíci odsouhlašená. První den nového měséce je oběd vydán jen v případě, že strávník předloží doklad o zaplacení.Příloha č. 2
Čipová klíčenka
· Nový strávník zaplatí za čipovou klíčenku poplatek 100,-Kč.
· Čipová klíčenka se stává majetkem strávníka a již se nevrací zpět.
V případě ztráty čipové klíčenky si musí strávník zakoupit novou za výše uvedený poplatek.