e-strava Informace jídelny
HEES-Gastroslužby s.r.o.
Trenčín
[0113]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Platby pre šk.r. 2020/21:

1.stupeň:
2,- jednorazový doplatok za potraviny
8,- réžia na mesiac za žiaka

2.stupeň:
15,- jednorazový doplatok za potraviny
8,- réžia na mesiac za žiaka

Platbu za réžiu je potrebné uhradiť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.Zmena od 1.11.2019!

Dovoľujeme si Vás upozorniť , že podľa nového VZN mesta Trenčín č. 30/2019 sa od 1.11.2019 v školských jedálňach mení finančné pásmo na nákup potravín z 1,08€ na 1,21€ pre I. stupeň a z 1,16€ na 1,30€ pre II. stupeň základných škôl.
Dotácia na dotovanú školskú stravu predstavuje sumu 1,20 Eur/obed , preto je nutné uhradiť dodatočné náklady na potraviny ktoré sú:
0,01 Eur/obed pre I. stupeň ZŠ
0,10 Eur/obed pre II. Stupeň ZŠ
Nakoľko mesačná čiastka doplatku za obedy je nízka, je z administratívnych dôvodov výhodnejšie pre obe strany uhradiť doplatok jednorazovo za celý školský rok , a to
2,00 Eur pre I. stupeň a
15,- Eur pre II. stupeň
Preplatky budú ako každoročne vrátené koncom augusta.
„OBEDY ZADARMO“- Dotovaná strava

Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (v znení č. 393/2012 Z. z., 96/2013 Z. z., 177/2018 Z. z., 375/2018 Z. z.) § 4 odsek 6: ,,Dotácia je určená na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Vysvetlenie: Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
• Žiak musí byť riadne prihlásený na stravu. Dotácia sa poskytuje, ak sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu .

• Dotácia sa neposkytuje žiakovi:
1. ktorý sa nezúčastnil vyučovania-strava sa musí odhlasovať (choroba, exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.)
2. ktorý neodobral stravu ale zúčastnil sa vyučovania a nebol riadne odhlásený – v tomto prípade uhrádza stravné rodič vo výške 1,20€ ( stravné nie je dotované mestom Trenčín). Žiak je povinný nosiť čipový kľúč a sledovať, či mu funguje ak neodčipuje obed = stravu neodobral.


OTÁZKY A ODPOVEDE

1. Ktorý žiak má nárok na dotovanú stravu? – Žiak, ktorý sa zúčastnil vyučovania a odobral stravu, má uhradenú čiastočnú úhradu režijných nákladov (8,- € na mesiac).

2. Ak neodhlásim dieťa počas choroby zo stravy, bude mať nárok na dotovanú stravu? – Ak sa žiak nezúčastní vyučovania v škole, nemá nárok na dotáciu a poplatok za stravu bude musieť uhradiť rodič ( á 1,20€).

3. Môžem počas choroby dieťaťa odoberať obedy v obedári? – Ak je dieťa choré tzn. nieje v škole, nemá nárok na obed. Avšak v prvý deň choroby, si rodič môže prísť prevziať obed.

4. Ako môžem stravu odhlásiť?
• telefonicky 032/7435567, 0915/992643,
• emailom: stravenky@hees.sk, veduca@hees.sk,
• osobne v kancelárii ŠJ,
- prostedníctvom stránky školy

5. Kedy môžem stravu odhlásiť?-
V pondelok do 08,00hod, ostatné dni deň vopred do 14,00hod.

Odhlasovanie po 14,00hod - do 06,00hod ráno (v pondelok do 08,00hod) je možné len cez internetovú stránku školy:
→www.sedmicka.eu →školská jedáleň→odhlasovanie-prihlasovanie obedov→v pravom hornom rohu zadáte: (kód=číslo čipu, neuvádzajte pred číslom nuly, heslo-sedmicka)
→Jedálniček→vyznačenie konkrétnych dní→uložiť zmeny→odhlásenie. (Doporučujeme v nastaveniach zmeniť si heslo na vlastné.)


STRAVOVACÍ PORIADOK

Úradné hodiny : od pondelka do piatka – od 7,00hod do 14,00hod.

Kontakt: - tel. 032/7435567, 0915/992643,
-email: stravenky@hees.sk, veduca@hees.sk,

1, Prihlasovanie nových stravníkov:

Noví stravníci, ktorí sa chcú stravovať sa môžu prihlásiť v školskej jedálni v čase od 07,00-14,00hod (v pracovných dňoch), kde si zakúpia čip (záloha 5,00€), vyplnia prihlášku na stravovanie (prihláška sa nachádza aj na stránke školy www.sedmicka.eu) a získajú potrebné informácie. tel.:032/7435567,0915 992 643,stravenky@hees.sk, veduca@hees.sk

Ak sa žiak predchádzajúci školský rok nestravoval a tento školský rok by chcel opäť začať stravovať,stačí ak o tejto informácii informuje školskú jedáleň. Podmienkou je aby vlastnil čip.

2, Čas výdaja obedov

• Cudzí stravníci - od 11,30 hod. do 13,00 hod. do obedárov,
• Stravníci školy - od 11,30hod. do 14,30 hod.

3, Odhlasovanie obedov

V pondelok do 08,00 hod, ostatné dni deň vopred do 14,00 hod. -tel.: 032/7435567, 0915/992643,
-email: stravenky@hees.sk,
-prostednictvom stránky školy

Odhlasovanie po 14,00hod - do 06,00hod ráno (v pondelok do 08,00hod) je možné len cez internetovú stránku školy:

→www.sedmicka.eu →školská jedáleň→odhlasovanie-prihlasovanie obedov→v pravom hornom rohu zadáte: (kód=číslo čipu, neuvádzajte pred číslom nuly, heslo-sedmicka)
→Jedálniček→vyznačenie konkrétnych dní→uložiť zmeny→odhlásenie. (Doporučujeme v nastaveniech zmeniť heslo na vlastné)

Strava sa odhlasuje na základe neprítomnosti žiaka v škole (choroba, exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.)

4, Čipový kľúčik

Stravník pri výdaji stravy priloží svoj čip k zariadeniu, podľa ktorého ho kuchárka identifikuje. Pri strate čipu je nutné túto stratu nahlásiť vedúcej ŠJ, ktorá stratený čip vyradí zo systému. Zakúpenie nového čipu je za poplatok 5,00 € (po vrátení nepoškodeného čipu – vedúca vyplatí 5 € späť).
Ak dieťa neodoberie riadne obed a nebude riadne odhlásené, nevzniká mu nárok na dotáciu. Týmto by som Vás rada poprosila aby ste svoje deti riadne odhlasovali a prízvukovali im dôležitosť čipov. Nedotovaná strava vám bude následne vyúčovaná v štvrťročných intervalech.

5, Platba za stravné

Nakoľko od nového školského roku naša školská jedáleň prechádza na nový systém dotovanej stravy, platba za stravné bude dotovaná štátom ( platí len pre žiakov, ktorý splnili všetky podmienky potrebné na vznik nároku na dotovanú stravu). Viď sekcia ,,obedy zadarmo´´- dotovaná strava.
Podľa nového VZN mesta Trenčín č.20/2019, určilo mesto mesačné režijné náklady na 8€/mesiac za žiaka. Platbu za režijné náklady je potrebné uhradiť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Platbu je možné realizovať troma spôsobmi:
1. internetbankingom
2. trvalým príkazom (splatnosť napr. k 25.8., počet splátok 10x, posledná splátka 25.5.)
3. vkladom na účet v banke.

Číslo účtu na uhrádzanie stravy:
IBAN: SK47 1111 0000 0011 8089 2011

Suma pre nastavenie trvalého príkazu: 8€ - táto suma predstavuje režijné náklady na mesiac.

Variabilný symbol:
00-trieda, 0000-číslo čipu
Napr.: Žiak s číslom čipu 18, prvák: 010018
Doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa, trieda

Zmenu účtu je nutné nahlásiť v kancelárii ŠJ.

DIÉTA ŽIAKA 7.ZŠ (DIÉTNE STRAVOVANIE)

Od nového školskeho roka 2019/2020 žiaci 7.ZŠ nebudú musieť nosiť suroviny na varenie. Potraviny bude zabezpečovať Školska jedáleň, žiaci si budú priplácať 0,50€ za jeden obed.

Priemerná mesačná platba bude: 10€ potraviny + 8€ réžia= 18€/mesiac.
INFORMÁCIE PRE EXTERNÝCH STRAVNÍKOV

Cena obeda je 3,30€ (od 1.9.2019)

Kontakt: 032/74 35 567, 0915/992 643
stravenky@hees.sk

1. Zakúpenie obedov na čip:
Zakúpením čipu (záloha 5,00€) a zaplatením obedov na daný mesiac (na konkrétne dni), ste automaticky prihlásený na obed č.1 s možnosťou prehlásenia na obed č.2 (telefonicky, osobne, cez internet) .
Obed č.2 je možné prehlásiť/prihlásiť najneskôr do 14,00hod deň vopred.
Odhlasovanie obedov je možné v pondelok do 08,00hod, ostatné dni deň vopred do 14,00hod: telefonicky, priamo v kancelárii,
alebo cez internetovú stránku školy www.sedmicka.eu až do 06,00hod aktuálneho dňa (pondelok do 08,00hod).
Údaje potrebné na odhlasovanie/prehlasovanie obedov cez internet:
kód užívateľa: t.j. „číslo čipu“, heslo: t.j.„sedmicka“ (bez diakritiky-malé písmená). Za včas neodhlásený alebo neodobratý obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Úhrada stravy v HOTOVOSTI:
Obedy na ďalší mesiac je potrebné uhradiť v kancelárii jedálne do posledného dňa v mesiaci, poprípade prvý deň v mesiaci, ktorý sa chce stravník stravovať.
Odhlásené obedy sa Vám odrátajú v platbe až ob-mesiac , spravidla ohlášky v nepárnom mesiaci sa odrátajú v ďalšom nepárnom mesiaci (napr. odhlášky v januári sa odrátajú v platbe na marec). Odhlášky v párnom mesiaci sa odrátajú v ďalšom párnom mesiaci.

Úhrada stravy TRVALÝM PRÍKAZOM/INTERNETBANKING/PRIAMO V BANKE:
Strava sa uhrádza preddavkovo, tzn. mesiac september musí byť zaplatený do 25.-teho augusta (splatnosť napr. k 20.8., počet splátok 10x, posledná splátka 20.5.)
V prípade, že stravník nemá uhradenú stravu k 1.dňu v mesiaci, vedúca ŠJ nie je povinná ho v daný deň prihlásiť.
Číslo účtu: 1180892011/1111 IBAN: SK47 1111 0000 0011 8089 2011
Variabilný symbol: 026+číslo čipu

2. Zakúpenie obedov na stravenky:
Stravenka platí len na obed číslo 1.