e-strava Informace jídelny
ZŠ Marie Pujmanové
Havířov
[0006]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

ŽÁCI:
I. Skupina- 24,- Kč
II. Skupina- 26,- Kč
III. Skupina- 28,- Kč

Cizí strávníci 68,- Kč

POZOR ZMĚNA.

Pevná linka školní jídelny byla zrušena.

TELEFONNÍ SPOJENÍ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

739 655 333
*************************************************


NOVĚ: VÝDEJ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ - cizím strávníkům a rodičům dítěte 1.den nemoci
od 11.15 - do 11.35*************************************************
Sazby stravného

obědy žáci 7-10 letí.........24,-
obědy žáci 11-14 letí........26,-
obědy žáci 15 letí...........28,-
závodní stravování...........28,-
pedagog.důchodci.............58,-
cizí strávníci...............68,-

Žáci jsou podle vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování zařazeni do tří věkových skupin – podle dosaženého věku v daném školním roce.

Školní rok trvá od 1.9. daného roku do 31.8. následujícího roku.
***********************************************


Upozorňujeme strávníky, že e-mailová adresa školní jídelny neslouží k odhlašování stravy!
*********************************************

PŘES ESTRAVU MŮŽETE OBJEDNAT DRUHÉ JÍDLO do 14.00 DEN PŘEDEM.

PŘES ESTRAVU MŮŽETE OBĚD ODHLÁSIT RÁNO DO 8.00 HODIN.

OBĚDY LZE ODHLÁSIT KAŽDÝ DEN RÁNO TELEFONICKY DO 8.00 HOD.

Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky tzn. neodhlášená (nevybraná strava)propadá.

***********************************************
DOPLATEK ZA NEODHLÁŠENOU DOTOVANOU STRAVU PRO ŽÁKY ČINÍ 40,- Kč.
***********************************************


Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky a hromadně.


***********************************************Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UPOZORNĚNÍ!!!
Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny.
Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav,
mohou být bez obav konzumovány.
Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.
Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.
Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Seznam alergenů je vyvěšen vedle jídelníčku ve školní jídelně.
Čísla alergenů jsou označena u jednotlivých pokrmů v jídelním lístku.

ALERGENY
1- obiloviny1 1.1 pšenice 1.2 žito 1.3 ječmen
1.4.oves 1.5 špalda
2 - korýši
3 - vejce a výrobky z nich
4 – ryby a výr. z nich
5 - arašídy
6 - soja a výr. z ní
7- mléko, ml.výr.
8 – ořechy= mandle 8.1,lískové 8.2,vlašské 8.3, kešu 8.4, pistácie 8.7,
9 – celer
10 – hořčice
11 - sezam
12 - oxid siřičitý, sušené ovoce
13- vlčí bob(lupina)
14 - měkkýši


********************************

Oznamujeme všem strávníkům, že z provozních důvodů může dojít ke změně jídelníčku.

****************************


K výdeji obědů a k identifikaci strávníků se používají el.čipy.
Elektronický čip si musí strávník zaplatit. Z toho důvodu je třeba uhradit zálohu ve výši 100,- Kč na 1 čip v hotovosti v kanceláři školní jídelny .


Po ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu……) bude záloha za vrácený a nepoškozený čip v plné výši vrácena zpět.

**********************************


tel. mobil: 739655333

Upozornění pro rodiče žáků, kteří odebírají obědy:

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje přesná pravidla.( školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 107/2005 Sb.,o školním stravování). Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.
Vyhláška stanovuje tyto základní požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš)
c) rozdělení žáků do 3.věkových skupin
d)přítomnost žáka ve vyučování (obědy v době absence)

Dodržování těchto požadavků bývá předmětem kontroly ČŠI, proto je nelze ignorovat.

Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb. Školní obědy jsou výrazně dotovány státem (míra dotace je cca 60 %)
a jejich poskytování je vázáno na přítomnost žáka ve škole, a proto rodiče musí respektovat stanovená pravidla. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí stát. Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě ve vyučování přítomno
(viz. záznamy o absenci v třídní knize.

Rodiče žáka jsou povinni informovat školní jídelnu o absenci žáka ve škole nejpozději do 8.00 hodin ráno téhož dne a odhlásit obědy na celou dobu jeho absence ve škole. JEDNÁ SE O KAŽDOU ABSENCI (nemoc, plánované rodinné a jiné důvody).Škola (třídní učitel) za vás odhlášky neprovede.Neodhlášené obědy propadají. Nelze odhlašovat zpětně. Peníze za včas neodhlášené obědy se nevracejí.
Za každý neodhlášený nebo neoprávněně odebraný oběd musí rodič doplatit režijní a mzdové náklady ve výši 34,- Kč za jeden oběd.

NEODHLÁŠENÝ OBĚD = NEOPRÁVNĚNĚ ODEBRANÝ OBĚD.

Jestliže dítě onemocní, může rodič za dotovanou cenu odebrat oběd do jídlonosiče pouze PRVNÍ DEN NEMOCI, (od 11.00 - do 11.30) pak již ne. Obědy lze odhlásit telefonicky ještě týž den do 8.00 nebo ještě přes internet do 7.45 téhož dne.

Doplatek za 1 neodhlášený oběd činí ... 40,- Kč.

Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn. že neodhlášená (nevybraná strava) propadá a musí se doplatit.V době prázdnin, svátků a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.


I.Sazby stravného

obědy žáci 7-10 letí.........24,-
obědy žáci 11-14 letí........26,-
obědy žáci 15 letí...........28,-
závodní stravování...........28,-
pedagog.důchodci.............58,-
cizí strávníci...............68,-

Žáci jsou podle vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování zařazeni do tří věkových skupin – podle dosaženého věku v daném školním roce.

Školní rok trvá od 1.9. daného roku do 31.8. následujícího roku.


II. PODMÍNKY PRO STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY M. PUJMANOVÉ, HAVÍŘOV-ŠUMBARK

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ-M.Pujmanové, Havířov- Šumbark je:
od 11,40 hodin do 13.45 hodin

Výdej obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů je od 11.00 hodin do 11.30 hodin. Tento termín je nutno z hygienických důvodů dodržet. V době mimo tento termín výdeje do jídlonosičů bude oběd vydán na talíř.
Žák má právo na jedno hlavní jídlo v době své přítomnosti ve škole.
Podle §2 odst. 7 vyhl.č.107/2005 Sb., o školním stravování musí žáci konzumovat jídlo v prostorách jídelny. Nelze nosit obědy domů.
V případě náhlého onemocnění žáka je první den nemoci možnost vzít oběd do jídlonosiče nebo do 8.00 hod. telefonicky odhlástit v kanceláři ŠJ, případně přes internet do 7.30 téhož dne. Na další dny nemoci se musí obědy odhlásit. V době nemoci lze žákovi poskytnout oběd do jídlonosiče, ale v plné ceně jako cizímu strávníkovi.
Obědy se odhlašují nebo přihlašují na další dny vždy do 14 hodin den předem nebo v případě náhlé a neplánované absence ráno telefonicky do 8.00 nebo přes internet www.estrava.cz do 7.30 téhož dne.
Přeplatky na stravném za odhlášené obědy se vyúčtovávají s měsíčním zpožděním, a to např. přeplatek za září se vyúčtuje při platbě na listopad.(přepl. za říjen se vyúčtuje při platbě na prosinec atd…..)
MOŽNOST OBJEDNÁVAT A ODHLAŠOVAT OBĚDY PŘES INTERNET – www.estrava.cz (informace u vedoucí ŠJ).
Důležité upozornění pro žáky:
Ve školní jídelně je zaveden elektronický systém výdeje obědů s elektronickými čipy.
Nový strávník si musí el.čip zakoupit. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě el.čipu, musí si žák zakoupit nový el.čip ve výši 100,- Kč. El.čip slouží k identifikaci strávníka, proto jej musí strávník nosit sebou do jídelny. El. čip je nepřenosný a platí pro konkrétního strávníka.
Na tento systém navazuje bezhotovostní platba stravného.
Při nezaplacení obědů v daném termínu není žák přihlášen ke stravování a tudíž mu nemůže být vydán oběd.


Možnosti platby stravného:

1. Inkasem z běžného účtu
Dohodněte si u Vašeho peněžního ústavu
SOUHLAS S INKASEM K 20.dni v měsíci (frekvence: měsíčně, počet dní mezi inkasy = 0.
Platnost neomezená) ve prospěch našeho
účtu č. 27-2885360247/0100.
Souhlas s inkasem si proveďte do výše 800,- Kč na 1 dítě. V případě druhého sourozence stačí jen zvýšit limit o 700,- Kč.
Číslo vašeho účtu (změnu účtu) musíte nahlásit do školní jídelny nejpozději do 10. dne v měsíci, kdy školní jídelna zpracovává seznamy pro banku, aby mohlo být provedeno inkaso z vašeho účtu.
TRVALÝ PŘÍKAZ - NE, VARIABIL.SYMBOL - NE

Při těchto způsobech platby máte automaticky na každý měsíc obědy objednané od 1.dne
následujícího měsíce. Vaší povinností je pouze obědy v případě absence odhlašovat, a to telefonicky do 8.00 ráno nebo přes internet ráno do 7.45 hodin.

*NEZŘIZUJTE SI TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ STRAVNÉHO !!!*

Platby se každý měsíc mění podle počtu pracovních dní v měsíci a podle odečítání přeplatků za odhlášené obědy.

2. Platba poštovní poukázkou:
K 10. dni běžného měsíce si Vaše dítě vyzvedne ve školní jídelně poštovní poukázku s uvedenou částkou platby, a Vy ji uhradíte nejpozději do 20.dne běžného měsíce na měsíc následující. Platba se navýší o nemalé poštovné.
Pokud nebude vaše platba na následující měsíc včas připsána na náš účet, tj. nejpozději k poslednímu dni běžného měsíce, nebudete mít nahlášený oběd na 1. nebo i další dny následujícího měsíce.

3. Pokladní složenkou v Komerční bance Havířov:
Tato platba se provádí přímo v Komerční bance,(vysoký poplatek) kde musíte na tiskopisu KB vyplnit číslo našeho účtu
27-2885360247/0100, částku stravného na daný měsíc, variabilní a specifický symbol, který Vám na požádání sdělí ve školní jídelně.

mobil: 739655333


III.Informace pro rodiče

Každý strávník, který poškodí nebo ztratí el.čip, si musí u vedoucí školní jídelny zakoupit nový za 100,- Kč. El. čip slouží k identifikaci strávníka, proto jej musí strávník nosit s sebou do jídelny.


Obědy se objednávají a odhlašují ve školní jídelně nejpozději den předem do 14.OO hodin na následující den:
1. osobně v kanceláři ŠJ
2. telefonicky : 739 655 333
3. prostřednictvím internetu na www.estrava.cz (informace u vedoucí ŠJ)

Když omlouváte nemocné dítě ve škole, nezapomeňte ho také odhlásit z obědů ve školní jídelně. Škola za vás odhlášky neprovede.Neodhlášené obědy propadají. Nelze odhlašovat zpětně. Peníze za včas neodhlášené obědy se nevracejí.


Strávníci, kteří hradí obědy inkasním způsobem,mají automaticky objednané obědy od 1.dne následujícího měsíce. Pokud je strávník nemocný nebo nechcete odebírat obědy od 1.dne následujícího měsíce, musíte to nahlásit vedoucí školní jídelny.
Rodiče, kteří mají v české spořitelně nebo v některé bance zřízen souhlas s inkasem, musí nahlásit ve školní jídelně každou změnu týkající se účtu, rovněž v případě, že dítě přechází na jinou školu nebo se již nebude stravovat, toto neprodleně oznámit vedoucí školní jídelny. Na základě Vašeho oznámení bude Vaše dítě vymazáno z databáze školní jídelny, aby vám již nebyly z účtu stahovány peníze.

IV. objednávky a odhlášky stravy přes INTERNET

- informace u vedoucí ŠJ